Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Ryantová Olga Ing. pověřená vedením oddělení poslat e-mail 22014 4065, 233 370 711 KST
Vohnický Zdeněk Ing. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4069, 233 374 652 KST

Oddělení krizového řízení - OKŘ

 

 1. Spolupracuje s Odborem krizového řízení MHMP, HZS hl. m. Prahy a KVV hl.m. Prahy v rámci krizového, havarijního, obranného plánování a v rámci hospodářských opatřeních pro krizové stavy.
 2. Poskytuje HZS HMP podklady a informace potřebné ke zpracování Havarijního a Krizového plánu HMP.
 3. Zpracovává a průběžně aktualizuje Povodňový plán Městské části Praha 7.
 4. Plní úkoly stanovené hl. m. Prahou při přípravě na krizové situace a jejich řešení.
 5. Zabezpečuje plnění úkolů Krizového plánu HMP v podmínkách MČ P7.
 6. Svolává Bezpečnostní radu a Krizový štáb k řešení krizových situací na teritoriu MČ Praha 7 jako pracovní orgán starosty (v případě hrozících povodní svolává Povodňovou komisi Městské části Praha 7).
 7. Zajišťuje připravenost MČ P7 na mimořádné události a krizové stavy, podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému.
 8. Vydává soulady povodňových plánů organizací s Povodňovým plánem městské části a poskytuje konzultační činnost.
 9. Podílí se na přípravě a výstavbě některých protipovodňových opatření hl. m. Prahy na teritoriu MČ P7.
 10. Zajišťuje varování osob nacházejících se na území MČ P7 před hrozícím nebezpečím při provádění záchranných a likvidačních prací.
 11. Zabezpečuje podklady pro systém vyrozumění a varování, navrhuje rozmístění varovných a výstražných systémů.
 12. Nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území městské části v době krizového stavu.
 13. Poskytuje údaje ke zpracování plánu obrany na území správního obvodu Prahy 7.
 14. Zpracovává a aktualizuje přehled objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny.
 15. Vede evidenci o vhodných věcných prostředcích pro potřeby KVV hl. m. Prahy včetně telefonních spojení na vlastníky.
 16. Pro zajištění činnosti ÚMČ Praha 7 v případě vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu zpracovává podklady pro zproštění výkonu mimořádné služby vybraných zaměstnanců ÚMČ Praha 7.
 17. Spolupracuje při výběru fyzických osob k pracovním  povinnostem a výpomocím pro potřeby zajišťování obrany  státu.
 18. Spolupracuje při organizaci a přípravě občanů k obraně státu.
 19. Zpracovává a realizuje plán vyrozumění a svolání zaměstnanců.
 20. Připravuje a realizuje opatření k zajištění mobilizace.
 21. Realizuje opatření k řešení krizových situací souvisejících s obranou státu.
 22. Zajišťuje úkoly na úseku příprav, realizace a koordinace hospodářské mobilizace MČ P7 a činnosti odborů ÚMČ P7 ve spolupráci se subjekty hospodářské mobilizace.
 23. Organizuje činnosti MČ Praha 7 v podmínkách nouzového přežití obyvatel.
 24. Seznamuje právnické a fyzické osoby v MČ Praha 7 s charakterem možného ohrožení a s případnými záchrannými a likvidačními pracemi.
 25. Má oprávnění vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí dobrovolné osobní nebo věcné pomoci při provádění záchranných a likvidačních prací.
 26. Organizačně zajišťuje činnost Bezpečnostní rady Městské části Praha 7, Krizového štábu městské části a jeho odborných skupin.
 27. Zajišťuje úkoly na úseku ochrany utajovaných informací, dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
 28. OKŘ KS zajišťuje nepřetržitou službu „stálé dosažitelnosti“ pracovníků oddělení krizového řízení v součinnosti s vedením MČ Praha 7, pro případ vzniku mimořádné události nebo vyhlášení krizového stavu.
 29. Spolupracuje s OŘ PČR Praha I. a OŘ MP Praha 7 při zajišťování úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany majetku na Praze 7, podílí se na preventivně výchovné činnosti s těmito orgány. Na základě požadavků těchto složek připravuje materiály pro jednání Rady a Zastupitelstva MČ P7, které řeší technickou a materiální výpomoc ze strany MČ P7.
 30. Spolupodílí se na výběru vhodných lokalit pro umístění kamer MKS na území MČ P7 ve spolupráci s MHMP, PČR a MP.
 31. Hospodaří s materiálem humanitární pomoci, který je uložen ve skladu OKŘ-KS.
 32. Kontroluje funkčnost schránek důvěry MČ P7 a zajišťuje jejich opravy.

 

Zodpovědnost pracovníků
Zákonná, právní:

 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
 • 118/2011 Sb. Úplné znění zákona č. 240/2000Sb, o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
 • 462/2000 Sb. Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a §28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. a č. 431/2010 Sb.
 • Vyhláška MO č. 280/1999 Sb.
 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
 • Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

Další právní předpisy:

 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 238/2000 Sb., o hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky
 • Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojený silách České republiky
 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o utajovaných informacích a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • Zákon č. 12/2002 Sb., o státní výpomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a další dotčená legislativa

 
Copyright © 2012 Městská část Praha 7