Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Báčová Michaela zaměstnanec poslat e-mail 22014 4042 OFI
Nachtmannová Lenka vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4045 OFI
Zahradníková Libuše zaměstnanec poslat e-mail 22014 4197 OFI

Oddělení místních poplatků

  1. Povoluje ve správním řízení provozování výherních hracích přístrojů, loterií a tombol podle zákona č. 202/90 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách a vyhl. MF č. 223/93 Sb. o výherních hracích přístrojích, za vydaná povolení předepisuje správní poplatky a kontroluje jejich zaplacení (zákon č. 634/04 Sb. o správních poplatcích). Vykonává státní dozor nad dodržováním zákona č. 202/90 Sb. o loteriích a j. pod. hrách a ukládá pokuty ve správním řízení.
  2. Pro ostatní odbory Úřadu MČ P7, které vybírají správní poplatky podle zákona č. 634/04 Sb. o správních poplatcích, zajišťuje a vydává stvrzenky a vede jejich evidenci.
  3. Objednává pokutové bloky, vede jejich evidenci, zajišťuje distribuci jednotlivým odborům, provádí roční vyúčtování na předepsaných formulářích a provádí inventarizaci přísně zúčtovatelných tiskopisů (bloků).
  4. Zajišťuje, eviduje a vydává známky MF ČR k výherním hracím přístrojům a provádí jejich vyúčtování s MHMP.
  5. Na základě vydaných rozhodnutí eviduje a vymáhá pokuty uložené kompetentními odbory Úřadu MČ P7, vede oddělenou účetní evidenci dle jednotlivých odborů a druhu pokut a zpracovává přehled jimi uhrazených pokut, provádí případná exekuční řízení na dlužníky podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
  6. Spravuje místní poplatky: ze psů, z ubytovací kapacity, za lázeňský nebo rekreační pobyt, ze vstupného, za užívání veřejného prostranství. Postupuje podle zákona č. 565/90 Sb. o místních poplatcích, vyhlášek MHMP o místních poplatcích a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Vymáhá nedoplatky zrušených daní a místních poplatků.
  7. Provádí vyhledávací a kontrolní činnost podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
  8. Zpracovává podklady o výnosech místních, správních poplatků a pokut, které jsou příjmem MČ Praha 7, navrhuje jejich roční rozpočet i případné úpravy rozpočtu a rozpočtový výhled.
  9. Podává připomínky a zpracovává návrhy k novelizaci právních předpisů v oblasti místních a správních poplatků.Provádí šetření pro potřeby řízení soudu, finančních úřadů, MF ČR ve věcech daní a poplatků v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
  10. Provádí odvody z místních poplatků ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt do rozpočtu Hlavního města Prahy (dle příslušných vyhlášek hl.m. Prahy o místních poplatcích).

 
Copyright © 2012 Městská část Praha 7