Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0297/17Návrh na změnu člena ve správní radě Nadačního fondu Daramis28.3.2017
0296/17Návrh na souhlas s podáním žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. města Prahy na realizaci projektů v sociální oblasti pro rok 201728.3.2017
0295/17Návrh na podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace r. 2017 hl. m. Prahou pro příspěvkovou organizaci Pečovatelské centrum Praha 7, Heřmanova 1, IČ 70890307, schválené Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č. 24/55 ze dne 23.2.201728.3.2017
0294/17Návrh na schválení plánu odpisů na rok 2017 u příspěvkových organizací v oblasti školství MČ Praha 7 a příspěvkové organizace Sdružené ambulantní zařízení v Praze 728.3.2017
0293/17Návrh na realizaci vernisáže a výstavy obrazů "Krajina" Radko Rašky, konané dne 05.04.2017 od 17.30 h v Galerii na úřadě, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 728.3.2017
0292/17Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení č. 58 v domě s pečovatelskou službou Tusarova 42/1601, s paní Zdeňkou Pokornou28.3.2017
0291/17Návrh na ukončení nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 1493/11, U Průhonu 11/1493 a následné uzavření nové nájemní smlouvy na byt zvláštního určení č. 7 v domě s pečovatelskou službou Tusarova 42/1601, s paní Věrou Matějovskou28.3.2017
0290/17Návrh na uzavření nájemní smlouvy s organizací Pečovatelské centrum Praha 7, příspěvková organizace, na objekt Kamenická 46/622, Praha 728.3.2017
0289/17Návrh na schválení stanoviska k akci "ARÉNA TOUR 2017" konané ve dnech 19.07. - 23.07.2017, pořádané společností Černí koně, z.s., IČO: 227 24 389, na ostrově Štvanice28.3.2017
0288/17Návrh na souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu MŠ U Uranie, Na Maninách 1080/29a, Praha 7, na nákup interaktivního displeje pro výuku na MŠ Ortenovo náměstí.28.3.2017
0287/17Návrh na schválení stanoviska k akci společnosti Bezobalu, z.ú., IČO: 039 20 585, zaměřené na prevenci vzniku odpadu, konané v období od 05.04. do 03.05.2017 ve Stromovce, na Letné a jiných pražských lokalitách28.3.2017
0286/17Návrh jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka, Praha 7, Ortenovo náměstí 1275/34.23.3.2017
0285/17Návrh na výběr zhotovitele a podpis Smlouvy č. 2017/OIVZ/016 k veřejné zakázce malého rozsahu "Projektový management rekonstrukce nebytových prostor v 1. NP domu U Průhonu 1493/11 za účelem zřízení detašovaného pracoviště ...21.3.2017
0284/17Návrh na jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů a náhradníků hodnotící komise na veřejnou zakázku "ZŠ Fr. Plamínkové – Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křížka 490/2", Praha 721.3.2017
0283/17Návrh na revokaci usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0391/16-R ze dne 19.04.2016 ve věci smluv o výpůjčkách mezi MČ Praha 7 a příspěvkovými organizacemi MČ Praha 7 vedenými v rejstříku škol MŠMT21.3.2017
0282/17Návrh na udělení souhlasu pro příspěvkovou organizaci Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká 8, k podání žádosti o zápis "Lesní mateřské školy" do rejstříku škol a školských zařízení21.3.2017
0281/17Vyjádření MČ Praha 7 k podobě mostu Dukelských hrdinů v rámci návrhu Technické studie "Modernizace trati Praha-Bubny (včetně)- Praha-Výstaviště (včetně)" z února 201721.3.2017
0280/17Stanovisko MČ Praha 7 jakožto účastníka řízení o dodatečném povolení stavebních úprav dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, akce „Stavba na pozemku č.parc. 283/12, k.ú. Bubeneč, ve dvoře domu č.p. 504 v Praze 7 - Bubenči, ...21.3.2017
0279/17Návrh na jmenování komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Pečovatelské centrum Praha 721.3.2017
0278/17Návrh na schválení odpisu keramické odporové pece Wepatherm WPT 45 KS pro Fakultní mateřskou školu při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Na Výšinách 3/1075, Praha 721.3.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7