Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0377/17Dodatek k připomínkám MČ Praha 7 k Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 - březen 2017)24.4.2017
0376/17Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/001 na veřejnou zakázku "SAZ Praha 7 – Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby"20.4.2017
0375/17Návrh na odstoupení MČ Praha 7 od smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/049 na opravu sálu kina Oko, uzavřené se společností XEDOS s.r.o., IČO: 2712185218.4.2017
0374/17Předběžné stanovisko MČ Praha 7 k záměru "Generel rozvoje a výstavby Zoologické zahrady hl. m. Prahy"18.4.2017
0373/17Informace o čerpání finančních prostředků z Humanitního fondu za 2. pololetí r. 201618.4.2017
0372/17Informace o užívání krizového bytu Za Papírnou 7, Praha 7 za 1. čtvrtletí r. 201718.4.2017
0371/17Připomínky MČ Praha 7 k Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 - březen 2017)18.4.2017
0370/17Návrh na jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů a náhradníků hodnotící komise na veřejnou zakázku "Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. – Rekonstrukce střechy II"18.4.2017
0369/17Návrh na odpis pohledávek - byty - NBP18.4.2017
0368/17Návrh na odpis pohledávek - byty18.4.2017
0367/17Návrh na schválení interního předpisu "Nařízení starosty k zajištění fungování vnitřního kontrolního systému" s účinností od 20.04.201718.4.2017
0366/17Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu dle žádostí podaných v měsících březen-duben 201718.4.2017
0365/17Předběžné stanovisko MČ Praha 7 k záměru "Dělení a scelování pozemků areálu Prefa Wolf v Holešovicích, Praha 7, k. ú. Holešovice"18.4.2017
0364/17Stanovisko MČ Praha 7 jakožto účastníka společného územního a stavebního řízení dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, stavby „Přístavba zádveří k bytové jednotce bytového domu č.p. 369, Letohradská 3, Praha 7“18.4.2017
0363/17Návrh na realizaci pietního aktu u příležitosti významného dne Květnové povstání českého lidu a státního svátku Den vítězství, dne 05.05.2017 od 09.00 h u pomníku Obětem z povstání v květnu 1945 u paty mostu Barikádníků, Praha 718.4.2017
0362/17Návrh na platový výměr pro ředitele příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka, Praha 7, Ortenovo náměstí 34, Mgr. Jana Rychtra18.4.2017
0361/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce dubna 2017 (RO 27/2017) v celkovém objemu 165 000,- Kč (rozpočtově 165,0 tis. Kč), za účelem posílení rozpočtu odboru majetku, ORJ 409. Posílení rozpočtu investiční akce ...12.4.2017
0360/17Návrh na schválení poskytnutí daru a výpůjčky složkám integrovaného záchranného systému12.4.2017
0359/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce dubna 2017 (RO 24/2017) z důvodu úpravy rozpisu rozpočtu ORJ 909 OMA a to za účelem navýšení rozpočtu investiční akce "Pořízení nové budovy úřadu MČ P7" v celkovém objemu 188 000 000,- Kč 12.4.2017
0358/17Návrh rozhodnutí Rady MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti Sedmá ubytovací s.r.o., IČO: 26418274, na uzavření kupní smlouvy a dohody o započtení pohledávek v souvislosti s převodem nemovitých věcí pozemků parc. ...12.4.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7