Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Lubasová Helena Ing. vedoucí odboru poslat e-mail 22014 4128
 

Stavební úřad - SÚ

I. Hlavní úkoly

Plní úkoly Úřadu m.č. vyplývající ze Zákona  o hl. m. Praze na úseku výstavby.

Dále plní úlohu  obecného a speciálního stavebního úřadu ve smyslu. zákona číslo  183/2006 Sb, stavební zákon, zákona čís. 254/2001 Sb., vodní zákon a zákona čís. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , ve znění a dalších obecně závazných právních předpisů.

Plní další povinnosti vyplývající z  obecně platných předpisů a nařízení.

II. Organizační členění

 • Oddělení administrativně právní
 • Oddělení výstavby
 • Oddělení územního rozhodování
 • Oddělení vodohospodářské

III. Územní působnost

Katastrální území Holešovice, část katastrálních území Bubeneč, Troja a Libeň.

IV. Náplň činnosti odboru

Náplň a činnost obecného stavebního úřadu příslušného podle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona:

1)    Podává územně plánovací informace podle § 21 stavebního zákona.

2)    Vydává územní rozhodnutí včetně jejich změn a prodloužení doby jejich platnosti, dále vydává územní souhlasy, uzavírá veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a vydává vyjádření podle § 15 stavebního zákona, která jsou podkladem pro rozhodnutí speciálního stavebního úřadu.

3)    Vydává společná územní rozhodnutí a stavební povolení.

4)    Vydávání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu podle § 169 stavebního zákona

5)    Vydává stavební povolení včetně jejich změn a prodloužení doby jejich platnosti, dále vydává sdělení k ohlášení stavby, uzavírá veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, zpracovává certifikáty autorizovaných inspektorů.

6)    Vydává kolaudační souhlasy a souhlasy se změnou v užívání stavby.

7)    Vydává předčasné užívání stavby, povoluje zkušební provoz

8)    Ověřuje dokumentaci skutečného provedení

9)    Povoluje odstranění staveb

10) Provádí další postupy podle hlavy IV. stavebního zákona, zejména:

 • Provádí stavební dozor,  státní dozor a kontrolní prohlídky staveb
 • Nařizuje údržbu staveb, provedení nezbytných úprav a dále nařizuje odstranění nepovolených staveb
 • Nařizuje neodkladné odstranění stavby
 • Nařizuje opatření na sousedním pozemku
 • Ukládá sankce za přestupky a jiné správní delikty

11) Vydává koordinovaná stanoviska

12) Podává informace podle zákona 106/1999 Sb.

Náplň a činnost speciálního stavebního úřadu příslušného podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, který povoluje vybrané komunikace v rozsahu pravomocí vyplývajících ze Statutu hl. m. Prahy:

1)    Vydává stavební povolení včetně jejich změn a prodloužení doby jejich platnosti, dále vydává sdělení k ohlášení stavby, uzavírá veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, zpracovává certifikáty autorizovaných inspektorů.

2)    Vydává kolaudační souhlasy a souhlasy se změnou v užívání stavby.

3)    Vydává předčasné užívání stavby, povoluje zkušební provoz

4)    Ověřuje dokumentaci skutečného provedení

5)    Povoluje odstranění staveb

6)    Provádí další postupy podle hlavy IV. stavebního zákona, zejména:

 • Provádí stavební dozor,  státní dozor a kontrolní prohlídky staveb
 • Nařizuje údržbu staveb, provedení nezbytných úprav a dále nařizuje odstranění nepovolených staveb
 • Nařizuje neodkladné odstranění stavby
 • Nařizuje opatření na sousedním pozemku
 • Ukládá sankce za přestupky a jiné správní delikty

7)    Podává informace podle zákona 106/1999 Sb.

Náplň a činnost speciálního stavebního úřadu příslušného podle § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, který vykonává činnost vodoprávního úřadu:

Zajišťuje výkon působnosti pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 105 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění zákona č. 150/2010 Sb. v rozsahu působnosti svěřené Statutem hl. m. Prahy a to především :

 • vede vodoprávní řízení
 • vydává stavební povolení k vodním dílům dle § 15 vodního zákona a provádí jejich kolaudace
 • vydává souhlas s ohlášením vodních děl a vodohospodářských úprav dle § 15a vodního zákona
 • vydává povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami dle § 8 vodního zákona
 • vydává povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace dle § 16 vodního zákona
 • vydává souhlas ke stavbám, zařízením a činnostem, na které není třeba povolení, ale které mohou ovlivnit vodní poměry dle § 17 vodního zákona
 • vydává vyjádření dle § 18 vodního zákona
 • vydává závazná stanoviska dle § 104 odst. 9 vodního zákona
 • vykonává vodoprávní dozor
 • ukládá sankce za přestupky a jiné správní delikty
 • zajišťuje vedení a předávání vodoprávní evidence na Ministerstvo zemědělství
 • zajišťuje předávání všech vodoprávních rozhodnutí v elektronické podobě na Ministerstvo zemědělství a správci povodí
 • zajišťuje výkon působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

 

Informace o nejdůležitějších předpisech pro vodoprávní úřad :

Aktuální právní předpisy  vždy v platné právní úpravě:

1. zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon ve znění zákona č.150/2010 Sb.,

2. zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění zákona č.275/2013 Sb.

3. vyhl.č. 93/2011, kterou se mnění vyhl.č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody

4. vyhl.č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla

5. vyhl.č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a části rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)

6. vyhl.č. 336/2011 Sb., kterou se mnění vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů

7.  nařízení vlády č. 23/2011, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

 

Informace o nejdůležitějších předpisech pro výstavbu a stavebnictví :

Aktuální právní předpisy vždy v platném znění:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Vyhl.č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území
 • Vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • Vyhl. č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
 • Vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Související předpisy:

 • Vyhl.č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • vyhláška č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Dalším obecně závazným předpisem je správní řád zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění, podle nějž je obecně upravován rozhodovací proces orgánů státní správy, a jen v některých případech stavební zákon upravuje postup odlišně s ohledem na specifičnost rozhodování podle něj.

Obecně vzato, vyskytne-li se ve věcech stavebního práva procesní otázka, odpověď  hledáme nejprve ve stavebním zákoně a předpisech souvisejících, a teprve když nenajdeme odpověď, nahlédneme do správního řádu.

V této souvislosti připomínáme, že veškerá podání adresovaná stavebnímu úřadu musí obsahovat následující údaje u žadatele: jméno, příjmení datum narození a bydliště, případně doručovací adresu. U právnických osob identifikační číslo (obdobně u fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů).

Správní poplatky:

Poplatky se vybírají podle přílohy č. 1 položka č.17 a 18 případně 20 zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění

Návštěvní hodiny :

Pondělí

8.30  až 11,30 a 12,30 až 17,30 hod.

Středa

8.30   až 11,30 a 12,30 až 17,30 hod.

 

Formuláře předepsané pro příslušná podání jsou k dispozici na odboru výstavby a územního rozhodování ÚMČ Praha 7, odd. administrativně právní,  v kanceláři č. 231 nebo na www.praha7.cz.
Copyright © 2012 Městská část Praha 7