Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0602/17Návrh na schválení výběru příkazníka a podpisu Příkazní smlouvy č. 2017/OIVZ/027 k veřejné zakázce malého rozsahu "Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo náměstí - Rekonstrukce střechy II - Technický dozor investora"20.6.2017
0601/17Návrh na schválení uzavření Smlouvy o poskytování služeb I.CA v podobě vydání tzv. SSL (Secure Socket Layer) komerčního certifikátu pro nové webové stránky MČ Praha 7 mezi MČ Praha 7 a společností První certifikační autorita, ...20.6.2017
0600/17Návrh na jmenování Mgr. Martiny Pojarové ředitelkou příspěvkové organizace Pečovatelské centrum Praha 7, Heřmanova 1415/1, 170 00 Praha 7, IČO: 70890307, od 15.8.201720.6.2017
0599/17Stanovisko MČ Praha 7 k územní studii "Geone Marina - objekt SO1.02" prověření hmoty objektu v kontextu okolní zástavby ve smyslu § 26 Pražských stavebních předpisů20.6.2017
0598/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce června 2017 (RO 72/2017) v celkovém objemu 700 000,- Kč (rozpočtově 700,0 tis. Kč) za účelem úpravy rozpočtu Odboru životního prostředí, ORJ 207 a 407 OŽP - Pol. 5171 (Opravy a udržování)20.6.2017
0597/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce června 2017 (RO 71/2017) v celkovém objemu 1 100 000,- Kč (rozpočtově 1 100,0 tis. Kč) za účelem úpravy rozpočtu Odboru školství, ORJ 417, OŠK - přesun fin. prostředků z MŠ U Studánky na ZŠ Umělecká20.6.2017
0596/17Návrh na uzavření Smlouvy o dílo - úklidové práce č. 2017/OŽP/01 se společností 7U s.r.o. Ortenovo náměstí, 947/12a, Praha 7, IČO: 2641827420.6.2017
0595/17Návrh na vyslovení souhlasu MČ Praha 7 z titulu svěřené správy nemovitostí pozemků parc. č. 2316/2, 2316/1, 2316/6, 2316/5 (park Tusarova), vše k.ú. Holešovice, s pořádáním akce Holešovický knižní slunovrat, dne 22.06.2017 od 14h.20.6.2017
0594/17Návrh na uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 505/13, na adrese Františka Křížka 38/505, Praha 7, s panem Františkem Novákem20.6.2017
0593/17Návrh na uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu ze dne 20.5.2002, ve znění pozdějších dodatků, se společností Holešovický Trojúhelník a.s., IČO: 2769832720.6.2017
0592/17Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na část nebytové jednotky č. 1116/102, Janovského 10/1116, se společností 7U s.r.o., IČ: 26441827420.6.2017
0591/17Návrh na vyslovení souhlasu s vybudováním parkoviště na pozemcích svěřených do správy MČ Praha 7 při ulici Vrbenského a Jankovcova - parc. č. 373/1, 373/20, 373/21, 373/27, 373/28, k.ú. Holešovice, obec Praha, investorem hl.m. Praha, ...20.6.2017
0590/17Návrh na řešení žádostí v oblasti pronájmů bytů, svěřených MČ Praha 720.6.2017
0589/17Návrh na udělení souhlasu pro PO Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7, Na Výšinách 3, k podání žádosti o navýšení kapacity předškolního vzdělávání o 22 dětí do rejstříku škol a školských zařízení20.6.2017
0588/17Návrh na schválení stanoviska MČ Praha 7 k Obecně závazné vyhlášce, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve věci přijímání ohlášení ohňostroje ...20.6.2017
0587/17Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu dle žádostí podaných v měsících květen-červen 201720.6.2017
0586/17Návrh na výpověď smluv s dodavateli OKS ÚMČ Praha 720.6.2017
0585/17Návrh k rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady 7U s.r.o. na udělení jednorázové mimořádné odměny jednatelům společnosti 7U s.r.o. za 1. pololetí roku 201720.6.2017
0584/17Návrh na změnu předmětu nájmu, na základě žádosti nájemce paní Jitky Kalinové, spočívající ve výměně garáže č. 360/105 v domě Kostelní 8/360, za garážové stání č. 18 ve vnitrobloku Veletržní 39/139620.6.2017
0583/17Návrh na podání výmazů zástavního práva a v některých případech i práva předkupního, u nemovitostí, kde došlo ke splacení kupní ceny vlastníkem20.6.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7