Česky   English
O Praze 7 > Volby

Volba prezidenta republiky

Možnost hlasovat na voličský průkaz při 2. kole volby prezidenta České republiky ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Volič, který se nebude zdržovat v době 2. kola volby prezidenta České republiky ve dnech 26. a 27. ledna 2018 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v zahraničí.

Žádost o vydání voličského průkazu pro voliče s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 7 lze podat

1.    osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti bude učiněn úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu touto formou lze požádat až do

okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

2.    písemně podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 19. ledna 2018 do 16,00 hod. příslušnému obecnímu úřadu. Pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu lze použít níže uvedený formulář. Podání může být učiněno v těchto formách:

a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.
Ověření podpisu u správních úřadů je osvobozeno od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.


Voličský průkaz bude  předán  osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

Podle ustanovení § 41 zákona o volbě prezidenta republiky, při samotném aktu hlasování, volič, který hlasuje na voličský průkaz, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem; zároveň odevzdá okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi voličský průkaz; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise sadu hlasovacích lístků (pokud volič nemá hlasovací lístky k dispozici) a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Osobně lze požádat o voličský průkaz ve 2. patře Úřadu městské části Praha 7, odboru správních agend, dveře č. 275 (v tom případě je voličský průkaz vydán na počkání)

  • úterý    16. 1.   8,00 – 16,00
  • středa    17. 1.   8,00 – 18,00
  • čtvrtek    18. 1.   8,00 – 16,00
  • pátek    19. 1.   8,00 – 16,00
  • pondělí    22. 1.    8,00 – 18,00
  • úterý    23. 1.    8,00 – 18,00
  • středa    24. 1.    8,00 – 16,00

Písemná žádost musí být doručena nejpozději 19. ledna 2018 do 16,00 hod.

 

ID datové schránky Městské části Praha 7: r44b2x7

Volby

23.01.2018  

Informace pro voliče


Hlasovací lístky pro 2. kolo volby prezidenta ČR se voličům nedoručují do schránek, každý volič obdrží hlasovací lístky dvou postupujících kandidátů přímo ve volební místnosti. O voličský průkaz mohou voliči osobně žádat do středy 24. 1. 2018 do 16,00 hod.  Podrobnosti zde
06.12.2017  

Odměna člena okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky


Dovolujeme si tímto informovat subjekty oprávněné delegovat členy okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018, i zájemce o členství v komisi z řad občanů, že zákonná odměna je 1 300 Kč pro člena komise, 1 600 Kč pro předsedu komise a pro všechny 200 Kč za druhé kolo v případě jeho konání. Rada MČ Praha 7 schválila navýšení zákonné odměny o 400,- Kč za předpokladu účasti na druhém kole volby prezidenta  Podrobnosti zde
09.10.2017  

Voličské průkazy - prodloužení úředních hodin


Odbor správních agend prodlužuje úřední hodiny pro vydávání voličských průkazů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Podrobnosti zde
19.09.2017  

Informace pro voliče


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat v termínu 20. – 21. října 2017, a to v pátek 20. října 2017 od 14,00 hod. do 22,00 hod. a v sobotu 21. října 2017 od 8,00 hod. do 14,00 hod. Podrobnosti zde
13.10.2014  

2. kolo voleb do Senátu PČR


2. kolo voleb do Senátu PČR se uskuteční ve dnech 17. a 18. října 2014, v pátek 17. 10. od 14,00 do 22,00 hod., v sobotu 18. 10. 2014 od 8,00 do 14,00 hod. Hlasovací lístky se pro toto kolo nedoručují do schránek, voliči je obdrží ve volební místnosti Podrobnosti zde
12.10.2014  

Výsledky voleb do zastupitelstva MČ Praha 7


Ve volbách do zastupitelstva obce MČ Praha 7 okres Hlavní město Praha konaných ve dnech 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí zjišteny výsledky voleb v obci Podrobnosti zde
03.10.2014  

Upozornění pro voliče – občany ČR a občany jiných členských států EU


Ověření je možné osobně po předložení dokladu totožnosti ve 2. patře budovy Úřadu, kancelář č. 273, ve lhůtě do středy 8. 10. 2014 do 16,00 hod. Podrobnosti zde
03.10.2014  

Telefonní spojení do volebních místností


Pro volební okrsky v Praze 7 - volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR Podrobnosti zde
03.10.2014  

Volit ve volbách do zastupitelstev obcí mohou i občané EU s přechodným pobytem


Vyjádření Ministerstva vnitra k volebnímu právu občanů EU s přechodným pobytem v ČR ve volbách do zastupitelstev obcí  Podrobnosti zde
25.09.2014  

Hlasovací lístky do Senátu PČR


Hlasovací lístky do Senátu PČR, které voliči v těchto dnech budou dostávat do poštovních schránek, jsou označeny Volební obvod číslo 27 Praha 1, neboť Městská část Praha 7 je součástí tohoto volebního obvodu, Praha 1 je registračním úřadem a sídlem volebního obvodu č. 27.  Podrobnosti zde
22.09.2014  

Informace o distribuci volebních lístků voličům


Po 25. září 2014 bude zahájena roznáška hlasovacích lístků voličům. Obdrží je občané, kteří jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů, případně jeho dodatku, tj. jsou přihlášeni k trvalému pobytu na území MČ Praha 7 a mají řádně označenou poštovní schránku Podrobnosti zde
09.09.2014  

Zasedání okrskových volebních komisí


Pro volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR se bude konat dne 17. září 2014 v přízemí budovy Úřadu MČ Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000  Podrobnosti zde
25.08.2014  

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky


Výzva volebním stranám, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována. Lhůta pro doručení seznamu delegátů a náhradníků je do 10. září 2014 do 16,00 hod  Podrobnosti zde
02.07.2014  

Volby do zastupitelstva MČ Praha 7 - Informace pro kandidáty


Termín voleb je stanoven na pátek 10. října 2014 a sobotu 11. října 2014.  Podrobnosti zde
30.06.2014  

Volby do Senátu Parlamentu České republiky


Dny konání těchto voleb byly stanoveny na pátek a sobotu 10. a 11. října 2014 Podrobnosti zde
22.10.2013  

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


Proběhnou ve dnech 25. – 26. října 2013 Podrobnosti zdeCopyright © 2012 Městská část Praha 7