Česky   English

Povodňové plány

Složení povodňové komise MČ Praha 7

Jméno

Pracovní zařazení

Funkce v PK

Mgr. Jan Čižinský

starosta ÚMČ P7

předseda

Mgr. Ondřej Mirovský M.EM

zástupce starosty

místopředseda

Mgr. Radomír Špok

tajemník ÚMČ P7

člen

Ing. Helena Lubasová

vedoucí OVT

člen

Ing. Jan Kovařík

vedoucí ODO

člen

Ing. Hana Horská

vedoucí OŽP

člen

Ing. Olga Ryantová, DiS.   

vedoucí OKŘ-KST

tajemnice

Bc. Petr Svatoň

ředitel MP P7

člen

plk.Ing., Bc. František Zelenka

PČR - OŘP PI

člen

npor. Ing. Jiří Rýpar

HZS – HS 3 Holešovice

člen

Petr Tesař

Trojský jez

člen

Miroslav Bartoň

vodní dílo Štvanice

člen

Hana Krejčí

Hygienická stanice hl. m. Prahy - JIH

člen

Obec: Praha 7 Kód obce: 500186
Ulice: nábř. Kapitána Jaroše Telefon: 22014 4111

Číslo popisné:

1000

Fax:

PSČ: 170 00 e-mail: podatelna@praha7.cz
Poznámka: www stránky: www.praha7.cz

Povodňové plány zaujímají důležité postavení v oblasti protipovodňové ochrany.

Jejich legislativní rámec je zakotven v  §71, odst. 4, 5 zák. č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Struktuře a náležitostem povodňových plánů se věnuje odvětvová norma vodního hospodářství TNV 75 29 31, podle které je doporučeno povodňový plán zpracovávat. Povodňové plány zpracovávají vlastníci staveb/objektů, které jsou lokalizovány v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

Účelem povodňových plánů je minimalizovat škody způsobené povodněmi především díky koordinaci činností před povodní, po dobu povodňové situace a po opadnutí vody. Povodňové plány obsahují mj. harmonogram činností pro jednotlivé stupně povodňové aktivity (SPA) a  důležité kontakty (odborné firmy, telefonní čísla členů povodňové komise Městské části Praha 7, pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy, dále kontakty na osoby zodpovědné za dodržení činností při povodňové situaci).

Zpracované povodňové plány se předkládají nejprve na Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21 Praha 5, s žádostí o vyjádření, a s tímto vyjádřením pak na oddělení krizového řízení Městské části Praha 7 s žádostí o vystavení souladu s povodňovým plánem MČ Praha 7.

V případě věcné příslušnosti je nutné žádat o stanovisko Odbor bezpečnosti a krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy.

Skladba povodňového plánu pro PO a FO podle zákona 254/2001 Sb.

Povodňový plán se skládá zpravidla z titulního listu, úvodní části a těchto oddílů:

  • věcná část, která zahrnuje údaje potřebné pro zajištění nemovitosti nebo jiného územního celku před povodněmi a směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity,
  • organizační část, která obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi a úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi včetně organizace hlásné a hlídkové služby, složení povodňové čety,
  • grafická část, která zpravidla obsahuje mapy s vyznačením rozsahu záplavových území, evakuační trasy, hlásné profily, zjednodušený technický plán ohrožených objektů s vyznačením uzávěru energií, zdrojů pitné vody, kanalizace, příčné řezy, měrné křivky průtoků.

Součástí přílohové části je povodňová kniha.

Další informace:

 
Copyright © 2012 Městská část Praha 7