Česky   English
Úřad městské části > Organizační struktura > ODBOR KULTURY A SPORTU - OKS
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Drobný Jaroslav Bc. referent poslat e-mail 22014 4239 OKS
Fátor Lukáš Bc. vedoucí odboru poslat e-mail 22014 4013 OKS
Louthanová Alena referent poslat e-mail 22014 4222 OKS
Philippová Kristýna Bc. referent poslat e-mail 22014 4014 OKS
Václavovic Stanislav Bc. referent poslat e-mail 22014 4150 OKS

Odbor kultury a sportu - OKS

Úsek kultury

Přenesená státní správa

 • v oblasti přenesené státní správy zajišťuje úsek autorského zák. č. 121/2000 Sb.
 • vede přestupkové řízení dle zákona č. 200/1990 Sb. na úseku kultury.
 • vede evidenci válečných hrobů a pietních míst podle zákona č.122/2004 Sb.
 • zajišťuje vedení kroniky obce vyplývající ze zákona č.132/2006 Sb.

Samospráva

 • podporuje, zajišťuje a propaguje rozvoj kultury v Praze 7
 • vytváří předpoklady pro rozvíjení zájmových a uměleckých aktivit, a to z hlediska organizačního i finančního
 • spolupracuje s kulturními organizacemi v Praze 7
 • spolupracuje s uměleckými institucemi v oblasti místní kultury i při pořádání velkých kulturních akcí.
 • podává informace z oblasti kultury, historie, památek
 • zajišťuje agendu Kulturní komise Rady MČ Praha 7
 • zpracovává rozpočet pro kapitolu 0601 úsek kultury a sportu, zajišťuje jeho účelné využívání, zpracovává pravidelné rozbory, spolupracuje s ekonomkou odboru na pravidelných rozborech hospodaření
 • zajišťuje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady MČ P7 na úseku kultury
 • spolupracuje s ostatními odbory Úřadu MČ Praha 7
 • dotační činnost v oblasti kultury
 • spolupracuje s odborem kultury MHMP, MK ČR, Nipos
 • čestná občanství

Úsek občanských záležitostí

 • vedení ucelené agendy oblasti OZ v rámci samostatné působnosti obcí, měst a územních orgánů
 • eviduje, připravuje a realizuje akce v rámci významných životních jubileí občanů (70, 75, 80, 85, 90 a více let) - ve spolupráci se starostou městské části a dobrovolným aktivem z řad občanů. U příležitosti výjimečných jubileí organizuje přijetí u starosty MČ nebo za jeho účasti návštěvu v bytech jubilantů
 • vyhledává, zaškoluje a řídí dobrovolné aktivisty z řad občanů MČ, kteří se spolupodílí na zajištění akcí pro seniory
 • organizuje slavností akty vítání dětí do života v obřadní síni městské části
 • na základě požadavků rodin realizuje v obřadní síni též významná výročí sňatků (zlaté, diamantové, platinové případně smaragdové či kamenné svatby), včetně svatebních oznámení
 • u veškerých obřadů zajišťuje jejich slavnostní ráz, vystoupení umělců a dary
 • spolupodílí se na zajištění kulturních akcí pro seniory

Úsek sportu

 • podporuje, zajišťuje a propaguje rozvoj sportu v Praze 7
 • ve spolupráci se sportovními jednotami a dalšími subjekty v rámci sportovních aktivit pro občany organizuje a koordinuje sportovní akce
 • spolupracuje při rozvíjení sportovní činnosti ve školských zařízeních
 • spolupracuje se všemi vzdělávacími a sportovními organizacemi v Praze 7
 • zajišťuje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady MČ P7 na úseku sportu
 • zajišťuje agendu Sportovní komise Rady MČ Praha 7
 • dotační činnost v oblasti sportu
Úsek zahraniční spolupráce
 • vykonává úkoly vyplývající z písemného a osobního styku vedoucími OKS a KS ÚMČ P7    se zahraničními hosty, zahr. organizacemi, institucemi, poslanci a členy Zastupitelstva MČ P7 a občany
 • zabezpečuje organizačně a věcně zahraniční reprezentační akce představitelů MČ P7 včetně zpracování podkladů
 • sleduje termínové plnění úkolů uložených starostou MČ P7 a vedoucím OKS
 • spolupracuje na sledování strukturálních fondů EU a grantů EU a jejich aktivním zapojení do činnosti MČ P7
 • spolupracuje při zpracování podkladů pro vypracování a předkládání materiálů týkajících se zahraniční spolupráce na jednání Rady MČ P7 a zasedání Zastupitelstva MČ P7
 • vede veškerou agendu související se zahraniční spoluprací MČ P7 (smlouvy, dohody atd.)
 • aktivně spolupracuje s Ministerstvem ZV ČR, se Zahraničním výborem PSP ČR, se zastupitelskými úřady, se zahraničním výborem HMP, s Odborem zahraničních vztahů HMP, se školskými zařízeními MČ P7, s organizacemi zřízenými MČ P7 a s neziskovými organizacemi
 • aktivně spolupracuje se všemi odbory Úřadu MČ P7 v rámci zahraniční spolupráce
 • vyhodnocuje realizaci partnerských smluv uzavřených mezi MČ P7 a dalšími městy
 • ve spolupráci s oddělením komunikace spravuje cizojazyčnou verzi internetových stránek    MČ Praha 7
 • zajišťuje agendu pracovní skupiny pro cizince Rady MČ Praha 7
 • studentské zastupitelstvoCopyright © 2012 Městská část Praha 7