Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Henke Marcela Bc. vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4193 OSA
Prokopová Vladana Bc. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4273 OSA
Romanová Martina zaměstnanec poslat e-mail 22014 4146 OSA
síň obřadní poslat e-mail OSA
Tafatová Alena zaměstnanec poslat e-mail 22014 4229 OSA

Oddělení Matrik - OM

Návštěvní hodiny - Oddělení matriky

 Pondělí

8.00 - 11.30

 12.30 - 17.30

 Úterý

po předchozí domluvě

 Středa

 8.00 - 11.30

  12.30 - 17.30

 Čtvrtek

po předchozí domluvě

 Pátek

bez úředních hodin

Doporučujeme

 • státní občanství
 • matrika (kromě ověřování shody opisu nebo kopií listin a pravosti podpisu - viz Odbor správních agend)

Matriky se řídí především zákonem číslo 301/2000 o matrikách jménu a příjmení a o změně některých předpisů souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o rodině a dále zákonem číslo 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákonem číslo 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých občanů, ve znění pozdějších předpisů a řadou dalších předpisů, které s agendou matrik a státního občanství souvisejí.

Matrikářky vykonávají státní správu v přenesené působnosti

Oddělení Matriky:

 • Vede matriky (rodnou, sňatkovou a úmrtní) a sbírky listin, vykonává v nich zápisy včetně jejich změn, dodatečných zápisů, záznamů rozhodnutí cizozemských úřadů a soudů, vydává výpisy z matrik ( tj. rodné, oddací a úmrtní listy včetně jejich opisů) a vede jmenný seznam pro každou matriční knihu.Ke každé matriční události vyplňuje a odesílá statistická hlášení a plní oznamovací povinnost příslušným úřadům.
 • Sepisuje zápisy o určení otcovství k dětem nenarozeným i narozeným souhlasným prohlášením rodičů.
 • Přijímá dotazníky k uzavření manželství, provádí jejich kontrolu podle dokladů, vystavuje, po zápisu do knihy manželství (matriky sňatků) oddací listy, zapisuje do matriky sňatků hlášení soudu o rozvodech manželství. Povoluje ve správním řízení změny příjmení po rozvodu a přijímá oznámení o přijetí příjmení po rozvodu a veškeré tyto údaje zapisuje do knihy manželství.
 • Rozhoduje o povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě, (tj. mimo obřadní síň), rozhoduje ve správním řízení o prominutí povinnosti předložení některých dokladů, předepsaných k uzavření manželství a vybírá správní a smluvní poplatky za svatby, které se konají mimo obřadní síň, v termínu, který není stanoven radou MČ Praha 7 a další ( např. za sňatek cizince bez trvalého pobytu) o navrácení správního poplatku při neuskutečnění sňatku. Vydává osvědčení k uzavření církevního manželství (při splnění zákonných podmínek) .Po uzavření církevního manželství pak zapisuje sňatek do knihy manželství, vydává oddací listy, vyplňuje a odesílá statistická hlášení a plní oznamovací povinnost vůči zákonem stanoveným úřadům.
 • Vede evidenci zadaných svatebních obřadů. Matrikářky se svatebních úřadů ze zákona zúčastní. Zajišťují plynulý a zákonný průběh sňatků.
 • Přijímá listy o prohlídce mrtvého, provádí kontrolu podle předepsaných dokladů, provádí zápisy zemřelých do knihy úmrtí , vystavuje úmrtní listy, vyplňuje a odesílá statistická hlášení a plní oznamovací povinnost.
 • Činí neprodleně opatření k zajištění chybějících údajů nebo k předložení listinných dokladů, potřebných k zapsání narození , úmrtí a sňatků.
 • O narození, uzavření manželství a úmrtí občanů ČR v cizině zpracovává podklady pro zvláštní matriku v Brně a zajišťuje zápis těchto matričních událostí. Hotové matriční doklady předává žadateli.
 • V rámci uzavření manželství přijímá prohlášení, že příjmení určené pro jejich ostatní děti bude mít i dítě, jehož otec není znám.
 • Vyhotovuje matriční doklady pro cizinu a zajišťuje jejich zasílání do ciziny prostřednictvím MZV ČR nebo je předává přímo žadateli.
 • Přijímá prohlášení rodičů o volbě státního občanství pro dítě na základě mezinárodních úmluv.
 • Provádí opravy zápisu jména a příjmení dle vyhl. č. 479/1950 Ú.l., zákona č. 268/1949 Sb. a vyhl. č. 22/1977 Sb.
 • Vybírá správní poplatky za úkony týkající se matričních událostí a souvisejících správních rozhodnutí.
 • Zpracovává v případě potřeby statistiku o činnosti a hodnotí zprávu o situaci na úseku matrik.
 • Vydává správní rozhodnutí r ve věci změny jména a příjmení.
 • Vydává rozhodnutí ve věci užívání jména a příjmení ve shodě s pravidly českého pravopisu občana, jehož jméno nebo příjmení je v matrice cizího státu zapsaného pravopisně nesprávně.
 • Vydává správní rozhodnutí ve věci povolení uzavření manželství zástupcem, o prominutí předložení předepsaného dokladu k uzavření sňatku.
 • Dohlíží na úpravu svatební síně a předkládá návrhy na potřebné úpravy.
 • Pro potřeby Úřadu MČ P7 zajišťuje vedení lexikonu obcí z hlediska vypracování územních a matričních změn a vede seznam tlumočníků.
 • Připravuje podklady a provádí šetření nutná pro udělení státního občanství ČR občanům cizího státu, trvale žijícím na území MČ Praha 7. Spis poté předává prostřednictvím cizinecké policie na Ministerstvo vnitra, které rozhoduje o žádosti o udělení státního občanství ČR.
 • Přijímá státoobčanský slib a vybírá správní poplatky s tím spojené.
 • Provádí státoobčanská šetření prostřednictvím archivní správy MV ČR.
 • Vydává osvědčení o státním občanství a vybírá správní poplatky s tím spojené.
 • Vydává správní rozhodnutí v případech, kdy šetřením zjistí, že žadatel občanem ČR není.
 • Vede a spravuje archiv matričních knih a podkladů k zápisům v nich.
 • Vykonává další činnosti v souladu s platnými předpisy matrik a státního občanství, např. prohlášení o národnostních menšinách.
 • Přijímá prohlášení o státním občanství ČR dle zák. č. 193/1999 Sb. a zák. č. 194/1999 Sb.
 • Ověřuje, zda jsou splněny podmínky stanovené zákonem č. 193/1999 Sb. pro prohlášení
  o státním občanství České republiky, vydává osvědčení o nabytí státního občanství ČR jsou-li tyto podmínky splněny a rozhoduje o odmítnutí prohlášení o státním občanství ČR.
 • Oznamuje nabytí a pozbytí státního občanství České republiky příslušným orgánům a vede spisovou evidenci.
 • Ověřuje potřebné údaje úřední cestou.
 • Vydává potvrzení o státním občanství ČR pro vydání prvního občanského průkazu.Copyright © 2012 Městská část Praha 7