Česky   English

Irena Kratochvílová - referentka

Irena Kratochvílová
V útvaru: oddělení silničního správního úřadu
Funkce: referentka
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 247
Telefon: 22014 4026
Fax:
Mobil: 603 910 141
Činnost:

Dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů a ve smyslu nařízení tajemníka č. 3 ze dne 1.7.2002 se stává příkazcem operací v rozsahu: správní poplatky, pokuty. V  případě dlouhodobé nepřítomnosti ekonoma kontroluje  faktury správně a věcně.

 • vykonává státní odborný dozor na komunikacích  II. – IV. třídy v MČ P7 a chodnících    přilehlých k vozovkách I. třídy
 • má hmotnou zodpovědnost v rámci své agendy
 • eviduje pokutové bloky a další ceniny
 • stanovuje správní poplatky
 • vydává rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací - parkovací místa, audiovizuální tvorba,   stavby atd.
 • shromažďuje podklady pro místní poplatky a poznatky předává OFI
 • zahajuje správní a přestupková řízení
 • stanovuje výši pokut dle přestupkového zákona nebo zák. č. 13/1997 Sb.  (zákon o pozemních komunikacích) ve smyslu správního řízení zák. č. 500/2004 Sb.
 • provádí pravidelné kontroly plnění rozhodnutí
 • zjišťuje a sankčně postihuje nepovolené zábory, znečištění, poškození komunikace
 • spolupracuje s městskou a republikovou policií
 • spolupracuje s odborem dopravy MHMP
 • spolupracuje s ostatními městskými částmi
 • spolupracuje s ostatními odbory Ú MČ Praha 7
 • spolupracuje s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK)
 • zajišťuje podklady pro R MČ  dle zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze
 • vykonává statní správu na komunikační síti včetně účelových komunikací
 • projednává a navrhuje komplexní řešení dopravy na území MČ Praha 7, dopravní režim, organizace způsobu stání atd., v návaznosti na celkové řešení dopravy v Praze
 • povoluje změny dopravního režimu, zvláštní užívání komunikací zejména ve vozovce, bez  zásahu do  tělesa komunikace
 • navrhuje náhradu nákladů při znečištění nebo poškození komunikace
 • dává návrhy na zařazení a zatřídění komunikací
 • vyjadřuje se ke změnám a navrhuje případné úpravy vedení MHD včetně umístění zastávek
 • vyjadřuje se a dává podněty k Plánu organizace dopravy
 • kontroluje technický stav přístřešků MHD, případné závady projednává s DP hl. m. Prahy  a s J. C . Decaux
 • navrhuje umístění nových přístřešků
 • provádí nejméně 1x týdně pravidelné kontroly dopravního značení, zábradlí,  antiparkovacích  sloupků a světelné signalizace,  nárokuje u TSK nebo provozovatele případnou opravu
 • projednává a navrhuje  nové umístění dopravních zábran všech homologovaných typů
 • povoluje vyhrazená stání a stání pro osoby invalidní
 • vydává stanovení na změny dopravních režimů krátko i dlouhodobých
 • vydává stanovení  na hlídaná parkoviště
 • uplatňuje u DP hl. m. Prahy opravy kolejových svršků a tramvaj. pásů, všech zařízení DP hl.m. Prahy na obvodu MČ P7
 • vydává rozhodnutí k likvidaci a náhradní výsadbě silniční zeleně z dopravních důvodů
 • v případě nepřítomnosti ekonoma odboru zastává jeho funkci a přebírá jeho agendu
 • vykonává a zajišťuje další operativní úkoly na pokyn vedoucí odboru

 
Copyright © 2012 Městská část Praha 7