Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Frankotová Eva Mgr. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4095 OPV
Hendrychová Martina JUDr. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4039 OPV
Hlavina Jaromír JUDr. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4198 OPV
Šilhová Šafránková Kateřina Mgr. vedoucí odboru poslat e-mail 22014 4245 OPV
Šišková Jana referent poslat e-mail 22014 4008 OPV
Voceová Jaroslava zaměstnanec poslat e-mail 22014 4194 OPV

Odbor právní - OPV

 • Shromažďuje podklady pro soudní jednání.
 • Vypracovává a podává žaloby a jiná soudní podání.
 • Zajišťuje výkon pravomocných soudních rozhodnutí spadajících do agendy OP.
 • Zastupuje MČ Praha 7 v jednání před soudy, podle potřeb a pokynů.
 • Vede evidenci soudních sporů.
 • Spolupracuje s vedoucími odborů při vypracovávání návrhů smluv uzavíraných Městskou částí Praha 7.
 • Poskytuje zaměstnancům MČ Praha 7 na základě jejich žádosti právní vyjádření a stanoviska při řešení konkrétních problémů v jednotlivých oblastech jejich činnosti.
 • Vede evidenci smluv uzavřených MČ Praha 7 a ve spolupráci s OIF KT zajišťuje jejich zveřejnění na internetových stránkách MČ Praha 7.
 • Kontroluje smlouvy uzavírané MČ Praha 7 ve smyslu usnesení Rady MČ P7 a Zastupitelstva MČ P7 před jejich podpisem zástupci MČ Praha 7.
 • Metodicky řídí postup MČ Praha 7 a jednotlivých odborů podle zákona o zadávání veřejných zakázek a dle potřeby se účastní otevírání obálek a posuzování nabídek.
 • Dle potřeby se s hlasem poradním účastní jednání poradních orgánů Rady MČ P7 a výborů Zastupitelstva MČ P7.
 • Podle pokynů členů Rady MČ P7 a tajemníka Úřadu MČ P7 se účastní jednání vyplývající z uzavřených smluv.
 • Zúčastňuje se jednání Rady MČ P7 a Zastupitelstva MČ P7 a po právní stránce kontroluje materiály, které jsou dány na pořad jednání.
 • Po právní stránce se podílí na přípravě zásadních materiálů pro utváření vývoje jednotlivých oblastí samosprávných činností MČ Praha 7.
 • Podle potřeby se účastní jednání na půdě jiných státních a samosprávných orgánů a dalších institucí.
 • Vede evidenci Sbírky zákonů a právnické literatury a informuje odbory o důležitých změnách právních předpisů.
 • Zvyšuje právní vědomí zaměstnanců MČ P7.
 • S odborem bytového hospodářství a odborem majetku zajišťuje činnosti :
 • Zajišťuje účast zástupce orgánu městské části při provádění soupisu movitých věci, které by mohly být prodány při výkonu rozhodnutí (zákon č. 99/1963 Sb.).
 • Přijímá oznámení soudu o dražebním roku.
 • Přijímá vyrozumění soudu o tom, kdy bude vyklizení provedeno.
 • Zajišťuje úschovu věcí odstraněných z vyklizovaného objektu, není-li přítomen nikdo, kdo by mohl věci převzít nebo je-li převzetí věci odmítnuto.
 • Navrhuje prodej uschovaných věcí, nevyzvedl-li si je povinný do 6 měsíců ode dne, kdy byly uschovány.
 • Přijímá nabídky soudu na věci, které se nepodaří prodat.
 • Navrhuje, aby soud rozhodl o povinnosti povinného nahradit náklady úschovy.
 • Přijímá vyrozumění soudu o tom, kdy bude vyklizení provedeno a účast zástupce orgánů městské části při provádění vyklizení.
 • Přijímá uložení klíčů od vykonavatele.
 • Zajišťuje účast zástupce orgánu městské části při provádění odebrání věci při výkonu rozhodnutí.
 • Zajišťuje účast orgánu městské části při provádění výkonu rozhodnutí rozdělením společné věci jinak než prodejem.Copyright © 2012 Městská část Praha 7