Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Herbstová Olga Ing. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4238 OŽV
Luňáková Kristýna Ing. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4169 OŽV
Peyrová Marie zaměstnanec poslat e-mail 22014 4170 OŽV
Procházková Hana zaměstnanec poslat e-mail 22014 4168 OŽV
Zimmerová Romana Ing. pověřená vedením oddělení poslat e-mail 22014 4161 OŽV

oddělení registrační

Úřední hodiny

pondělí 7.30 -11.30 12.30 - 18.00
středa 7.30 -11.30 12.30 - 18.00

 

Poslední příjem žádostí pro odbavení je půl hodiny před koncem úředních hodin

vykonává zejména následující činnosti:

1.1 Na úseku živnostenského podnikání

 • poskytuje poradenskou a konzultační činnost v oblasti živnostenského zákona 
 • přijímá ohlášení a žádosti o koncese fyzických a právnických osob a vydává  průkazy živnostenských oprávnění  (výpisy z živnostenského rejstříku) pro  živnost volnou, živnosti řemeslné, vázané a rozhoduje o udělení koncese v rámci celé ČR
 • přijímá oznámení změn údajů uvedených v ohlášení živnosti (žádosti o koncesi), vydává výpisy ze živnostenského rejstříku potvrzující provedení změny v živnostenském rejstříku nebo informuje podnikatele o provedení zápisu změn v živnostenském rejstříku
 • zapisuje do živnostenského rejstříku přerušení provozování živnosti na základě oznámení, následně vydává vyrozumění o této skutečnosti
 • zapisuje do živnostenského rejstříku pokračování v provozování živnosti na základě oznámení, následně vydává vyrozumění o této skutečnosti
 • ruší živnostenské oprávnění na vlastní žádost podnikatele
 • zapisuje do živnostenského rejstříku zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně a následně vydává vyrozumění o této skutečnosti
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku, na základě žádosti vydává úplný výpis, nebo částečný výpis ze živnostenského rejstříku
 • ruší ve správním řízení živnostenská oprávnění, jestliže podnikatel přestal splňovat podmínku bezúhonnosti, svéprávnosti nebo existují-li překážky provozování živnosti
 • pozastavuje nebo ruší ve správním řízení živnostenská oprávnění, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené živnostenským zákonem nebo zvláštními předpisy

Související právní předpisy:

 

1.2  Na úseku Centrálního registračního místa

 • přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
 • přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy (§ 10a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.),
 • přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení  (§ 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),
 • přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (§ 10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.)

Související právní předpisy:

 

1.3  Na úseku podnikání v zemědělství

 • vede agendu zemědělských podnikatelů
 • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
 • vyřazuje z evidence zemědělského podnikatele
 • provádí změny v této evidenci

Související právní předpisy:

 
Copyright © 2012 Městská část Praha 7