Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Ernest Lukáš technik poslat e-mail 22014 4176 KST
Opluštilová Martina vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4115 KST
Valenta Petr řidič a bezpečnostní referent poslat e-mail 22014 4135 KST

Oddělení provozní

a)   Připravuje podklady k výběrovým řízením na MTZ ÚMČ Praha 7, tj. na o dodávky zařízení, materiálu a vybavení pro potřeby ÚMČ Praha 7.

b)  Plní úkoly operativního správce movitého majetku užívaného zaměstnanci ÚMČ Praha 7 a dlouhodobě uvolněnými členy Zastupitelstva MČ Praha 7.

c)   Provádí odsouhlasené dislokace přesunu určených pracovišť a v rámci toho i zajišťuje případné úpravy jednotlivých kanceláří.

d)  Zajišťuje provozní záležitosti týkající se chodu ÚMČ Praha 7 – opravy, údržba, malování, stěhování.

e)   V provozních záležitostech spolupracuje s majitelem objektu.

f)   Zajišťuje úkoly spojené s agendami BOZP a PO.

g)  Vede evidenci a spravuje hmotný majetek ÚMČ Praha 7.

h)  Zpracovává podklady pro inventarizaci movitého majetku ÚMČ Praha 7.

i)    Prování inventarizaci majetku ÚMČ Praha 7 a následně opatření vyplývající z výsledků inventarizace.

j)    Provádí cenové průzkumy a na jejich základě zajišťuje objednávky zboží, služeb a oprav.

k)  Zajišťuje informační značení v budově.

l)    Objednává a vede evidenci razítek ÚMČ Praha 7, vč. jejich protokolárního vyřazení a skartace.

m)Vede evidenci osobních karet zaměstnanců ÚMČ Praha 7.

n)  Vede evidenci vyprodukovaného odpadu, potřebných dokladových materiálů a zajišťuje následnou likvidaci.

o)  Zajišťuje evidenci, provoz, opravy a údržbu všech mobilních, státních a místních telefonů.

p)  Zodpovídá za klíčové hospodářství a vstupy do budovy.

q)  Zajišťuje platby za rozhlasové a televizní přijímače, vč. přihlášek a odhlášek.

r)   Zabezpečuje provádění potřebných úkolů a úkonů při zajišťování vnitřní výzdoby objektu ÚMČ Praha 7 při významných výročích.

s)   Zajišťuje materiálně a technicky průběh voleb a referend.

t)    Spolupracuje se Sedmou ubytovací s.r.o. ohledně provozních záležitostí NP.

u)  Zajišťuje autoprovoz pro potřeby dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 7 a zaměstnanců ÚMČ Praha 7, zajišťuje havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel, zabezpečuje pravidelná školení řidičů a vedení příslušné evidence na úseku dopravy podle platných předpisů.

v)  Provádí běžnou údržbu vozidel ÚMČ Praha 7 včetně doplnění PHM, zajištění servisních a ročních prohlídek, zajišťuje opravu vzniklých závad, zajišťuje likvidaci škodných událostí, zajišťuje roční prohlídky zabezpečovacích systémů, zabezpečuje obměnu a opravy pneumatik a zajišťuje včasné přezutí na letní nebo zimní období, zabezpečuje technické a emisní kontroly, údržbu autobaterií.

w) Připravuje návrhy smluv (pronájem garážových stání, nákup, pronájem a odprodej motorových vozidel, nákup materiálu a technického vybavení atd.).

x)  Vede elektronickou knihu jízd.

y)  Zajišťuje na základě smluv koordinaci využívání taxislužby.

z)   Vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy. Přijímá, vyřizuje,   eviduje a ukládá korespondenci.

aa)  Vede fyzicky a dokladově sklad kancelářských potřeb ÚMČ Praha 7.

 
Copyright © 2012 Městská část Praha 7