Česky   English
Úřad městské části > Organizační struktura > ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OŽP
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Bittnerová Marie Ing. referent ochrany přírody a krajiny poslat e-mail 22014 4152 OŽP
Doleželová Jitka referent poslat e-mail 22014 4223 OŽP
Horská Hana Ing. vedoucí odboru poslat e-mail 22014 4151 OŽP
Slabá Nela administrativní pracovník poslat e-mail 22014 4155 OŽP
Vagenknechtová Petra Ing. referent poslat e-mail 22014 4153 OŽP
Zemánek Leoš referent odpadového hospodářství poslat e-mail 22014 4154 OŽP
 

Odbor životního prostředí - OŽP

Odvolacím orgánem je OŽP MHMP.

 

ÚKLID KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ PRAHA 7

Vozovky i chodníky jsou na MČ P7 ve vlastnictví hlavního města Prahy , správce je Technická správa komunikací hl.m. Prahy (TSK)

ÚKLID – VOZOVKY:  zajišťuje hl. m. Praha prostřednictvím TSK

ÚKLID-  CHODNÍKY: vlastník nezajišťuje. Zajišťuje MČ P7

 

ÚKLID CHODNÍKŮ

 

 Běžný úklid

 

 Odstraňování sněhu a náledí

Zajišťuje MČ P7

 

hlavní ulice - 6x týdně
ostatní ulice - 3x týdně

 

majitel nemá povinnost zajišťovat úklid
(ručí pouze za úrazy a škody způsobené neudržováním chodníku)

Vlastník zajišťuje úklid sněhu a náledí  na vybraných chodnících (dle obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy – aktualizace probíhá každý rok)

MČ Praha 7 zajišťuje: úklid sněhu a náledí  na vybraných chodnících

 

ÚKLID, ÚDRŽBA A SPRÁVA VEŘEJNÉ ZELENĚ

KRÁLOVSKÁ OBORA (STROMOVKA),
LETENSKÉ SADY
(I. kategorie)

STROMOŘADÍ,
OSTATNÍ ZELEŇ
(III. - IV. kategorie)

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ U Sparty, U Vody, Ortenovo náměstí, Jateční, Tovární, U Průhonu VEŘEJNÁ ZELEŇ - Tusarova, u Sv. Klimenta, u sv. Antonína , na Ortenově náměstí, Vltavská, Plynární, vnitroblok U Vody, Osadní 43, Nad Královskou Oborou (blok mezi ulicemi Korunovační a U Sparty)

zajišťuje hl. m. Praha jako vlastník

zajišťují  různé společnosti a organizace jako vlastníci např.:

zajišťuje MČ Praha 7

 

 • České dráhy a.s. (prostory kolem drážního tělesa),
 • DP hl.m. Prahy
  (prostory kolem metra Holešovice),
 • ČSAD (prostory kolem metra Holešovice),
 • Hl. m. Praha - resp. TSK hl.m. Prahy (komunikační zeleň, stromořadí, část zeleně u metra Vltavská)
 • Hl. m. Praha – Štvanice, Trojský ostrov, náplavka Bubenské nábřeží, oblast za přístavem  

 

MČ Praha 7 zasílá  upozornění na nedostatky údržby

 MČ Praha 7 zasílá upozornění na nedostatky údržby

Údržbu zeleně zajišťuje TÚZ, s.r.o.
Úklid a vývoz odpad. košů zajišťuje 7U s.r.o.

 

 

 

MČ Praha 7 může  žádat o svěření pozemků do správy MČ P7

MČ Praha 7 může žádat o svěření  pozemků hl.m. Prahy do správy MČ P7

vnitrobloky domů ve správě MČ Praha 7 zajišťuje  společnost 7U s.r.o.

KRÁLOVSKÁ OBORA (STROMOVKA),
LETENSKÉ SADY
(I. kategorie)

STROMOŘADÍ,
OSTATNÍ ZELEŇ
(III. - IV. kategorie)

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ U Sparty, U Vody, Ortenovo náměstí, Jateční, Tovární, U Průhonu VEŘEJNÁ ZELEŇ - Tusarova, u Sv. Klimenta, u sv. Antonína , na Ortenově náměstí, Vltavská, Plynární, vnitroblok U Vody, Osadní 43, Nad Královskou Oborou (blok mezi ulicemi Korunovační a U Sparty)

zajišťuje hl. m. Praha jako vlastník

zajišťují  různé společnosti a organizace jako vlastníci např.:

zajišťuje MČ Praha 7

 

 • České dráhy a.s. (prostory kolem drážního tělesa),
 • DP hl.m. Prahy
  (prostory kolem metra Holešovice),
 • ČSAD (prostory kolem metra Holešovice),
 • Hl. m. Praha - resp. TSK hl.m. Prahy (komunikační zeleň, stromořadí, část zeleně u metra Vltavská)
 • Hl. m. Praha – Štvanice, Trojský ostrov, náplavka Bubenské nábřeží, oblast za přístavem  

 

MČ Praha 7 zasílá  upozornění na nedostatky údržby

 MČ Praha 7 zasílá upozornění na nedostatky údržby

Údržbu zeleně zajišťuje TÚZ, s.r.o.
Úklid a vývoz odpad. košů zajišťuje 7U s.r.o.

 

 

 

MČ Praha 7 může  žádat o svěření pozemků do správy MČ P7

MČ Praha 7 může žádat o svěření  pozemků hl.m. Prahy do správy MČ P7

vnitrobloky domů ve správě MČ Praha 7 zajišťuje  společnost 7U s.r.o.

 

SVÁŽENÍ ODPADU, ÚKLID
zajišťuje hl. m. Praha pomocí Pražských služeb a.s. (prostřednictvím smluvních firem)

 

NEPOŘÁDEK KOLEM SBĚRNÝCH NÁDOB NA
SMĚSNÝ ODPAD

 

STÁLÉ MÍSTO PŘISTAVENÍ
(především kontejnery)

 

DOČASNÉ PŘISTAVENÍ
(přistavení z dvoru apod.
v den svozu)

Veškerý odpad kolem nádob uklízí majitel pozemku, event. pověřená správní firma.

 

Veškerý odpad má povinnost uklidit svozová firma ihned při svozu. 
V Praze 7 jsou to Pražské služby a.s.

 

 

 

NEPOŘÁDEK KOLEM SBĚRNÝCH NÁDOB NA
SEPAROVANÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

 

Drobný odpad

 

Objemný odpad

Úklid (pouze) drobného odpadu okolo nádoby na separovaný odpad provádí svozová firma, a to do 48 hodin od doby vývozu. Navíc také MČ Praha 7.

 

 

Úklid okolo sběrné nádoby na velkoobjemový odpad zajišťuje svozová společnost.

 

 

Pracovní náplň odboru životního prostředí:

 

OCHRANA   PŘÍRODY   A   KRAJINY

zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (stav k novele č. 281/2009 Sb.)

s výjimkou území NP, NPR, NPP, PR, PP a jejich ochranných pásem

 • § 84 odst. 1 – mohou z vlastního podnětu nebo na návrh po provedeném řízení jimi vydané povolení změnit, popřípadě zrušit za podmínek uvedených pod písmeny a) – e) zákona
 • § 76 odst. 1 písm. a) - s výjimkou území NP, NPR, NPP, PR, PP a jejich ochranných pásem povolují kácení dřevin podle § 8 odst. 1, ukládají náhradní výsadbu podle § 9 a vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2
 • § 76 odst. 1 písm. b) – s výjimkou území NP a jejich ochranných pásem vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách podle § 63 odst. 1 ve svém správním obvodu
 • § 77  odst. 1 písm. g) - mohou uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami podle § 7 odst. 2
 • § 77 odst. 1 písm. h) – přijímají oznámení o kácení dřevin a rozhodují o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8 odst. 2 a 4
 • § 77 odst. 1 písm. o) – vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny podle § 85 odst. 1
 • § 77 odst. 1 písm. p) – rozhodují o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1, ukládají povinnosti provést přiměřená náhradní opatření podle § 86 odst. 2 a ukládají pokuty za přestupky podle § 87  a za správní delikty podle § 88
 • § 77 odst. 1 písm. n) – v rozsahu své působnosti ukládají podmínky pro výkon činností, které by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo zákaz takových činností  podle § 66

 

OCHRANA   OVZDUŠÍ

zákon č. 221/2011 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • § 11 odst. 4 vydává své vyjádření k řízení podle odstavce 2 písm. b), a to do 15 dnů ode dne doručení podkladů ve věci, pokud se s krajským úřadem nedohodne jinak
 • § 11 odst. 4 vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených  v příloze č. 2 k tomuto zákonu
 • § 30 odst.1 aktivně zpřístupňuje srozumitelné informace veřejnosti bez zbytečného odkladu
 • § 22 odst. 1 má oprávnění uložit provozovateli v přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy v případě, že provozovatel stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu neplní povinnosti stanovené tímto zákonem a oprávnění vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, pokud provozovatel opatření ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě neprovedl
 • § 22 odst. ukládá podle potřeby opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu
 • § 24 odst.1 projednává přestupky podle § 23 odst. 1 písm. a) a přestupky podle § 23 odst. 1 písm.b),c),d),e), f), g), h), kterých se dopustí fyzická osoba jako provozovatel, stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákona
 • § 26 odst. 4 projednává správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob podle § 25 odst. 1 písm. d), g),j), k), l), n), o), a § 25 odst. 4 písm. a), jsou –li spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu, nebo nejsou spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů
 • § 27 odst. 5 provádí dozor nad dodržováním povinností podle § 16 odst. 4 a dozor nad dodržováním povinností podle § 17 odst. 1 písm. a), b), c), d), g), h), a § 17 odst. 5 u  provozovatelů stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu písm. b) – kontrolování dodržování přípustné tmavosti kouře a přípustné míry obtěžování zápachem u provozovatelů malých stacionárních zdrojů a za nedodržení povinností ukládání pokut
 • § 30 odst. 1 aktivně zpřístupňuje srozumitelné informace veřejnosti bez zbytečného odkladu

 

OCHRANA  ZPF   

ze zákona  ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:  

 • § 15 písm. b)  - uděluje podle § 2 souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu
 • § 15 písm. c) – ukládání opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. c a d) a v § 3 odst. 4 až 6 a neplněním podmínek jím vydaného souhlasu
 • § 15 písm. d) – kontroluje plnění
  1. povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) až d) a § odst.4 až 6
  2. podmínek jím vydaného souhlasu, včetně prováděných rekultivací
  3. jím uloženého opatření k nápravě
 • § 15 písm. e)  uděluje souhlas podle § 3a odst. 1 k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití
 • § 15 písm. f) –ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy podle § 3b pořizuje informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy
 • § 15 písm. g) – zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do  evidence odnětí zemědělské půdy
 • § 15 písm. i)- uděluje podle § 7 odst. 4 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací a vodních cest a jejich součástí nepřesahuje správní   obvod obce s rozšířenou působností
 • § 15 písm. j)- uděluje podle § 9 odst.8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li bát dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst.2
 • § 15 písm. k)- rozhoduje podle § 11 odst. 2 o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze  zemědělského půdního fondu
 • § 15 písm. l) – projednává správní delikty podle tohoto zákona, není-li jejich projednání  příslušná inspekce
 • § 15 písm. m) – je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha, a
 • § 15 písm. n) – vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle tohoto zákona příslušný jiný orgán.

 

LESY

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (stav k novele č. 281/2010 Sb.)

 • § 53 odst. 2 – možnost uložit pokutu za přestupek podle odst. 1
 • § 54 odst. 2 písm. c) – ukládání pokut tomu, kdo provádí činnosti v lese zakázané
 • § 55 odst. 2 písm. a) – ukládání pokut vlastníkovi, který provádí činnosti v lese nepovolené nebo zakázané

 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (stav k novele č. 77/2011 Sb.)

 • § 80 odst. 1 písm. a) – kontrola, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem,
 • § 80 odst. 1 písm. b) – ukládání právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinnosti podle § 66 odst. 1; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
 • § 80 odst. 1 písm. c) – ukládání fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v § 69; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
 • § 80 odst. 1 písm. d) – kontrola, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem
 • § 80 odst. 1 písm. e) – kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky
 • § 39 odst. 7 – zpracovávání na základě hlášení podle odstavců 2 až 6 evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi, zařízení k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst odpadů a skladů odpadů, převzatých autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobů zpracování, využití, nebo odstranění elektroodpadu a dopravců odpadů v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Zasílání těchto evidencí každoročně do 30. dubna následujícího roku Ministerstvu životního prostředí a příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím zařízení pro přenos dat nebo na technickém nosiči dat
 • § 40 odst. 2 písm. b) – přijímání od odesílatele odpadu evidenční list o přepravě nebezpečného odpadu do 10 dnů od jejího zahájení
 • § 40 odst. 2 písm. c) – přijímání informace od odesílatele odpadu v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list o převzetí nebezpečného odpadu
 • § 40 odst. 3 – přijímání od příjemce odpadu evidenčního listu o přepravě nebezpečného odpadu s potvrzením o převzetí odpadu  do 10 dnů od jeho převzetí
 • § 66 odst. 2 – ukládání pokut fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která
  • a)    nevede v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté tohoto zákona evidenci odpadů a zařízení nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost nebo nezašle ve stanovené lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu příslušnému správnímu úřadu údaj týkající se zařízení k nakládání s odpady nebo evidenci po stanovenou dobu nearchivuje,
  • b)    nezabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
  • c)    neumožní kontrolním orgánům výkon kontrolní činnosti nebo neposkytne pravdivé nebo úplné informace související s nakládáním s odpady, nebo
  • d)    nezpracuje identifikační list nebezpečného odpadu nebo místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem nevybaví
 • § 66 odst. 5 – ukládání pokut fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem (porušení § 16 odst. 1 písm. e) tohoto zákona – původce odpadů je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií)
 • § 79 odst.1 písm. d) – vedení a zpracovávání evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elektroodpadu, zařízení k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů a skladů odpadů a dopravců odpadů 
 • § 79 odst. 1 písm. e) – kontrola, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
 • § 79 odst. 1 písm. f) – možnost zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby, hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo
 • § 79 odst. 1 písm. h) – v případě ukládání pokuty za porušení stanovených povinností podle § 66 odst. 2 možnost současně stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
 • § 79 odst. 1 písm. i) – možnost zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí
 • § 79 odst. 4 písm. b) – dávání vyjádření v územním a stavebním řízení z  hlediska nakládání s odpady
 • § 79 odst. 4 písm. c) – dávání vyjádření k  připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady

 

OCHRANA ROSTLINSTVA  A ŽIVOČIŠSTVA

zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (stav k novele č. 281/2009 Sb.)

 • § 42 odst. 1 písm. b) – žádá osobu, jíž byl povolen výkon činnosti uvedené v § 39 odst. 1 písm. c), o odchyt toulavých a opuštěných psů a koček, popřípadě i jiných zvířat, a o jejich umístění v karanténě nebo izolaci, je-li jejich odchyt v zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat, popřípadě v jiném veřejném zájmu.
 • § 46 písm. a) – schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a tržiště) a po určení veterinárních podmínek (§ 9 odst. 2) místa, na nichž lze konat svody zvířat, a povoluje konání těchto trhů a svodů.
 • § 46 písm. e) – podílí se na svém území, které zasahuje do ochranného pásma, pásma dozoru, popřípadě dalšího pásma s omezením, na zabezpečování mimořádných veterinárních opatření nařízených příslušným orgánem veterinární správy, a to způsobem a v rozsahu stanovenými těmito opatřeními. Pro náhradu nákladů a ztrát vzniklých obci a v případě hlavního města Prahy městské části v souvislosti se zabezpečováním mimořádných veterinárních opatření platí obdobně § 67 odst. 2, § 68 odst. 1 a § 70 odst. 1 a 2.
 • § 49 odst. 1 písm. e) – přijímá oznámení o výskytu nákazy

zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (stav k novele č. 291/2009 Sb.)

 • § 24 odst. 3 – povoluje pořádání veřejného vystoupení. Toto povolení lze vydat jen na základě toho, že pořadatel předložil schválený řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení. Povolení nevydá, pokud by veřejné vystoupení mohlo narušit místní záležitosti veřejného pořádku nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti osob nebo zvířat, zdraví a majetku.
 • § 24a odst.1
  • a) rozhodují o zvláštním opatření podle § 28a,
  • b) plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat.
 • § 24a odst. 3 – vedou a 1 rok od nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku uchovávají evidenci osob, které se dopustily přestupku podle tohoto zákona,
 • § 24a odst. 4 – jsou povinny projednat všechny podněty podané podle § 22 odst. 1 písm. m), písemně vyrozumět příslušnou krajskou veterinární správu do jednoho měsíce od podání podnětu o učiněných opatřeních a po vydání rozhodnutí o výsledku řízení,
 • § 24a odst. 5 – vyžádat si v řízení o správním deliktu odborné vyjádření orgánů veterinární správy, které je pro toto řízení závazné.

zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) (stav k novele č. 104/2011 Sb.)

 • § 21 odst. 4 – projednávání přestupků (§30) a správních deliktů (§31)
 • § 20 odst. 2 – vydávání a odebírání rybářských lístků

zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči  a o změně některých souvisejících zákonů (stav k novele č. 245/2011 Sb.)

 • § 73 odst. 3 - projednávání přestupků nebo jiných správních deliktů týkajících se § 3 odst. 1 písm. a), jde-li o výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat. Ukládání odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty
 • § 73 odst. 1 – přijímání oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů podle § 9 a jejich předkládání rostlinolékařské správě k dalšímu řízení
 • § 73 odst. 2 - plnění specifických povinností na úseku ochrany včel při používání přípravků podle § 51 odst. 4, 8 a 9

zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (stav k novele č. 281/2009 Sb.)

 • § 47 odst. 1 – vydávání loveckých lístků
 • § 47 odst. 5 – odebírání loveckého lístku nejdéle na dobu 5 let, zjistí-li dodatečně takovou okolnost, pro kterou by vydání loveckého lístku muselo být odepřeno, nebo vznikla-li taková okolnost po jeho vydání. Může odepřít vydání loveckého lístku, bylo-li proti žadateli zahájeno soudní řízení pro trestný čin nebo správní řízení k uložení pokuty podle § 64[3]
 • § 63 odst. 1 písm. a) – ukládání pokut až do výše 10 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v § 9 odst. 1,  § 10 odst. 2 nebo 3 nebo uložené podle § 9 odst. 3
 • § 63 odst. 1 písm. b) – ukládání pokut až do výše 30 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v § 5 odst. 2, § 9 odst. 2, § 10 odst. 1 nebo § 14 odst. 1 písm. a) až d)
 • § 63 odst. 2 – ukládání pokut až do výše 30 000 Kč držiteli loveckého lístku, který se dopustí přestupku tím, že poruší některé pravidlo lovu uvedené v § 41 až 45 nebo v § 49 odst. 1. Může přitom uložit zákaz činnosti do doby 2 let; při uloženém zákazu činnosti se odebere lovecký lístek; lze rovněž vyslovit propadnutí věci

 

PŘESTUPKY

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (stav k novele č. 133/2011 Sb.)

 • § 53 odst. 4 písm. a) – projednávají přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jim byly zákonem nebo statutem svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením obecně závazných právních předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
 • § 53 odst. 4 písm. b) – projednávají přestupky ve věcech, které spravují a ostatní přestupky, pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány

[1] Ve Statutu je označeno jako písm. c) dle starší právní úpravy
[2] Formulace se liší od aktuálního znění zákona
[3] Po novelizaci se jedná o odst. 5, ve statutu je chybně uveden odst. 4

Samostatná působnost

 1. Dle zák.č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze v platném znění, podává podněty  RMČ  P7 na správní delikty dle  § 29 odst.2,  3 a 4 . 
 2. Provádí kontrolu údržby a rozvoje veřejné zeleně ve vlastnictví obce a svěřené městské části Praha 7.
 3. Spolupracuje s hl. m. Prahou  při kontrole údržby zeleně  I. kategorie na území MČ P7.
 4. Zajišťuje likvidaci černých skládek na základě platných smluvních vztahů.
 5. Spolupracuje  s  hl. m.  Prahou  při omezování  rozmnožování zdivočelých koček -  kastrace koček.
 6. Provádí kontroly úklidů chodníků v rámci platných smluvních vztahů.
 7. Kontroluje odstraňování závad ve schůdnosti chodníků v zimním období před domy svěřené městské části  Praha  7 v  rámci platných smluvních vztahů.
 8. Spolupracuje s hl.m. Prahou na kontrole  systému separovaného odpadu na území městské části Praha 7 včetně dodržování čistoty v  okolí kontejnerů.
 9. Dává podklady pro zabezpečení hospodaření městské části dle schváleného rozpočtu ve spravovaném úseku.
 10. Podává podklady a informace RMČ potřebné k projednání a řešení návrhů a připomínek a  podnětů předložených jí členy zastupitelstva městské části, komisemi rady městské části   ve spravovaném úseku.
 11. Podává podklady RMČ  pro rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti svěřené městské části, pokud nejsou zákonem vyhrazeny ZMČ  nebo pokud si je ZMČ nevyhradí.
 12. Kontroluje dodržování harmonogramu vývozu odpadkových košů ve vlastnictví MČ P7.
 13. Vybírá správní poplatky  za provedené úkony dle zákona 368/1992 Sb., v platném znění.
 14. Povoluje zábory v zeleni a následně přebírá plochy zeleně svěřené městské části Praha 7.
 15. Koordinuje úklid chodníků  s komplexním úklidem komunikací.
 16. Kontroluje  vývoz košů na psí exkrementy ve vlastnictví MČ P7.
 17. Zajišťuje ekologickou výchovu.
 18. Zajišťuje místní proces  Praha 7 – Místo pro život.
 19. Je v operativním  kontaktu  s asociací  "Národní síť Zdravých měst"

 
Copyright © 2012 Městská část Praha 7