Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
1140/17Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/070 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce volných bytů různého určení – Schnirchova 15/1447, bytová jednotka č. 1447/26", k.ú. Holešovice, Praha 712.12.2017
1139/17Návrh na schválení uzavření a podpisu Pojistné smlouvy č. 2017/OIVZ/067 na veřejnou zakázku "Pojištění školských zařízení MČ Praha 7"12.12.2017
1138/17Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Rámcové dohody č. 2017/OIVZ/062 k veřejné zakázce malého rozsahu "Tisk časopisu Hobulet"12.12.2017
1137/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce prosince 2017 (RO 188/2017) v celkovém objemu 98 000,- Kč (rozpočtově 98,0 tis. Kč) - úprava rozpočtu ORJ 631, KST v návaznosti na budoucí úhradu výdajů na akce: "Kurzy první pomoci pro rodiče a dospělé" ...12.12.2017
1136/17Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem nebytových prostor se stávajícími nájemci, na základě dodání znaleckých posudků12.12.2017
1135/17Návrh na řešení žádosti občanů na uzavření splátkového kalendáře doručené MČ Praha 712.12.2017
1134/17Návrh na uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory svěřené MČ Praha 712.12.2017
1133/17Návrh na poskytnutí finančního daru koordinátorům participativních rozpočtů na základních školách MČ Praha 7 v roce 201712.12.2017
1132/17Návrh na uzavření smlouvy se společností Vivus Osadní a.s., IČO: 27430367, ve věci písemné dohody o zateplení části tělocvičny ZŠ Tusarova12.12.2017
1131/17Návrh na schválení poskytnutí a prodloužení ubytování občanům MČ Praha 7 v bytech určených pro řešení naléhavých sociálních a bytových problémů12.12.2017
1130/17Návrh na ponechání pravidelného odvodu 55 % vybraného nájemného za měsíc listopad 2017 z nemovitostí spravovaných společností 7U s.r.o. na účtech spravovaných touto společností z důvodu nízkého stavu financí12.12.2017
1129/17Návrh na řešení žádostí v oblasti nájmů bytů svěřených MČ Praha 712.12.2017
1128/17Návrh na schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb mezi MČ Praha 7 a společností MultiSport Benefit, s.r.o., IČO: 247 15 29812.12.2017
1127/17Návrhu na schválení uzavření Smlouvy o užití reprodukcí archiválií / obsahu fotobanky z Národního technického muzea mezi MČ Praha 7 a Národním technickým muzeem, IČO: 000 23 29912.12.2017
1126/17Návrh na předchozí souhlas zřizovatele s uzavřením Smlouvy o financování projektu v rámci operačního projektu Praha - pól růstu ČR číslo CZ 07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000310 pod názvem "Jsme IN - INspirováno Inkluzí" pro příspěvkovou organizaci ...12.12.2017
1125/17Návrh na schválení uzavření Smlouvy o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu, název projektu: Podpora sociálního bydlení v Praze 7, registrační č. projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/000056512.12.2017
1124/17Návrh na stanovení termínů konání zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 201805.12.2017
1123/17Návrh na schválení kupních smluv pro odkup hmotného majetku MČ Praha 7 zaměstnancům ÚMČ Praha 705.12.2017
1122/17Návrh na schválení uzavření Dohody o změně v obsahu závazků ke smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/011 s názvem „ZŠ Fr. Plamínkové – Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křížka 490/2"05.12.2017
1121/17Návrh na schválení uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 2017/OIVZ/017 na VZMR s názvem „Rekonstrukce vodárenské věže Na Výšinách - Technický dozor stavebníka"05.12.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7