Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací
Odbor dopravy
Parkovací karty
Zvláštní užívání veřejné komunikace v Praze 7 – stavební zábor
Zvláštní užívání veřejné komunikace v Praze 7 – pro umístění vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo
Zvláštní užívání veřejné komunikace v Praze 7 – předzahrádka
Žádost o parkovací místo pro vozidlo osoby těžce tělesně postižené
Žádost o povolení napojení objektu na komunikaci
Žádost o povolení umístění reklamy
Žádost o povolení vjezdu do lokality s dopravním značením B1, nad 6 tun pro ul. Veletržní, B 5 – bus pro ul. Veletržní
Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikací – povolení záboru pro umístění prodejního zařízení v Praze 7
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikací – povolení záboru pro umístění reklamní stojky v Praze 7.
Zvláštní užívání veřejné komunikace v Praze 7 – filmová a televizní tvorba, kulturní, sportovní či jiné akce
Zvláštní užívání veřejné komunikace v Praze 7 – uložení poduličních sítí
Zvláštní užívání veřejné komunikace v Praze 7 – výkopové povolení
Odbor finanční
Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity
Ohlášení k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Ohlášení k místnímu poplatku ze vstupného
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů
Odbor kancelář starosty a tajemníka
Žádost o potvrzení souladu povodňového plánu pro pozemek, stavbu nebo provoz objektu s povodňovým plánem Městské části Praha 7
Záštita - Pravidla MČ Praha 7 pro udělování záštit
Odbor kultury a sportu
Ohlášení ohňostroje
Ohlášení kulturních, sportovních a společenských akcí na území MČ Praha 7
Pořádání akce ve veřejném prostranství na pozemních komunikacích
Pořádání akce na Řezáčově nám., Ortenově nám. a v parku Tusarova, případně jiných lokalitách
Pořádání akce na Letenské pláni, u Metronomu a na Štvanici
Pořádání akce v Letenských sadech a ve Stromovce
Záštita
Odbor rozvoje
Postup při podání podnětu na pořízení změny ÚP SÚ hl.m.Prahy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Zajištění sociálního pohřbu
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu
Vydávání a výměna parkovacích průkazů
Odbor správních agend
Občanské průkazy
Hlášení trvalého pobytu
Cestovní doklady
Výdej údajů z evidence obyvatel
Odbor správních agend - oddělení eGovernmentu
Autorizovaná konverze dokumentů na žádost
Ověřování pravosti podpisu a shody opisu s listinou
Ověřování podpisu pro imobilní občany na území Prahy 7
Czech POINT
Zprostředkovaná identifikace
Odbor správních agend - oddělení matriky
Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky
Udělení státního občanství České republiky
Vydání úmrtního listu
Vydání rodného listu narozeného dítěte
Vydání duplikátu rodného listu
Uzavření manželství
Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice
Změna jména a příjmení
Nahlížení do matričních knih
Jubilejní sňatky, slavnostní vítání nově narozených dětí
Narození, uzavření manželství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině - zvláštní matrika v Brně
Ženská příjmení
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Prohlášení o volbě druhého jména
Příjmení po rozvodu
Stavební úřad
Stavební úřad
Odbor živnostenský
Odbor živnostenský
Odbor životního prostředí
Žádost o souhlas k vynětí ze zemědělského půdního fondu
Rybářský lístek
Lovecký lístek
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Útvar kontroly a stížností
Příjem a zpracování stížnosti
Dotace
Finanční podpora městské části Praha 7
Ostatní
Informace - Pražské vodovody a kanalizace, a.s.Copyright © 2012 Městská část Praha 7