Česky   English
Úřad městské části > Dotace > Dotace individuální

Dotace individuální

O individuální dotaci lze požádat na podporu akcí a aktivit v případech, kdy nelze tyto zajistit samofinancováním žadatele, nezbytné finanční prostředky nemohou být žadatelem plně kryty z jiných zdrojů a žadatel již využil programového dotačního řízení MČ Praha 7, ve kterém nebyl úspěšný nebo vzhledem k termínu a organizačnímu zajištění akce nemohl využít programového dotačního řízení MČ Praha 7.

Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku operativně.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O DOTACI

Pročtěte si prosím pečlivě Pravidla pro poskytování individuální dotace a věnujte prosím max. pozornost bodu III. Podání a příjem žádosti – především kdo je oprávněným žadatelem a vyplnění žádosti vč. doložení povinných příloh.

Doklady o právní subjektivitě musí být k žádosti přiloženy v originálu ne starším 3 měsíců nebo v úředně ověřené kopii ne starší 3 měsíců.

Dokumenty vytištěné z internetu z rejstříků (obchodní rejstřík, spolkový, živnostenský apod.) a přiložené v listinné podobě k žádostem jako doklad o právní subjektivitě mají pouze informativní charakter a tyto bez ověření považujeme dle Pravidel za neplatné.

Proces řízení o poskytnutí dotace trvá cca 1 měsíc od podání žádosti po rozhodnutí Rady MČ Praha 7 či Zastupitelstva MČ Praha 7.

Doporučujeme podávat žádosti o individuální dotace v dostatečném předstihu před termínem konání akce.

Výsledky poskytnutí individuálních dotací
Copyright © 2012 Městská část Praha 7