Česky   English

Bc. Jaroslav Fiala - koordinátor

Bc. Jaroslav Fiala
V útvaru: oddělení integrace cizinců a národnostních menšin
Funkce: koordinátor
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 86/12
Telefon: 22014 4240
Fax:
Mobil: 603 553 524
Činnost:

Seznam pracovních činností: 

 • koordinuje protidrogovou politiku a politiku prevence kriminality na území MČ P7,
 • koordinuje plnění úkolů vzniklých z koncepce MHMP v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality,
 • jako tajemník Komise prevence kriminality a sociálně patologických jevů připravuje plán aktivit této komise,
 • spolupracuje s ostatními odbory ÚMČ P7, zejména s odborem sociálních věcí a zdravotnictví, s odborem školství a s odborem kultury a sportu,
 • připravuje podklady pro grantová řízení v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence,
 • podílí se na vyhodnocování grantů žádaných na MHMP organizacemi a  školami MČ Praha 7,
 • koordinuje a poskytuje odbornou pomoc při sepisování grantů a účelové státní dotace,
 • podílí se na vzdělávání pedagogů v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality s ohledem na aktuální situaci na území MČ P7,
 • podílí se na metodickém řízení školních metodiků prevence,
 • poskytuje pracovníkům ÚMČ Praha 7 odborné konzultace v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality,
 • spolupracuje se zařízeními, které pracují s drogově závislými a dalšími organizacemi působícími v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality,
 • spolupracuje s Policií ČR, Městskou policií a dalšími subjekty státní správy a samosprávy v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality,
 • podílí se na vyhodnocení bezpečnostní situace na území hl. m. Prahy,
 • spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou  poradnou pro Prahu 7,
 • poskytuje poradenskou činnost občanům v oblasti prevence kriminality,
 • pravidelně se zúčastňuje Komise protidrogových koordinátorů Praha 1-22,
 • pravidelně se zúčastňuje jednání Koordinátorů prevence kriminality Praha 1-22,
 • zúčastňuje se seminářů, konferencí a  odborných setkání v souvislosti s protidrogovou prevencí, pedagogickou činností, sociální prací, bezpečností, prevencí kriminality a sociálně patologickými jevy apod.,
 • spolupracuje s romskou koordinátorkou MHMP a s poradci jednotlivých MČ,
 • spolupracuje s koordinátorkou oddělení integrace cizinců MHMP a s poradci jednotlivých MČ,
 • vede evidence doručené a odeslané pošty,
 • plní pokyny vedoucí oddělení a vedoucí KST.

 

1. Zodpovědnost pracovníka :

a) zákonná:

 • Zákon č. 1/1993 Sb. (Ústava České republiky)
 • Zákon č. 2/1993 Sb. (Listina základních práv a svobod)
 • Zákon č.379/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a změně některých dalších zákonů
 • Zákon č.167/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů o návykových látkách a změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů o ochraně veřejného zdraví a změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů o předškolním, základním,vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)
 • Zákon č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
 • Zákon č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů o zdravotních službách
 • Zákon č.129/2000 Sb., o krajích
 • Zákon č.131/2000 Sb., o hl. m. Praze
 • Zákon č. 262/2006  Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce)
 • Zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů o sdružování v politických stranách a v politických hnutí
 • Zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (trestní zákoník)
 • Zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů (trestní řád)
 • Zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o přestupcích)
 • Zákon č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( zákon o obecní policii)
 • Zákon č. 218/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( zákon o státní službě)
 • Zákon č. 273/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o Policii ČR)
 • Zákon č. 99/1963 Sb., znění pozdějších předpisů (občanský soudní řád)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., znění pozdějších předpisů (občanský zákoník)

 

b) vyplývající z dalších předpisů:

 • Protidrogová strategie EU na období 2013 – 2020
 • Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 - 2018
 • Koncepce, strategie a akční plán protidrogová politiky hl. m. Prahy na období 2014 – 2020
 • Strategie prevence kriminality v ČR na rok 2016 - 2020
 • Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2017 - 2021
 • Program prevence kriminality MČ Praha 7 na období 2016 – 2017
 • Program protidrogové politiky MČ Praha 7 na období 2016 - 2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7