Česky   English

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva je plněním úkolů civilní ochrany zejména varování a vyrozumění, evakuace, nouzového přežití, ukrytí, individuální ochrany, zjišťování a označování nebezpečných oblastí, dekontaminace a jiných opatření vyplývajících z požadavků ochrany obyvatelstva např. v územním plánování, územním a stavebním řízení. Integrovaný záchranný systém tvoří základní pilíř při koordinování činností a postupů jeho jednotlivých složek při přípravě na mimořádné události, při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu.

Ochrana obyvatelstva je legislativně upravena především zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva (obsahuje podrobné rozpracování úkolů v oblasti informování obyvatelstva, evakuace, varování, ukrytí a zřizování zařízení civilní ochrany), vyhláškou Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

Varování obyvatelstva

K varování obyvatelstva je dle vyhlášky MV 380/2002 připraven předem smluvený signál. Jedná se o kolísavý tón elektronických
(popř. rotačních) sirén po dobu 140 vteřin. Signál může zaznít třikrát za sebou v tříminutových intervalech.

Na území České republiky se pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události používá pouze jeden varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA.

Tón sirény

Délka tónu

Název varovného signálu

kolísavý

140 vteřin

„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“

Tento signál je v případě elektronických sirén doplněn konkrétní hlasovou tísňovou informací dle charakteru ohrožení - všeobecná výstraha, nebezpečí zátopové vlny, chemická havárie, radiační havárie, požární poplach, zkouška sirén, konec poplachů.

Grafický průběh signálu všeobecná výstraha:

 obr1.jpg

Zvuk - všeobecná výstraha [mp3]

Pouze pro svolávání jednotek požární ochrany se používá signál POŽÁRNÍ POPLACH. Je odlišný o všeobecné výstrahy, trvá jednu minutu a připomíná zvuk „ho-ří“.

Grafický průběh signálu požární poplach:

 obr2.jpg

Zvuk - požární poplach [mp3]

ZKUŠKA SIRÉN probíhá zpravidla každou první středu v měsíci ve 12:00 a trvá 140 vteřin. U elektronických sirén jsou o zkoušce občané vyrozuměni také verbálně.

Grafický průběh signálu zkouška sirén:

 obr3.jpg

Zvuk - zkouška sirén [mp3]

K varování a informování obyvatelstva hl. m. Prahy je v elektronických sirénách trvale naladěna rozhlasová stanice Radio City 93,7 MHz, která na základě smlouvy odvysílá doručenou zprávu.

Přehled rozhlasových a televizních stanic, kterým je dána povinnost na základě § 32 zákona č. 239/2000 Sb., bez náhrady nákladů na základě žádosti operačního střediska neprodleně uveřejnit tísňové informace pro záchranné a likvidační práce:

Rozhlasové a televizní stanice, s nimiž má odbor krizového řízení MHMP pro případ vzniku MU uzavřenou smlouvu o spolupráci

Název stanice

Kmitočet pásma VKV (FM)

Evropa 2

88,2 MHz

Country radio

89,5 MHz

City

93,7 MHz

Český rozhlas - Radiožurnál

94,6 MHz

Fajn radio

97,2 MHz

Kiss

98,0 MHz

Bonton

99,7 MHz

Frekvence 1

102,5 MHz

UPC ČR, a.s.

Info kanál E 12

Česká televize

TV Nova

 

K varování obyvatelstva MČ budou dále použity např.:

Mobilní rozhlasové zařízení Policie ČR, Městské policie, HZS
Informační letáky s pokyny pro chování obyvatelstva vydané Úřadu městské části Praha 7

Evakuace

Evakuace je souhrn  opatření zahrnující přemístění osob, zvířat a věcí z ohroženého prostoru. Týká se všech osob, které se nepodílejí na záchranných pracích, řízení evakuace a jiných neodkladných činnostech.

Kdo vyhlašuje a koordinuje evakuaci

Evakuaci obyvatelstva z ohrožených prostorů zpravidla nařizuje primátor hl. m. Prahy na základě vyhlášení krizového stavu (§3 zákona č. 240/2000 Sb. a §72 odstavec 3. písmeno g) zákona č. 131/2000 Sb.), případně starostové městských částí hl. m. Prahy po vzniku mimořádné události (MU).

Povinnost hlavního města Prahy zabezpečit evakuaci obyvatelstva vyplývá z § 15 zákona č. 239/2000 Sb. a Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 článek 61.

Krizový štáb hl. m. Prahy koordinuje evakuaci v hl. m. Praze a spolupracuje s městskými částmi.

Průběh evakuace zajišťují odborné skupiny KŠ hl. m. Prahy a krizového štábu MČ.

Co dělat při vyhlášení evakuace

 • Dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a včas se dostavte na určené místo.
 • Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití vlastních vozidel.

Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu v případě evakuace

 • Uhaste otevřený oheň v topidlech.
 • Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
 • Uzavřete přívod vody a plynu.
 • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
 • Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
 • Kočky a psy si vezměte s sebou.
 • Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
 • Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko.

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou. Obsahuje:

 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
 • Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
 • Toaletní a hygienické potřeby.
 • Léky, svítilnu.
 • Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
 • Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

Shromaždiště osob využitelná při povodni

Fotbalový stadion AC Sparta Praha – Milady Horákové 68

Zoologická zahrada hlavního města Prahy – vrchní část – U Trojského zámku 3/120

Shromaždiště osob využitelná při ostatních mimořádných událostech

Ortenovo náměstí – Praha 7  Holešovice

Fotbalový stadion AC Sparta Praha – Milady Horákové 68

Zoologická zahrada hlavního města Prahy – vrchní část – U Trojského zámku 3/120

Shromaždiště osob MČ Troja při mimořádných událostech

V Zámcích (před psím útulkem), Praha 7 – Troja

  Ukrytí

  Improvizovaný úkryt

  V případě, že v blízkosti vašeho bydliště se nenalézá žádný stálý úkryt či stanice metra s ochranným systémem, je nutné si vytipovat a v případě vyhlášení potřeby ukrytí si vybudovat improvizovaný úkryt (dále jen IÚ). Jedná se o přizpůsobení vhodného suterénního prostoru k ukrytí ve vašem domě nebo okolních vhodných objektech nejlépe zcela nebo částečně pod úrovní okolního terénu s co nejmenším počtem otvorů a ten si svépomocí a vlastními nebo místními zdroji přizpůsobit k ukrytí. Využijte prostory ve vašem domě, jako jsou kočárkárny, prádelny, sušárny, chodby, sklepní kóje apod. IÚ nesmí být v blízkosti skladů hořlavin či jiných nebezpečných látek či jím nesmí procházet dálkové rozvody inženýrských sítí. Pro jednu osobu počítejte s cca 1,5 m2 podlahové plochy.

  V případě úniku nebezpečné látky je zpravidla nutné vyhledat úkryt ve vyšších patrech budov, utěsnit okna a dveře a vypnout ventilaci.

  Každá fyzická osoba je povinna poskytnout na výzvu starosty obce nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou pomoc při mimořádných událostech (ustanovení § 25 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému). Jedná se zejména o účast při společném budování IÚ pro ukrytí, vyklizení vhodných prostor, uvolnění přístupových cest a zvýšení ochranných vlastností vytipovaného prostoru.

  Zaměřte se především na zvýšení plynotěsnosti IÚ a jeho odolnosti proti destrukci, úpravu únikových cest, ale i zajištění větrání. Utěsněte otvory ve stěnách (okna, dveře a prostupy), podepřete stropy, vybavte IÚ nutným nábytkem a nezapomeňte na vyprošťovací nářadí (lopatu, krumpáč, sochor apod.). Zřiďte nouzové WC. Současně překontrolujte funkci hlavního uzávěru plynu, vody, páry atd. v domě pro případ destrukce domu. Další podrobnosti úprav a vybavení IÚ můžete získat na místním úřadě. Pro úpravy IÚ využijte materiálů v okolí (ploty, kůlny, garáže, hřiště, nepotřebných příček apod.).

  Zpohotovení stálých úkrytů a ochranného systému metra je povinností majitele včetně jejich označení a nastavení potřebných parametrů a funkčnosti filtroventilačního zařízení.

  Klíče od zpohotovených stálých úkrytů v majetku obce budou předány, včetně pověření městské části k převzetí klíčů a otevření stálých úkrytů v případě vyhlášení potřeby ukrytí, určenému obyvateli domu (resp. jednomu ze dvou náhradníků), který v případě potřeby ukrytí stálý úkryt otevře a zpřístupní veřejnosti. Pověřený obyvatel domu bude fyzicky seznámen se stálým úkrytem a jeho příslušnou dokumentací (obsluhou vzduchotechniky apod.). Zpřístupnění stálých úkrytů u ostatních majitelů je v jejich kompetenci.

  Vlastní nástup osob do úkrytů bude vyhlášen sirénami (kolísavým tónem), hromadnými sdělovacími prostředky a místním rozhlasem. Ukončení bude oznámeno sirénami (táhlým tónem) a dále opět hromadnými sdělovacími prostředky a místním rozhlasem. Z výše uvedených důvodů se doporučuje nepřetržitě sledovat hromadné sdělovací prostředky, kterými bude upřesňována další činnost a podávány nezbytné informace.

  Více viz Informace o ukrytí na území hlavního města Prahy
   

  Seznam stálých úkrytů na území MČ Praha 7

  Ochranný úsek metra C1 na území MČ P7

  Vltavská

  Přehled stálých úkrytů na území správního obvodu Praha 7
  (území MČ Praha 7, MČ Praha - Troja)

  Ev.číslo

  Adresa - místo

  Vlastník úkrytu

  Kapacita

  01070042

  Bubenské nábřeží 306/13

  Hlavní město Praha

  150

  01070043

  Bubenské nábřeží 306/13

  Hlavní město Praha

  150

  01070044

  Bubenské nábřeží 306/13

  Hlavní město Praha

  200

  01070028

  Dělnická 1020/54

  DRUTĚVA, výrobní družstvo

  150

  01070005

  Dělnická 411/23

  Družstvo Dělnická 23

  150

  01070026

  Jankovcova 1255/15

  LEXINGTON s.r.o.

  255

  01070046

  Jankovcova 1255/15

  LEXINGTON s.r.o.

  450

  01070006

  Jankovcova 1509/29

  Hlavní město Praha

  75

  01070007

  Jankovcova 94/41

  Hlavní město Praha

  90

  01070008

  Jankovcova 94/41

  Hlavní město Praha

  150

  01070009

  Kamenická 654/52

  Hlavní město Praha

  120

  01070040

  Královská obora 233

  Hlavní město Praha

  150

  01070041

  Královská obora 233

  Hlavní město Praha

  150

  01070004

  Ortenovo nám. 1330/14

  Hlavní město Praha

  100

  01070001

  Ortenovo nám. 928/30

  Hlavní město Praha

  150

  01070002

  Ortenovo nám. 929/31

  Hlavní město Praha

  125

  01070003

  Ortenovo nám. 931/33

  Hlavní město Praha

  150

  01070045

  Partyzánská 11/7

  Pražská teplárenská a.s.

  600

  01070032

  Partyzánská 7a

  Pražská energetika, a.s.

  150

  01070012

  Poupětova 13/20

  Hlavní město Praha

  150

  01070011

  Poupětova 34/16

  Hlavní město Praha

  150

  01070010

  Přístavní 263/4

  Bytové družstvo Přístav 4

  100

  01070033

  Přístavní 321/14

  GAMATEL s.r.o.

  100

  01070029

  Přístavní 340/2

  Extol Inn s.r.o.

  150

  01070022

  Přívozní 1054/2

  RAVI PULS, spol. s r.o.

  135

  01070024

  Přívozní 1562/1

  NAOLA s.r.o.

  150

  01070013

  Schnirchova 661/20

  Hlavní město Praha

  150

  01070014

  Šimáčkova 663/5

  Hlavní město Praha

  135

  01070015

  Šmeralova 933/24

  Hlavní město Praha

  150

  01070017

  U Měšťanského pivovaru 35/9

  Hlavní město Praha

  100

  01070025

  U Pergamenky 1455/11

  FERONA, a.s.

  150

  01070020

  U Průhonu 1099/56

  Československá obchodní banka, a. s.

  150

  01070019

  U Průhonu 927/20 levý

  Hlavní město Praha

  150

  01070018

  U Průhonu 927/20 pravý

  Hlavní město Praha

  100

  01070021

  U Uranie 1037/14

  Classic 7 s.r.o.

  150

  01070016

  Vrbenského 1499/38

  Hlavní město Praha

  600

   

  15.09.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 8070 x  Copyright © 2012 Městská část Praha 7