Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0286/17Návrh jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka, Praha 7, Ortenovo náměstí 1275/34.23.3.2017
0285/17Návrh na výběr zhotovitele a podpis Smlouvy č. 2017/OIVZ/016 k veřejné zakázce malého rozsahu "Projektový management rekonstrukce nebytových prostor v 1. NP domu U Průhonu 1493/11 za účelem zřízení detašovaného pracoviště ...21.3.2017
0284/17Návrh na jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů a náhradníků hodnotící komise na veřejnou zakázku "ZŠ Fr. Plamínkové – Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křížka 490/2", Praha 721.3.2017
0283/17Návrh na revokaci usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0391/16-R ze dne 19.04.2016 ve věci smluv o výpůjčkách mezi MČ Praha 7 a příspěvkovými organizacemi MČ Praha 7 vedenými v rejstříku škol MŠMT21.3.2017
0282/17Návrh na udělení souhlasu pro příspěvkovou organizaci Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká 8, k podání žádosti o zápis "Lesní mateřské školy" do rejstříku škol a školských zařízení21.3.2017
0281/17Vyjádření MČ Praha 7 k podobě mostu Dukelských hrdinů v rámci návrhu Technické studie "Modernizace trati Praha-Bubny (včetně)- Praha-Výstaviště (včetně)" z února 201721.3.2017
0280/17Stanovisko MČ Praha 7 jakožto účastníka řízení o dodatečném povolení stavebních úprav dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, akce „Stavba na pozemku č.parc. 283/12, k.ú. Bubeneč, ve dvoře domu č.p. 504 v Praze 7 - Bubenči, ...21.3.2017
0279/17Návrh na jmenování komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Pečovatelské centrum Praha 721.3.2017
0278/17Návrh na schválení odpisu keramické odporové pece Wepatherm WPT 45 KS pro Fakultní mateřskou školu při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Na Výšinách 3/1075, Praha 721.3.2017
0277/17Návrh na schválení smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 4, V Zápolí 21/1250, 141 00 Praha 4, IČ 71197630, zastoupené Mgr. Milanem Černým, ředitelem školy21.3.2017
0276/17Návrh na úpravu platového výměru zástupkyni ředitelky PO MŠ Praha 7, Nad Štolou 6/1277, zřízenou MČ Praha 7, v souladu s § 124, odst. 2 písmeno b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů21.3.2017
0275/17Návrh na vyhovění žádosti o úhradu školního stravování ze sbírky "Obědové konto" soukromých dárců pro tři žáky navštěvující školská zařízení zřízená MČ Praha 721.3.2017
0274/17Návrh na podání přihlášky dlužné pohledávky do insolvenčního řízení za neuhrazený splátkový kalendář a dlužné nájemné spojené s užíváním bytu21.3.2017
0273/17Návrh Smlouvy o postoupení pohledávky ze společnosti Sedmá ubytovací s.r.o., IČO 264 18 274 na Městskou část Praha 7, IČO: 000 63 75421.3.2017
0272/17Návrh na použití zisku/vykrytí ztráty z hospodaření podílových domů, svěřených MČ Praha 7, ve velikosti příslušných podílů, za rok 2016, spravovaných společností Sedmá ubytovací s.r.o.21.3.2017
0271/17Návrh na vyslovení souhlasu MČ Praha 7 s úhradou nákladů na vypracování znaleckých posudků na stanovení ceny pozemků nabídnutých společností Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, jako zbytný nemovitý majetek21.3.2017
0270/17Návrh na vyslovení souhlasu z titulu člena Společenství domu Nad Královskou oborou č.p. 269, Praha 7, s bezúplatným užíváním nebytové jednotky č. 269/101 (obřadní síň) v domě, pro účely jednání pravidelného shromáždění společenství21.3.2017
0269/17Návrh na řešení žádosti občana MČ Praha 7 na uzavření splátkového kalendáře doručené MČ Praha 721.3.2017
0268/17Informace o čerpání a vyhodnocení programových dotací MČ Praha 7 v oblastech sport, kultura, životní prostředí, školství, bezpečnost a protidrogová prevence, sociální a zdravotní pro rok 201621.3.2017
0267/17Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku mezi městskou částí Praha 7 a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, IČO: 638 34 197 za účelem podpory komunitních aktivit v ul. Korunovační, Praha 721.3.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7