Česky   English
Úřad městské části > Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Kolik ten kdo staví odvádí na daních za úklid ulic a odhlučnění? (TomášV 1.4.2008 14:33)
Vážená paní Ing. Horská a pane Ing. Choure ,


 Děkuji Vám za odpověď, která ovšem není k mému dotazu, tak bych Vás poprosil, můžete-li zodpovědět následující:


1. Kolik platí stavební firmy městu na daních, určených na úklid a odhlučnění?


2. V případě absence bodu jedna, čeho jiného město využívá, aby ten kdo dělá nepořádek, nesl za to následky a odpovědnost?


3. Proč je na ulici nepořádek (auta pokryta prachem během jedné noci), především pocházející ze staveb v okolí a proč město nic nedělá proti tomu?

Děkuji předem za odpověď a přeji hodně zdaru v nápravě.

S pozdravem, Věchet.

Odpověď: Kolik ten kdo staví odvádí na daních za úklid ulic a odhlučnění? (Horská Hana 1.4.2008 14:33)

Dobrý den! K jednotlivým položeným otázkám uvádím:
ad 1. Kolik platí stavební firmy městu na daních, určených na úklid a odhlučnění? Ani po delším zjišťování skutečností ve spolupráci s dalšími odbory zdejšího úřadu (finanční atd.) se mi nepodařilo zjistit, zda existuje možnost určitým klíčem oddělit z daní stavebních firem určených městu či městské části jejich podíl účelově směrovaný na úklid a další ochranu ulic tak, jak zmiňujete ve svém příspěvku.
2. V případě absence bodu jedna, čeho jiného město využívá, aby ten kdo dělá nepořádek, nesl za to následky a odpovědnost?
V této části je nutno znovu připomenout, že veřejné zájmy chrání v dané oblasti vždy ten dotčený orgán státní správy, který je k tomu zmocněn příslušným zákonem a je tak i oprávněn provádět kontroly a případně i sankcionovat. V oblasti problematiky hluku, vibrací atd. je to jen a pouze hygienik, kdo smí provést kontrolu na stavbě, změřit příslušné hodnoty a případně uložit pokutu (neboť k tomu má příslušné přístrojové vybavení, metodiku a oprávnění – akreditaci u odborných laboratoří atd.). K tomu jen dodávám, že hygienik ani další orgány státní správy (hasiči, památkáři atd.) nespadají pod úřad MČ Praha 7. V těch případech, kdy je oprávněn stavbu kontrolovat místně a věcně příslušný stavební úřad je při kontrole nejprve stavebník či zhotovitel vyzván k nápravě a k odstranění nedostatků buď písemnou výzvou a nebo přímo zápisem do stavebního deníku. Při nesplnění uvedené výzvy se ukládá sankce za nesplnění výzvy a následuje nařízení k nápravě a k odstranění nedostatků. Při případném nesplnění následuje opět pokuta. Je ovšem pravda, že proti všem výše uvedeným krokům stavebního úřadu se může přestupce odvolávat k nadřízenému orgánu – k MHMP. Skutečností také dále je, že stavební zákon posuzuje všechny nedostatky při výstavbě pouze jako přestupky a jako sankci umožňuje jen uložení pokut.

Tolik k uvedené problematice z pohledu přeneseného výkonu státní správy za odbor výstavby úřadu MČ Praha 7.
Ing. Jiří C h o u r, vedoucí odboru výstavby úřadu MČ Praha 7

otázka č. 3 Odbor dopravy uložil stavebním firmám úklid vozovek samosběrem. K tomu, aby byly uklizeny vozovky v celé šíři se musí být vyparkovány všechny vozy, což se např. v ulicích Jankovcova a Varhulíkové provádí 1x měsíčně. Bohužel řidiči nerespektují dopravní značení a dne 16. 2. 2008 nemohl být kvůli parkujícím vozům úklid proveden. Pro Vaši informaci ještě uvádím, že v ulicí U Uranie, U průhonu, Na Maninách bude úklid v celé šíři komunikací prováděn 7. 3. 2008.
Za odbor dopravy Petra Mikyšková

Otázka: MŠ U Pruhonu (BubakSD 1.4.2008 14:32)

Dobrý den,mohl by někdo informovat o nové situaci kolem školky U Pruhonu?Pokud vím,byla majitelum tohoto prujezdu nabídnuta další fin,kompenzace ve lhutě do konce unora...mám 3 leté dítě,bydlím v dolních Holešovicích a je mi jasné že bude velký problém s umístěním.Proto bych ráda znala situaci.Děkuji

Odpověď: MŠ U Pruhonu (Kuchař Filip 1.4.2008 14:32)

pozemku parc.č. 695/1, k.ú. Holešovice, obec Praha, rozeslány dopisy s návrhem na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu přechodu a přejezdu ( právo chůze a jízdy) přes pozemek parc. č. 695/1, k.ú. Holešovice, obec Praha. Ode dne doručení dopisů (poslední dopis se podařilo doručit k 7.1.2008) začala podílovým spoluvlastníkům plynout 60 denní lhůta pro vyjádření k návrhu této smlouvy. Výše uvedená lhůta vyprší k 7.3.2008.

Pokud k 1.9.2008 nebude uzavřeno řízení k získání přístupu k MŠ U Průhonu, mateřská škola bude umístěna do nově zrekonstruovaných prostor v objektu MŠ U Uranie. S pozdravem Filip Kuchař

Odpověď: Vývoj ve věci zajištění přístupu k MŠ U Průhonu (Kuchař Filip 1.4.2008 14:34)

Vážení, ke stále se opakujícím dotazům k objektu MŠ U Průhonu jsme pro Vás připravili na stránkách školství přehled o celkovém vývoji ve věci zajištění přístupové cesty. 

Otázka: Uklid (Forejt 1.4.2008 14:31)

Dobry den,
chtel bych se zeptat, jak je to s uklidem chodniku po psech. S prichodem zimy se situace vyrazne  zhorsila. Je to tim, ze
a)  Kdyz mrzne, tak se cistit neda?
b) Nestaci penize, ktere na to radnice uvolnuje?
c) Firma, ktera to vykonava odvadi spatnou praci?
Nemohu se zbavit pocitu, ze zadna jina mestska ctvrt takto zaneradena neni. Konkretne mam na mysli ulice Strojnicka, Schnirchova, Simackova, Hermanova. Muzete mi rovnez zaslat informace, kolikrat tydne a kdy se ulice cisti a kontakt na osobu, ktere lze zavolat pokud cisteni neni provedeno.
Dekuji a preju prijemne svatky
Forejt

Odpověď: Uklid (Horská Hana 1.4.2008 14:31)

Dobrý den, omlouvám se za pozdní reakci na váš dotaz. Zde je: v zimním období, tedy když jsou teploty kolem nuly, není prováděno strojové čištění s předkropem, aby nedocházelo k namrzání komunikace. Finanční náklady na čištění chodníků, které nejsou ve vlastnictví MČ, ale Technické správy komunikací hl. m. Prahy jsou značné, přesto ne zcela dostačující. Firma, která chodníky uklízí, je denně kontrolována pracovníkem odboru životního prostředí. Situace se opravdu zhoršila, hlavně co se týká psích exkrementů. Při špatném počasí lidé své čtyřnohé psí miláčky venčí hlavně pouze v blízkosti svého domu, tedy na chodníky a nenavštěvují tak často zelené plochy a parky. Bezplatná linka na úklidovou firmu CDV služby s. r. o. , která má na starosti úklid chodníků je 800 182 573.

Úklid chodníků 5x týdně - pondělí až pátek
Dělnická
Dukelských hrdinů
Komunardů - v úseku Jateční - Orten. náměstí
Letenské náměstí
Milady Horákové - v úseku Strossmayerovo náměstí - Korunovační
Strossmayerovo náměstí
Řezáčovo náměstí
Na Ovčinách
Veletržní - v úseku Bubenská - Dukelských hrdinů
Úklid exkrementů 5x týdně - pondělí až pátek

Čechova
Dobrovského
Heřmanova
Janovského
Kamenická - v úseku M. Horákové - Gerstnerova
Kostelní - v úseku Dukel. hrdinů - U Leten. sadu
Na Maninách
Osadní
Poupětova
Pllk. Sochora
Přístavní
Řezáčovo náměstí
Sochařská
Štenberkova
Tusarova - v úseku Argentinská- Komunardů
U Měšťanského pivovaru
U Průhonu - v úseku Osadní - Jankovcova
U Smaltovny
Ostatní komunikace 3 x týdně.


S pozdravem H.Horská ved. OŽP

Otázka: Koncepce (Tinka 1.4.2008 14:30)

Existuje prosím nějaká ucelená koncepce školství, včetně MŠ a pod., a kde se s ní dá seznámit? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Koncepce školství (Kuchař Filip 1.4.2008 14:30)

Vážený pane Tinko, "Koncepce školství MČ Praha 7 s výhledem do roku 2015", byla schválena Zastupitelstvem MČ Praha 7 na jejím 5. zasedání dne 11.06.2007, usnesením č. 0419/07-Z. Dokument je přístupný na internetových stránkách MČ Praha 7 a to v usneseních Zastupitelstva MČ Praha 7, nebo na stránkách školství. V úctě Filip Kuchař

Otázka: Jak se zapojit? (filous 1.4.2008 14:30)

Dobry den

Rad bych se zeptal jak se mohu aktivne zapojit do procesu postihování majitelů psů kteří exkrementy neuklízí. Situace je vážně katastrofální a už přesáhla i mou, jinak celkem vysokou, míru trpělivosti. Denodenně vidím jak na to někteří majitelé kašlou. Občas jim slušně naznačím že by bylo vhodné aby po svém psovi uklidili ale buď jsem s nadhledem ignorován nebo častěji poslán "tam kde slunce nesvítí" a to rozhodně ne tak slušně :)
Muj dotaz zní, co pro to mohu udělat JÁ.
Chci ty lidi už udávat na policii tak, aby se konečně naučili po psech uklízet a já nemusel trávit večery pižláním šťavnatých psích exkrementů z podrážek pohorek a podobně, stanice MP je hned vedle v ulici. Momentálně mam pocit že je to majitelům uplně jedno a žádného postihu se nebojí.
Mam ho vyfotit? Mam vyfotit toho psa? (v mobilu mam kvalitní fotoaparát)
Jaké jsou mé možnosti? Nechci se zapojovat do konfliktů, chci pouze upozornit MP na konkrétní případ ale tak, aby mohli zasáhnout a toho člověka pokutovat.
Díky.

P.S. pokud je tu někde podobný dotaz již zodpovezen, omlouvam se, nedohledal jsem to.

Odpověď: Jak se zapojit? (Horská Hana 1.4.2008 14:30)

Dobrý den,

těší nás Váš zájem o pomoc Městské policii a vítáme ji. Prosím o sdělění lokality (bližší určení majitele a jeho psa) k naší evidenci a možnosti provádění častějších kontrol. Jinak nemůžete MP pomoci než oznámením o "nevychovaném" majiteli psa, který již opět po svém psu neuklidil. Na místo sice bude vyslána hlídka MP, ale ta již pravděpodobně majitele nazastihne. K řešení přestupku strážníkem je třeba, aby byl majitel psa na místě strážníkem přistižen, protože přestupek lze projednat uložením pokuty v blokovém řízení, jen jestliže je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit.

Pokud tedy strážník nevyřeší přestupek na místě domluvou, nebo blokovou pokutou je povinen dle §10 zákona č. 553/1991 o obecní policii oznámit příslušnému ogránu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt. jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu. Oznámení o přestupku včetně všech důkazů (fotografie) může správnímu orgánu učinit občan.

V současné době probíhají zvýšené kontroly MP v souvislosti s exkrementy psů a do blízké budoucnosti připravujeme kontroly především v ranních hodinách.

S pozdravem

Jaroslav Luhan
referent kontroly
OŘ MP Praha 7

Otázka: Národní stadion hledá investora (Rob 1.4.2008 14:27)

http://www.lidovky.cz/narodni-stadion-hleda-investora-dak-/ln_sport.asp?c=A080319_104501_ln_sport_hel

"Megalomanská stavba přitom zatím straší spíš architekty a úředníky Prahy 7, kteří stadion takových rozměrů na Letné odmítají. „Je to sice trochu problém, ale to, že má někdo rozdílné názory, je normální,“ neznepokojil se Košťál."

Znamena to, ze uz je temer rozhodnuto ? Bylo by dobre tuto informaci sdelit obcanum co nejdrive. Pokud se tato nesmyslna stavba opravdu realizuje, je to spolu s dalsimi "zlepsenimi zivota" definitivni signal k tomu, se z Prahy 7 odstehovat.

Odpověď: Národní stadion hledá investora (Vokuš Martin 1.4.2008 14:28)

Dobrý den,

ve věci Národního stadionu na Letné z pohledu MČ Praha 7 stále nic rozhodnuto určitě není. Jediný oficiální dokument, kterým se Rada MČ P7 v této souvislosti zabývala, byla studie proveditelnosti, kterou jsme připomínkovali loni v říjnu. Tuto studii MČ Praha 7 shledala jako z mnoha ohledů nepřijatelnou. Od té doby žádné oficiální podání ani jednání neproběhlo.

S pozdravem

Martin Vokuš
tiskový mluvčí MČ Praha 7

Otázka: Plánovaná výstavba - "Holešovický trojúhelník"? (Jaroslav Burda 1.4.2008 14:26)

Dobrý den,

Před několika lety byl naplánován projekt multifunkčního centra „Holešovický trojúhelník“, po velkém tlaku okolních obyvatel radnice  začala o tomto projektu s občany z okolí komunikovat  a architektonické řešení bylo ve finále pozměněno tak, aby budova byla alespoň o něco šetrnější ke svému okolí  a zejména k obyvatelům Veletržní ulice.

Z neoficiálních zdrojů mám informace, že výstavba by měla začít během několika měsíců. Pokud ano,  pak je nejvyšší čas, aby  radnice (odbor stavební?, odbor životního prostředí?) opět začala s občany komunikovat, seznámila nás s detaily stavebního povolení a vysvětlila,  jak budou minimalizovány negativní dopady výstavby (hlučnost, prašnost, úbytek parkovacích míst…).

Otázka tedy zní – kdy se začne s výstavbou?  A co udělá radnice pro své obyvatele, aby byly negativní  dopady výstavby na okolí minimalizovány?

Děkuji za odpověď  

Odpověď: Plánovaná výstavba - "Holešovický trojúhelník"? (Chour Jiří 1.4.2008 14:27)
Dobrý den!

Současný stav v přípravě „Holešovického trojúhelníku“ je takový, že v polovině dubna proběhne místní šetření pro řízení o povolení k odstranění stávající stavby. Po vydání tohoto povolení k odstranění a po nabytí jeho právní moci proběhne stavební řízení a v něm budou zohledněny všechny připomínky jak orgánů hájících veřejné zájmy ( tedy včetně hygienika, životního prostředí atd.), tak účastníků řízení. Pokud nedojde k odvoláním a pokud bude dokumentace pro stavební povolení bez závad a pokud všechny potřebné doklady budou souhlasné, tak lze skutečně předpokládat zahájení vlastní výstavby v průběhu přibližně tří až šesti měsíců. K další části příspěvku sděluji, že stavební řízení je na rozdíl od územního řízení již neveřejné a z tohoto důvodu nemůže stavební úřad poskytovat bez souhlasu investora informace veřejnosti. V závěru řízení o povolení k odstranění stavby však bude investor požádán, aby v průběhu stavebního řízení uspořádal pro veřejnost podrobnou presentaci svého projektu.

Ing. Jiří C h o u r, vedoucí OVT

Otázka: Letná (spartaman 1.4.2008 14:25)

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak se MČ P7 staví k projektům na Letenské pláni? Mám tím na mysli národní knihovnu, národní stadion a jakési akvárko. Může si magistrát postavit kde chce, co chce nebo tyto věci projednává s příslušnou městskou částí?

Odpověď: Letná (Stránský Stanislav 1.4.2008 14:25)

Vážený pane,
k aktuálnímu stavu národní knihovny Vám mohu sdělit, že náš odbor do dnešního dne neeviduje v tomto smyslu žádné podání – dle mých informací probíhá posuzování tohoto projektu příslušnou komisí Hl.m. Prahy. K aktuálnímu stavu plánovaného Národního fotbalového stadionu Vám mohu pouze sdělit, že poslední usnesení Rady MČ P-7 k této problematice je z 16.10.2007 (č.1224/07-R) a za svůj odbor sděluji, že jsme žádnou novou žádost z hlediska koncepce tohoto stadionu doposud neobdrželi. Co se týče plánovaného oceanária, nemá náš odbor aktuální informace, jedná se o záměr Hl. m. Prahy. K vaší otázce – i Hl.m. Praha musí respektovat funkční využití územního plánu a jeho limity, při umísťování stavby je účastníkem územního řízení MČ P-7 a v neposlední řadě vedení MČ P-7 monitoruje požadavky Hl.m. Prahy vůči této ale i jiné části území MČ P-7.
Stránský, ORZUR Ú MČ P-7

Otázka: Stavební činnost v Holešovicích (micha 1.4.2008 14:24)

Dobrý den,


ráda bych se informovala, kdy budou dokončeny veškeré stvby v Holešovicich, kdy se nám konečně sníží prašnost (když je sucho a bahniště když zrovinka prší) jak je vidět obec s tímto není schopná nic udělat.


Kdy je plánován konec výstavby Prague mariny včetně okolí stavby?


Jak se situace kolem údržby chodníků bude řešit po výstabbě kruhového objezdu? Díky prašnosti mám problém s dýcháním. Navíc by mě zajímalo zda se plánuje výsadba nějaké zeleně?


Je možné někde vidět plány (či maketu)budoucích Holešovic? Kde je možné se informovat, a proč tyto věci nejsou uveřejněny než se záměr stavby povolí?


Dále by mě zajímalo jak to vypadá s projektem čističky odpadů na Trojském ostrově - bude opravdu vystavena?


Děkuji předem za odpovědi    Micha

Odpověď: Stavební činnost v Holešovicích (Horská Hana 1.4.2008 14:24)

Dobrý den, uveřejňuji zatím jen část odpovědí na vaše dotazy. Ostatní zde uvedu, až se mi vrátí odpovědi. Přeji hezký den H.Horská ved. OŽP
Odpověď za odbor výstavby:
Dobrý den, na otázku, kdy budou dokončeny veškeré stavby v Holešovicích, neumím při veškeré snaze odpovědět. Důvody jsou v zásadě dva:
1 - některé stavby nejsou zatím na zdejším stavebním úřadě ani projednávány, na některé je vydáno teprve územní rozhodnutí, na některé je již vydáno i stavební povolení. Problém v odhadu termínu dokončení spočívá v tom, že vydaná rozhodnutí jsou právem akci realizovat, nikoliv povinností – stavebník si může realizaci rozmyslet a od záměru ustoupit. Další problém je v tom, že každé z vydaných povolení platí v zásadě dva roky a lze je i prodlužovat, což opět nedovoluje odhadnout zahájení stavby a její dokončení už vůbec ne, i když v samotném textu stavebního povolení termín dokončení samozřejmě uváděn vždy je.
2 - u již zahájených a tedy probíhajících staveb velmi často dochází ke změnám staveb, a to často i u termínů jejich dokončení z důvodů změny stavebního programu Častým důvodem změny termínu dokončení bývá také nedostatek prostředků na straně investora, projektem nepředpokládané poměry na stavbě (základové, geologické, atd.) a také změna investora.

Kdy je plánován konec výstavby Prague mariny včetně okolí stavby?
První tři objekty určené pro bydlení stavebník v současné době dokončuje a na zdejším stavebním úřadě již začal projednávat termíny a podmínky jejich kolaudace.Současně je ale nutno sdělit, že na odbor výstavby úřadu MČ Praha 7 byly doručeny žádosti o povolení dalších tří objektů – odhadnout kdy tyto další objekty budou povoleny a tedy následně i dokončeny zatím nelze – vždy je zde například možnost odvolání ze strany některých účastníků stavebního řízení a pak by již záleželo na odvolacím orgánu.

Dále by mě zajímalo jak to vypadá s projektem čističky odpadů na Trojském ostrově - bude opravdu vystavena?
Na zdejší stavební úřad bylo řízení odvolacím orgánem předáno k novému projednání, přičemž je stanovena povinnost prvoinstančního orgánu respektovat právní názor odvolacího orgánu. V územním řízení se tedy bude pokračovat podle pokynů nadřízeného orgánu, výsledek ani termín skutečně neumím ani odhadnout. Bude totiž záležet na tom, jak nadřízeným orgánem určený postup bude akceptován ze strany účastníků řízení, zda dojde k odvolání atd. atd. S pozdravem Ing. Jiří Chour ved. OVT

Odpověď: Re: Stavební činnost v Holešovicích (Horská Hana 1.4.2008 14:24)

Dobrý den, doplňuji odpovědi na vaše dotazy. Na otázku kdy budou ukončeny všechny stavby v Holešovicích zřejmě myšleno ty významnější se Vám můžeme odpovědět časem, pokusíme se to aktuálně zjistit od investorů, ale je nutné vzít v úvahu, že i oni nám dají spíše časový odhad. Co se týče realizace staveb v holešovickém přístavu bylo nám sděleno, že stavby realizované v bližší návaznosti na obytnou část, budou ukončeny do konce letošního léta. V situaci projektu na okružní křižovatce v Jankovcově ulici jsme napočítali včetně rohů ulic přes 20 stromů.Do plánů většiny připravovaných projektů je možno nahlédnout v úřední dny či jindy po domluvě u nás na odboru rozvoje – je nutné však vzít v úvahu, že náš odbor Vám nezaručí stoprocentní aktuálnost těchto podkladů, neboť se v čase vyvíjejí na základě přání a potřeb investorů. O existenci ucelené makety Holešovic po realizované výstavbě hlavních záměrů nám není nic známo – pravděpodobně existují pracovní modely projektantů pro jednotlivé projekty či objekty.
K ÚČOV jsme obdrželi v únoru tohoto roku projektovou dokumentaci „Celkové přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod Praha na Císařském ostrově“ se žádostí o stanovisko MČ P-7. Zda bude čistička opravdu vystavena je otázka hlavně pro investora – oddělení přípravy a realizace výstavby nové ústřední čistírny odpadních vod Odboru městského investora MHMP, nicméně je nám předkládána nová koncepce čistírny v úrovni pro územní řízení. Ved. ORZ Ing. arch. Stanislav Stránský

Po výstavbě kruhového objezdu budou chodníky předány TSK hl. m. Prahy, která dále zajistí jejich úklid a údržbu. V rámci sadových úprav okružní křižovatky Jankovcova – U Uranie – U Průhonu bude dle projektu vysazeno 7 stromů doplněných keřovými porosty a travnatými plochami. Mgr. Zdeněk Beneš OŽP

Otázka: provozní doba (Barbara 1.4.2008 14:22)

Dobrý den. Provozní doba středně a kratkodobého stání je PO-PÁ 08-18 hod. Co platí mimo tuto dobu? Děkuji

Odpověď: provozní doba (Vitásková Miloslava 1.4.2008 14:22)

Dobrý den, paní Barbaro,
pak může na parkovacích automatech, tedy od 18 do 08 včetně víkendu parkovat každý bez omezení.
Milena Vitásková

Otázka: parkování služebního automobilu (vhvopus 1.4.2008 14:22)

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, zda mně jako soukromé osobě vydáte rezidenční parkovací kartu pro služební osobní automobil, který mohu se svolením zaměstnavatele parkovat v místě svého trvalého bydliště, ale používám ho pouze ke služebním účelům. Tuto možnost jsem na Vašich webových stránkách neobjevila. Děkuji. Eva Ledvinková

Odpověď: parkování služebního automobilu (Vitásková Miloslava 1.4.2008 14:22)

Dobrý den, paní Ledvinková,
kartu obdržíte pouze tehdy, jestliže dostanete od zaměstnavatele vyjádření, že držíte pohotovost. Pak je cena 12 tis. Kč.
Milena Vitásková

Otázka: parkování Holešovice (sarkale 1.4.2008 14:21)

Dobrý den, mám dotaz, jak je možné, že jste v Holešovicích v okolí Libeňského mostu nechali pouze jeden blok, kde se dá parkovat krátkodobě, tj. za poplatek. V Holešovicích jsem se narodila, bydlí tam moji 70 letí rodiče, kteří potřebují péči a když je potřeba, abych jim přivezla nákup, nebo jim jinak pomohla, nemám kde zaparkovat. Myslím, že to není dostatečně vyřešeno pro tyto případy, v Holešovicích bydlí hodně starých lidí a děti kteří se o ně chtějí postarat nemají možnost zaparkovat. Od rodičů mám nejbližší parkování 3 bloky a místa jsou stále beznadějně obsazena. Jak budete řešit placená místa pro návštěvy, nemyslím, že by ta stávající byla kapacitně dostačující. děkuji za odpověď.

Odpověď: parkování Holešovice (Vitásková Miloslava 1.4.2008 14:21)

Dobrý den,
prvních půl roku zavedení zóny budeme sbírat informace o konkrétních adresách a připomínkách. Následně dáme do rady MČ Praha 7 návrhy změn k projednání, které budou odporovány více občany a zašleme na odbor dopravy MHMP realizaci.
Do doby umístění parkovacích automatů od 1.5.2008 je situace skutečně neřešitelná, protože místa¨, kde budou automaty zabrali řidiči, kteří dojíždějí. Po 1.5. se stav ustálí. Zatím doporučujeme využít přerušení modré zóny od 06 - 08 h nebo si pořídit dvouhodinovou parkovací kartu za 120,- Kč.
Hezký den Milena Vitásková

Otázka: Kde skončí vybrané peníze? (Robert 1.4.2008 14:20)
Dobrý den, ačkoliv mi zřízení zóny placeného stání žádnou radost nepřineslo nic nenamítám. Automaticky počítám s tím, že veškeré příjmy z této místní úpravy půjdou ve prospěch obecně prospěšných investic na Praze 7. Měl bych pouze 3 jednoduché otázky.
1) Kdo zónu spravuje a provozuje a komu plynou příjmy? 2) S jakými příjmy se počítá, kolik stál projekt a nutné úpravy značení?  3) Jaké konkrétní obecně prospěšné aktivity budou v budoucnu z příjmů hrazeny na Praze 7.
Velice Děkuji

Odpověď: Kde skončí vybrané peníze? (Vitásková Miloslava 1.4.2008 14:20)

Dobrý den, již jsme na toto odpovídali,
správcem je firma Parking Praha a.s., Washingtonova 17, Praha 1, ředitel ing. Karel Jarolímek. Výši příjmů nedokážeme odhadnout, ale jakmile cca za rok budeme vědět, jistě to uvede finanční odbor ve své zprávě, která je obecně přístupná, neboť se projednává v Zastupitelstvu MČ P7. Značení prováděl a provádí na své náklady správce. Projekt stál 1300 tis. Kč, další náklady byly na zavedení technologie a bude vše městské části vráceno po zjištění zisku. Zisk je 50:50. Městská část : město. Hrazena bude dopravní infrastruktura, to je od nových chodníků po čistotu, dopravní opatření a vnitroblokové garáže.
Hezký den Milena Vitásková

Otázka: rezidenti ( 1.4.2008 14:18)

Teoreticky po zavedení automatů na oranžové a zelené zóně lze postavit i rezidentský vůz ale až po zaplacení poplatku u automatu. Nyní je to do cca 1.5. bez automatů.  PK není určena k obsazování nemodré zóny. Je to tak?

Odpověď: rezidenti (Vitásková Miloslava 1.4.2008 14:18)

Ano, po instalaci parkovacích automatů zde mohou parkovat pouze ta auta, která zaplatí na automatech. Karta zde neplatí.
Hezký den Milena Vitásková

Otázka: Bezpodilove spoluvlastnictvi manzelu (Egon 1.4.2008 14:17)

Dobry den,
s manzelkou vlastnime dve auta, obe koupena ze spolecneho majetku. Do TP se vsak nepise "vlastnik: manzele Novakovi", ale pouze jeden z manzelu. Obe auta jsou psana na me, zajimalo by me tedy, zda dostanu dve PK za 700.-, aniz bych jedno z aut prepisoval na manzelku (ona jiz vlastne majitelem je).
Predem dekuji za odpoved

Odpověď: Bezpodilove spoluvlastnictvi manzelu (Vitásková Miloslava 1.4.2008 14:17)

Dobrý den,
bohužel nedostanete, druhé auto bude za 7000,- Kč. Jen pokud by jedno auto bylo na Vás, druhé na manželku, máte oba jako residenti kartu za 700,- Kč.
Hezký den Milena Vitásková
Copyright © 2012 Městská část Praha 7