Česky   English

ROZHODNUTÍ - stavební úpravy domu čp. 1003 v Praze 7 – Holešovicích, Umělecká 1

Městská část Praha 7
Úřad městské části
stavební úřad
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA/DATUM


MČ P7 066628/2017/SU/Hál    Ing. Hálová/4122    8.1.2018
Čp. 1003 Hol/R

ROZHODNUTÍ

Městská část Praha 7, Úřad městské části, stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst. 1, písm. c)  zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů v řízení provedeném podle ust. § 118 stavebního zákona k žádosti:

  • pana Jana Hazuky, nar. 7.2.1949, bytem Umělecká 1003/2, 170 00 Praha 7

povoluje změnu stavby

  • stavební úpravy domu čp. 1003 v Praze 7 – Holešovicích, Umělecká 1, spočívající v půdní vestavbě 4 bytů v podkroví domu (6. a 7. nadzemní podlaží), přístavbě výtahové šachty s osazením hydraulického osobního výtahu a opravě lodžiových prosklených stěn ve dvorní fasádě domu

před jejím dokončením.

Změna stavby spočívá ve změně termínu dokončení stavby.

Pro změnu stavby stanovuje stavební úřad tyto podmínky:

1) Stavba bude dokončena do 12/2025.

2) Ostatní podmínky stavebního povolení musí být dodrženy. Odůvodnění

Stavba byla povolena rozhodnutím odboru výstavby čj. 34327/04/3763-1003 Hol/Kr ze dne 11.6.2007. Stavební úřad přezkoumal žádost o povolení změny ve smyslu § 118 odst. 2 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Okruh účastníků řízení byl stanoven podle ust. § 109 s přihlédnutím k § 118 stavebního zákona    a § 27 odst. 1a)  a odst. 2 zák č. 500/2004 Sb., správní řád.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího stavebního úřadu. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Ing. Helena Lubasová
vedoucí stavebního úřadu

Správní poplatek činí 1 000,- Kč podle pol. 18/5 zák.č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších doplňků

VS: 3005005652

 

Doručí se účastníkům řízení (viz § 109 a § 118 stavebního zákona)

I. účastníci - § 27 odst. 1a  správního řádu

- pan Jan Hazuka, Umělecká 1, 170 00 Praha 7

 

II. účastníci - § 27 odst. 2  správního řádu

- Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 (se žádostí o vyvěšení na úřední desce    po dobu 15 dnů a oznámení doby vyvěšení)

 

Dotčené orgány státní správy a správci sítí:

- HS hl.m.P.

- HS hl.m.P.

- MHMP OPP

 

Na vědomí:

- spisy

- dozor

Rozhodnutí.pdf

12.01.2018 - Administrátor P7 ; Přečteno: 65 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7