Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0752/17Návrh na schválení uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/001 na veřejnou zakázku "SAZ Praha 7 – Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby"18.8.2017
0751/17Návrh na schválení výběru dodavatele a podpisu Rámcové dohody č. 2017/OIVZ/028 na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rámcová dohoda na dodávky pramenité pitné vody, vodních stojanů, oprava a údržba stojanů, vč. sanitace"15.8.2017
0750/17Informace o vyhlášených veřejných zakázkách a uzavřených smlouvách včetně objednávek s plněním do 200 000 Kč bez DPH za 2. čtvrtletí 2017.15.8.2017
0749/17Návrh na udělení plné moci pro Mgr. Josefa Fiřta, LL.M., advokáta zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. ev. 10551, ve věci zastupování MČ Praha 7 v řízení vedeném u OS Praha 7 pod sp.zn.: 52 C 167/2017 o stanovení ...15.8.2017
0748/17Návrh na schválení předání účetních a rozpočtových dat spolku "Otevřená města" pro vývoj a testování aplikace "Cityvizor"15.8.2017
0747/17Návrh na zmocnění zástupce starosty Pavla Vyhnánka M.A. k vybraným úkonům vůči České spořitelně a.s. a její dceřiné společnosti Global Payments s.r.o. za MČ Praha 715.8.2017
0746/17Návrh na pověření vedoucí oddělení účetnictví OFI paní Simony Hurtové, k podpisu smluv, jejich dodatků a změny technologických certifikátů za MČ P7 s Českou poštou, s.p. Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22 599.15.8.2017
0745/17Návrh na schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/019 na veřejnou zakázku "Veletržní 39 – realizace nového systému vytápění v NBP Autoservisu – Investice"15.8.2017
0744/17Předběžné stanovisko MČ Praha 7 k návrhu podnětu na pořízení změny výkresu č. 33 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy na území Holešovické kosy15.8.2017
0743/17Předběžné stanovisko MČ Praha 7 k záměru "Kiosek v Letenských sadech, Praha 7, tlaková kanalizace a přípojka kanalizace"15.8.2017
0742/17Revokace usnesení č. 0031/16-R ze dne 12.1.2016 , a to v příloze č.3 tohoto usnesení - Podnět na pořízení změny Územního plánu SÚ hl. m. Prahy - spočívající ve změně zákresu pozice lávky přes přístavní bazén Holešovického přístavu15.8.2017
0741/17Návrh na řešení žádostí v oblasti nájmů bytů svěřených MČ Praha 715.8.2017
0740/17Návrh na pověření Mgr. Evy Frankotové k zastupování městské části Praha 7 v jednáních před soudy, při podepisování a podávání návrhů k soudu a k podávání návrhů dle pravomocných rozhodnutí na nařízení a zastavení exekučních řízení15.8.2017
0739/17Návrh na změnu Pravidel MČ Praha 7 o provádění vyřazování a likvidaci movitého majetku s účinností od 01.10.201715.8.2017
0738/17Návrh na schválení interní směrnice – metodiky - "Smlouvy a jiné právní dokumenty uzavírané MČ Praha 7 a ÚMČ Praha 7“ s účinností od 16.08.201715.8.2017
0737/17Návrh na jmenování vedoucí Odboru personálních činností Úřadu městské části Praha 7 s účinností od 1.9.201715.8.2017
0736/17Návrh na schválení stanoviska k návrhu vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s řízením o přestupcích15.8.2017
0735/17Návrh na schválení stanoviska k návrhu nařízení hl. m. Prahy, kterým bude nahrazeno nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hl. m. Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou ...15.8.2017
0734/17Návrh na schválení stanoviska MČ Praha 7 k pořádání volební akce konané dne 12.09.2017 na Letenské pláni, pořádané organizací Občanská demokratická strana, IČO: 161 92 65615.8.2017
0733/17Návrh na schválení stanoviska MČ Praha 7 k akci Recyklační víkend konané v termínu 22. – 24.09.2017 před Národním technickým muzeem a v Letenském parku, pořádané společností ELEKTROWIN a.s., IČO: 272 57 84315.8.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7