Česky   English

Mgr. Lenka Jasińská - asistentka tajemníka

Mgr. Lenka Jasińská
V útvaru: oddělení organizační a sekretariátů
Funkce: asistentka tajemníka
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 211
Telefon: 22014 4252
Fax:
Mobil:
Činnost: Seznam pracovních činností:  
 • Vykonává sekretářské práce pro tajemníka ÚMČ Praha 7, připravuje a sestavuje pracovní program a organizačně zajišťuje jeho plnění.
 • Zajišťuje asistentské práce pro uvolněného tajemníka ÚMČ Praha 7, plní úkoly dle jeho pokynů.
 • Vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy. Přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci.
 • Sleduje termínové plnění dokumentace spisů, včetně návrhů dopisů a odpovědí, které zajišťuje tajemník ÚMČ Praha 7. 
 • Organizačně zajišťuje přípravu podkladů pro účast a vystoupení tajemníka ÚMČ Praha 7 v orgánech, organizacích, institucích, na veřejnosti a shromážděních občanů.
 • Organizuje a zajišťuje přijetí návštěv a oficiálních hostů. Podle pokynů zajišťuje přípravu materiálů pro tato jednání.
 • Připravuje materiály pro jednání tajemníka ÚMČ Praha 7 ve věcech organizačních, dbá na jejich přesnost, úplnost a včasnost.
 • Vede evidenci úkolů vzešlých z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7 a kontroluje termíny plnění úkolů v nich uvedených.
 • Připravuje porady včetně porad s vedoucími odborů, připravuje materiály pro tato jednání.
 • Rozepisuje, vede evidenci a kontroluje přidělené úkoly vyplývající ze zákonů a interních předpisů.  
 • Kontroluje náležitosti a úpravu písemností předkládaných k podpisu tajemníkovi ÚMČ Praha 7.
 • Vypracovává a archivuje zápisy a záznamy o důležitých jednáních a návštěvách.
 • Přebírá od odborů dokumenty (na základě § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze) a zajišťuje jejich předání ověřovatelům.
 • Organizačně zajišťuje služební cesty tajemníka ÚMČ Praha 7.
 • Organizačně zajišťuje výjezdní jednání Rady MČ P7 a zasedání Zastupitelstva MČ P7, výjezdní jednání vedoucích odborů ÚMČ Praha 7.
 • Zajišťuje autoprovoz tajemníka ÚMČ Praha 7 včetně taxi služby.
 • Zajišťuje správu časových přenosných jízdenek pro potřeby ÚMČ Praha 7.
 • Zajišťuje hospodářskou agendu pro Odbor KST, vede správu inventáře příslušných místností a zajišťuje pravidelné inventarizace místností Odboru KST.
 • Vede evidenci limitu reprefondu tajemníka ÚMČ Praha 7 a zajišťuje správnost čerpání reprefondu včetně vyúčtování.  
 • Vykonává další úkoly vyplývající z písemného a osobního styku tajemníka ÚMČ Praha 7 s hosty, organizacemi, institucemi, poslanci, členy Zastupitelstva MČ Praha 7 a občany.
 • Plní úkoly dle pokynů vedoucí Odboru KST.Copyright © 2012 Městská část Praha 7