Česky   English

Konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ U Školské zahrady

Příloha usnesení č. Usn RMC 0052/2018
Rady městské části Praha 8

ze dne 7. února 2018

Rada městské části Praha 8

vyhlašuje v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

konkursní řízení na funkci ředitele

Základní školy a mateřské školy, Praha 8,
U Školské zahrady 4

Požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
 • odborná kvalifikace včetně příslušné praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce 4 roky (v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 • plná způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • znalost českého jazyka
 • znalost školských předpisů a školské problematiky
K přihlášce přiložte:
 • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, potvrzený posledním zaměstnavatelem
 • strukturovaný životopis
 • koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy, Praha  8, U Školské zahrady 4 (v rozsahu maximálně 5 stran strojopisu) s důrazem na: ekonomickou stránku řízení školy, rozvoj klíčových kompetencí a silných stránek školy, koncepce by měla vycházet ze současného stavu školy a být co nejkonkrétnější
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • čestné prohlášení ve smyslu ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy (ne starší 2 měsíců)
 • doklad o znalosti českého jazyka - v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu podatelny ÚMČ Praha 8 - Úřad MČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 nebo doručené osobně nejpozději do uzávěrky v pondělí 19. 3. 2018 v 18:00 hodin. Obálku označte slovy: „Konkurs ZŠ a MŠ U Školské zahrady“.

 

Schváleno usnesením Rady MČ Praha 8 č. Usn RMC 0052/2018 ze dne 07. 02. 2018.

12.02.2018 - Administrátor P7 ; Přečteno: 53 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7