Česky   English
Úřad městské části > Úřední deska > Oddělení personální práce

Výběrové řízení - Referent oddělení dokladů a evidence obyvatel - Odbor správních agend (OSA)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 7

zastoupená tajemníkem ÚMČ P7

vyhlašuje dne 4.12.2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Referent oddělení dokladů a evidence obyvatel  -  Odbor správních agend (OSA)

Sjednaný druh práce:  Referent oddělení dokladů a evidence obyvatel Odbor správních agend (OSA), s místem výkonu práce Praha 7, v platové třídě 8.

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

  • fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
  • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
  • svéprávnost a bezúhonnost

Další požadavky:

Požadované

vzdělání

střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Požadované

znalosti

- základní orientace v zákonech souvisejících s agendou občanských

   průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel

-  uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)

-  zkouška zvláštní odborné způsobilosti a zkušenost s prací ve

   veřejné správě výhodou

Další dovednosti,

schopnosti

organizační a komunikační schopnosti, pečlivost, samostatnost, spolehlivost, psychická odolnost

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:   

a) jméno, příjemní a titul uchazeče,

b) datum a místo narození uchazeče,

c) státní příslušnost uchazeče,

d) místo trvalého pobytu uchazeče,

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je potřeba připojit:

  • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčují bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady  je nutno doručit do konce pracovní doby na podatelnu Úřadu MČ Praha 7 nejpozději do 20.12.2017 na adresu:

Městská část Praha 7
Úřad městské části Praha 7
Odbor personálních činností
Nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

Zasláním životopisu (přihlášky) do výběrového řízení udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Obálku označte slovy:

„Referent oddělení dokladů a evidence obyvatel  -  Odbor správních agend (OSA)“

Předpokládaný vznik pracovního poměru 15.1.2018

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.  

V Praze dne: 30.11.2017

Mgr. Radomír Špok
tajemník ÚMČ P7

Výběrové řízení.pdf

Přihláška do výběrového řízení

01.12.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 468 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7