Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Češková Yvona referent poslat e-mail 22014 4230 OIVZ
Skalická Kamila Mgr. vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4231 OIVZ
Šípová Tereza referent poslat e-mail 22014 4017 OIVZ

Oddělení veřejných zakázek

a) Zpracovává do 30 dnů od předložení seznamu akcí žadatelskými odbory plán veřejných zakázek za účelem optimalizace personálního vytížení OIVZ. Následně jej OIVZ předkládá vedoucím žadatelských odborů za účelem plánování.

b) Zpracovává zadání pro přípravu investičních akcí MČ P7, tj. veřejných zakázek malého rozsahu, veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jako „ZZVZ“) a v souladu s pravidly MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek.

c) Zajišťuje a provádí výběrová řízení veřejných zakázek MČ P7 malého rozsahu dle platných „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek“ a zajišťuje a provádí zadávací řízení na veřejné zakázky dle ZZVZ.

d) Zpracovává dodatky k již uzavřeným smlouvám k veřejným zakázkám malého rozsahu v souladu a v rozsahu dle metodického pokynu MČ P7 pro uzavírání smluv nebo dle požadavku vedoucí odboru OIVZ.

e) Při zadávání objednávek spolupracuje s referentem centrálního nákupu při objednávání zboží, služeb a stavebních prací. f) Ve spolupráci s OMA zajišťuje stanovení termínu prohlídky místa plnění v rámci výběrového/zadávacího řízení veřejné zakázky.

f) Připravuje smlouvy a jejich dodatky uzavírané na základě veřejných zakázek k odsouhlasení vedoucí odboru OIVZ.

g) Ve spolupráci s ostatními odbory kompletuje podklady pro výběrová/zadávací řízení za účelem vyhlášení veřejné zakázky v rozsahu uvedeném v „Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek“.

h) Připravuje kompletní materiály do Rady pro uzavření smluv, případně jejich dodatků na základě výběrových a zadávacích řízení na veřejné zakázky a předkládá je ke kontrole a odsouhlasení vedoucí odboru OIVZ.

i) Uveřejňuje informace a dokumenty vztahující se k veřejným zakázkám na profilu zadavatele, případně ve Věstníku veřejných zakázek a TEDu.

j) V případě potřeby si může zajistit externího administrátora zadávacího řízení na veřejné zakázky podle ZZVZ.

k) Seznamuje zaměstnance s novelami zákonů v oblasti veřejných zakázek.

l) Zpracovává a uveřejňuje na profilu zadavatele dle pravidel ZZVZ informaci o výši skutečně uhrazené ceny ukončených investičních akcí realizovaných na základě výběrového/ zadávacího řízení. Připravuje přehled veřejných zakázek a uzavřených smluv pro Radu MČ Praha 7.

m) Vede evidenci smluv pro jednotlivé investiční projekty a předepsané dokumentace ve smyslu ZZVZ.

n) Archivuje dokumentaci včetně smlouvy k výběrovým řízením na veřejné zakázky malého rozsahu a v souladu se ZZVZ archivuje dokumentaci včetně smlouvy k veřejným zakázkám zadávaným podle ZZVZ.

o) Spolupracuje s ostatními odbory při předkládání podkladů pro kontrolu z dotačních titulů.

p) Předkládá k uveřejnění v registru smluv OPV smlouvy a jejich dodatky v souladu s požadavky metodického pokynu MČ P7 pro uzavírání smluv.
Copyright © 2012 Městská část Praha 7