Česky   English

Ing. arch. Martina Čermáková - pověřená vedením odboru

Ing. arch. Martina Čermáková
V útvaru: ODBOR ROZVOJE URBANISMU, ARCHITEKTURY A VEŘEJNÉHO PROSTORU - ORZ
Funkce: pověřená vedením odboru
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 235
Telefon: 22014 4103
Fax:
Mobil:
Činnost:
 1. Zajišťuje kompletní koncepci rozvoje území městské části Praha 7 (MČ P7), kontrolu stavu území a jeho využívání, a to s cílem zlepšovat kvalitu územních lokality městské časti Praha 7 v kontextu hl. m. Prahy.
 2. Navrhuje základní strategii rozvoje území v souladu s územním plánem hl.m. Prahy na území MČ P7. Podílí se na tvorbě a aktualizacích strategického plánu ÚMČ P7 pro oblast územního rozvoje.
 3. Zadává zpracování urbanistických koncepcí rozvoje území z hlediska urbanistického, architektonického, dopravního, životního prostředí, ekonomického, demografického, sociálního a energetického v souladu s územním plánem hl.m. Prahy. Za tímto účelem vyžaduje od příslušných odborů, zejména OVT, ODO, OŽP, OMA, OFI, podklady ke koncepci rozvoje obvodu. Připravuje podklady pro zpracování programů rozvoje území, shromažďuje podklady pro plánovací činnost v oblasti veřejné infrastruktury MČP7 v návaznosti na rozvojové záměry a postupnou urbanizaci.
 4. Zadává zpracování architektonických a architektonicko urbanistických studií v souladu s programem rozvoje a strategickým plánem MČ Prahy 7 v rámci působnosti svého odboru.
 5. Spolupracuje s MHMP – se sekcí rozhodování o území a s Institutem plánování a rozvoje hl.m. Prahy při tvorbě a změnách územních plánů, při pořizování územně plánovacích podkladů a dalších územně plánovacích dokumentací.
 6. Vypisuje samostatně nebo ve spolupráci s MHMP a IPR Praha architektonické a urbanistické soutěže na významné stavby, významné územní celky a na řešení veřejného prostoru na území Prahy 7.
 7. Posuzuje a hodnotí územně technické důsledky připravovaných staveb a jiných opatření v území. Projednává s investory umístění, potřeby a důsledky stavby (zadání staveb). Projednává s investory požadavky na provedení staveb, především z hlediska architektury a komplexnosti, zejména celkového řešení parteru, půdních nástaveb a vestaveb, řešení vzhledu domů a při posuzování provozoven i účinek budoucího provozu v dané lokalitě. Vydává souhrnná stanoviska za MČ P7 k územnímu řízení. Účastní se ústního jednání při územním a stavebním řízení jako Radou MČ pověřený zástupce MČ P7.
 8. Vyjadřuje se k architektuře interiéru města, zpracovává podklady pro Pasportizaci veřejného prostoru a pro Chodníkový program. Dohlíží na veřejný prostor městské části včetně podoby reklamních zařízení, reklamních výstrčí a stánků. Dává připomínky k aktualizaci tržního řádu. V oblasti inženýrských sítí průběžně sleduje území a spolupracuje při jeho vybavení.
 9. Spolupracuje s orgány památkové péče a vypracovává podklady pro program regenerace městské památkové zóny.
 10. Připravuje podklady k jednání Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru. Spolupracuje s komisemi životního prostředí, dopravní a majetkovou.
 11. Dává stanoviska k majetkovým záměrům městské části ve vztahu k územnímu plánu a veřejnému prostoru na základě žádosti odboru majetku Úřadu MČ P7.
 12. Jedná s veřejností a informuje o využití konkrétních pozemků v souladu s ÚPn hl.m. Prahy (limity využití).
 13. Informuje občany městské části o všech důležitých otázkách rozvoje MČ P7, provádí konzultační a poradenskou činnost na úseku územního plánování. Dálkově občany informuje o oblasti svého působení prostřednictvím webových stránek ÚMČ P7.
 14. Podává veřejnosti informace dle zákona č. 106/1999 Sb., vyřizuje stížnosti, podněty a petice občanů v rámci působnosti odboru.Copyright © 2012 Městská část Praha 7