Česky   English

Živnostenské podnikání

Jak získat živnostenské oprávnění

Kdo chce na území České republiky podnikat v režimu živnostenského zákona, musí podat ohlášení živnosti (u živností ohlašovacích, které jsou  řemeslné, vázané  a živnost volná) nebo žádost o koncesi (u živností koncesovaných) živnostenskému úřadu. Rozdělení živností určuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pro vznik živnostenského oprávnění a provozování živnosti je nezbytné splňovat podmínky stanovené živnostenským zákonem. Rozhodující  je určení předmětu živnostenského podnikání, neboť jeho vymezení má zásadní význam pro specifikaci živnosti a v návaznosti na to pro určení, zda vedle splnění všeobecných podmínek (plná svéprávnost, bezúhonnost) bude vyžadováno i splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, tj. odborné nebo jiné způsobilosti, která je stanovena živnostenským zákonem.

Podnikatel  může učinit jakékoli podání – ohlásit živnost, požádat o koncesi, oznámit změny apod. u kteréhokoli obecního živnostenského úřadu nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.

Od 1.10.2008 mají podnikatelské subjekty možnost vytvářet elektronické podání též na svém počítači a odeslat je – podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele – do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen, podání zpracuje a pokud to bude možné také je elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání podání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dotčenými resorty (Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví) vypracovalo dva základní typy jednotných registračních formulářů, a to v rozdělení pro právnickou a fyzickou osobu. Tento typ formuláře o 2 stránkách lze využít při podání podle živnostenského zákona i pro základní registraci na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných, zejména identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích formulářích určených pro všechny dotčené orgány.

 

Pomocí JRF jsou možné tyto registrace resp. přihlášky do evidencí:

1) Ve vztahu k živnostenskému úřadu:

 • Ohlášení živnosti
 • Žádost o koncesi
 • Oznámení změny, resp. doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 živnostenského zákona
 • Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
 • Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně
 • Oznámení o přerušení provozování živnosti
 • Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno

2) Ve vztahu k finančnímu úřadu:

Přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby

 • přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob
 • přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
 • přihláška k dani z nemovitosti
 • přihláška k dani silniční
 • přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • přihláška k registraci — odštěpné závody a provozovny
 • přihláška k dani z příjmů jako plátci:
  • daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
  • daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně
  • zajišťující daň

Přihláška k daňové registraci pro právnické osoby

 • přihláška k registraci k dani z příjmů právnických osob
 • přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
 • přihláška k dani z nemovitosti
 • přihláška k dani silniční
 • přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • přihláška k registraci — stálá provozovna
 • přihláška k dani z příjmů jako plátci:
  • daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
  • daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně
  • zajišťující daň z příjmů

3) Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení:

 • Oznámení o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti OSVČ
 • Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

4) Ve vztahu k úřadu práce:

 • Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (týká se jak FO, tak PO)

5) Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně:

 • Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti

 

Přílohy

Pro potřeby ohlášení více živností, více provozoven, odpovědných zástupců, nebo statutárních orgánů v rámci jednoho podání byly vytvořeny přílohové formuláře, které podnikateli umožňují ohlásit tyto skutečnosti, aniž by musel vyplňovat více základních formulářů. K základnímu formuláři byla dále vytvořena příloha určená pro finanční úřad a správu sociálního zabezpečení (např. přihláška k dani z přidané hodnoty) a příloha při zřízení organizační složky podniku.

 

Změnový list

Aby mohl podnikatel ohlásit změny vůči všem úřadům, kterých se JRF týká, byl nově vypracován dvoustránkový změnový list JRF, kterým lze ohlásit změny všech údajů nejen vůči ŽÚ, ale i vůči příslušným úřadům.

Upozornění:

Změnový list JRF lze však k ohlášení na navazující úřady využít pouze za předpokladu, že podnikatel již splnil svou základní registrační povinnost vůči těmto úřadům. Základní registrační povinností se rozumí výše uvedená registrace resp. přihláška do evidencí těchto úřadů. Pokud není vůči těmto úřadům splněna základní registrační povinnost, a to např. prostřednictvím JRF při ohlášení živnosti či žádosti o koncese, nelze v těchto případech změnový list JRF použít k ohlášení změn vůči těmto navazujícím úřadům.

 

Formuláře živnostenského odboru

Podrobnější informace naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, zejména:

SPRÁVNÍ POPLATKY

podle  zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 24):

a) ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání: 1 000,- Kč
b) další ohlášení živnosti: 500,- Kč
c) přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání: 1 000,- Kč
d) přijetí další žádosti o koncesi: 500,- Kč
e) změna rozhodnutí o udělení koncese: 500,- Kč
f) vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost: 500,- Kč
g) vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny: 100,- Kč
h) vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost : 20,- Kč za každou i započatou stránku
i) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona: 50,- Kč

Předmětem poplatku není:

 • vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
 • změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
 • schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
 • změna uvedená v písmenech e) a g), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
 • změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky

 • pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi
 • poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede
 • je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě
 • bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno

Řízení ve věcech upravených živnostenským zákonem se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůty

Splní-li ohlašovatel  všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad  zápis do živnostenského rejstříku  do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis. V případě  koncesované živnosti do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělením koncese  živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.

Lhůty pro vyřízení ostatních podání:

 • dle správního  řádu, tj. v jednoduchých věcech bez zbytečného odkladu
 • pokud nelze vydat rozhodnutí bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů od zahájení  řízení, k nimž se připočítává doba

a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat,někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou, nebo jde-li o zvlášť složitý případ
b) nutná k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.

Forma podání

písemně na formulářích, které jsou k dispozici na živnostenském odboru nebo na webových stránkách.

Odvolání

O odvolání proti rozhodnutí živnostenského odboru rozhoduje nadřízený orgán - živnostenský a občanskosprávní odbor Magistrátu hl.m.Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha l.

Odvolání je možné podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to podáním u živnostenského odboru Úřadu m.č.Praha 7.

22.2.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 19412 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7