Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Archiv PO a ST poslat e-mail 22014 4180, 22014 4126 KST
Hrbková Bacílková Jana zaměstnanec poslat e-mail 22014 4171 KST
Kameníková Markéta referent poslat e-mail 22014 4189, 22014 4180 KST
Podlenová Eva vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4175 KST
Ševčíková Alžběta zaměstnanec poslat e-mail 22014 4189 KST
Šobrová Blanka zaměstnanec poslat e-mail 22014 4035 KST

Spisová služba

a) Přijímá doručené zásilky pro Úřad na poště, třídí došlé dokumenty dle spisového řádu a eviduje tyto dokumenty v e-spisu.

b) Přijímá žádosti a písemnosti od občanů, eviduje tyto doklady v e-spisu a předá jednotlivým odborům Úřadu.

c) Přijímá všechny došlé datové zprávy a předává na příslušné odbory Úřadu.

d) Vypravuje datové zprávy z e-spisu přes Českou poštu, s.p.

e) Předává dokumenty e-mailové pošty doručené na podatelnu na příslušné odbory Úřadu.

f) Zajišťuje vypravení zásilek dle druhů dopisů, ceny a váhy přes frankovací stroj, tiskne podací archy a kompletuje dopisy s vytištěnými archy.

g) Vyřizuje došlou a vypravenou poštu mezi ostatními Úřady a Magistrátem hl. m. Prahy.

h) Zveřejňuje materiály na úřední desce Úřadu, které eviduje v e-spisu.

i) Propaguje činnost Úřadu formou podávání informací občanům při osobním a telefonickém styku.

j) Pomáhá občanům při vyřizování záležitostí na Úřadě, zajišťuje dostupnost aktuálních formulářů pro občany.

k) Provádí kopírování materiálů pro občany za úplatu dle platného ceníku.

l) Vykonává pokladní činnost.

m) Zajišťuje evidenci oběživa, má hmotnou odpovědnost za vybrané finanční prostředky.

n) Přebírá a eviduje obálky na vyhlášená výběrová řízení.

o) Třídí denní tisk a odborné časopisy, rozděluje na příslušné odbory dle aktuálního seznamu.

p) Vyřizuje případné reklamace ohledně nedoručených zásilek na poště.

q) Ukládá dle § 10c zákona č. 133/2000 Sb., oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením pro občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny nábřeží Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7.

Archivní služba

Provoz stavebního archivu:

Návštěvní hodiny - Oddělení archivní

Pondělí

7.30 - 11.30

12.30 - 18.00

Středa

7.30 - 11.30

12.30 - 18.00

a) Od oddělení a odborů Úřadu přejímá písemnosti s předávacím seznamem. b) Vede řádnou evidenci převzatých spisů v přírůstkové knize, včetně vypracování lokačních přehledů, které jsou vyvěšeny v centrální spisovně na viditelném místě.

c) Zabezpečuje ochranu převzatých písemností a chrání je před poškozením a ztrátou.

d) Každé zapůjčení spisů eviduje na zápůjčním lístku nebo v knize zápůjček.

e) Provádí skartační řízení u jednotlivých odborů Úřadu. Po posouzení vedoucími příslušných odborů předloží seznam písemností spolu s návrhem na povolení skartace ke schválení archivu hl. m. Prahy (AHMP). Písemnosti určené ke skartaci se skartují a písemnosti určené do archivní péče se předávají do AHMP. Záznam o vyřazení písemností se uvede v přírůstkové knize poznámkou k příslušné položce s datem provedení skartace nebo předání do AHMP.

f) Provádí instruktáže odpovědných osob za příruční registratury.

g) Ukládá a eviduje spisový a výkresový materiál do stavební dokumentace – stavební spisovny.

h) Umožňuje organizacím a osobám, které prokáží odůvodněnost svého požadavku, nahlížet do dokumentace stavebního archivu.

i) Poskytuje součinnost pracovníkům Úřadu a občanům Prahy 7.

j) Pořizuje kopie písemností pro veřejnost za poplatek dle platného ceníku.

k) Vykonává pokladní činnost.

l) Zajišťuje evidenci oběživa, má hmotnou odpovědnost za vybrané finanční prostředky.

m) Zajišťuje činnost knihovny Úřadu.

n) Vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy. Přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci.
Copyright © 2012 Městská část Praha 7