Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Cestrová Edita Ing. arch. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4124
Hálová Vlasta Ing. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4122
Holá Michaela Ing. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4130
Pokorná Alena zaměstnanec poslat e-mail 22014 4131
Stonavská Zdeňka zaměstnanec poslat e-mail 22014 4134
Šefarová Irena zaměstnanec poslat e-mail 22014 4076
Vavřinová Markéta Ing. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4215
Volfová Jana Ing. vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4129

oddělení výstavby

Zajišťuje odborné agendy na úseku stavebního řádu včetně agendy speciálního stavebního úřadu - dopravní stavby:

 1. poskytuje konzultace a poradenskou činnost na úseku stavebního řádu
 2. zajišťuje komplexní agendu vydávání osvědčení, jiných opatření a rozhodnutí podle stavebního zákona
 3. poskytuje informace o způsobu vyřízení konkrétní žádosti či záměru stavebníka, zda záměr vyžaduje vydání stavebního povolení či ohlášení stavebnímu úřadu ve smyslu ust. § 103 stavebního zákona
 4. vydává sdělení k ohlášení jednoduchých staveb, stavebních úprav, terénních úprav, zařízení, udržovacích prací ve smyslu ust. § 104 a násl. stavebního zákona
 5. provádí stavební řízení a řízení o změně stavby před jejím dokončením ve smyslu ust. 109 a násl. stavebního zákona
 6. vydává   rozhodnutí o zákazu užívání stavby, kolaudační souhlasy a kolaudační rozhodnutí ve smyslu ust. § 119 a násl. a § 190 stavebního zákona
 7. vydává souhlasy se změnou užívání stavby, popřípadě zakazuje změny v užívání stavby ve smyslu ust. 126 a násl. stavebního zákona
 8. povoluje, popřípadě nařizuje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení dle ust. § 128 a násl. stavebního zákona
 9. provádí stavební dozor, posuzuje havarijní stavy staveb dle ust. § 132 a násl. stavebního zákona
 10. nařizuje neodkladné odstranění stavby, provedení zabezpečovacích prací, nezbytné úpravy a údržbu stavby ve smyslu ust. § 135 a násl.. stavebního zákona
 11. ukládá vlastníkům staveb předložit v rámci provedení nezbytných úprav, zabezpečovacích prací apod. opatření předložit projektovou dokumentaci, odborné a znalecké posudky, apod.
 12. ukládá povinnost umožnit provedení prací na sousedním pozemku dle ust. § 141 stavebního zákona
 13. vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu dle ust. § 171 a násl. Stavebního zákona
 14. vyřizuje stížnosti a připomínky občanů včetně plnění kontroly opatření
 15. podává informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacímCopyright © 2012 Městská část Praha 7