Česky   English

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2023 a návrh rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2023, návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2018, návrh rozpočtů pro rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 7 do roku 2020 a návrh finančního plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 7 na rok 2018 (včetně 7U s.r.o.)

Rada městské části Praha 7:
 1. bere na vědomí
  1. návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2023;

  2. návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2018;

  3. návrh rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtu do roku 2020;

  4. návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 7 na rok 2018 (včetně 7U s.r.o.).

 2. konstatuje,
  1. že návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2018 je vyčíslen v celkovém objemu příjmů ve výši 243 074 tis. Kč, v celkovém  objemu výdajů ve výši 735 618,1 tis. . Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje objem finančních prostředků ve výši 492 544,1 tis. Kč. Tento rozdíl je kryt položkou tř. 8 - Financování (úspory z hospodaření minulých let). Závazné ukazatele rozpočtu jsou vyjádřeny v příloze č. 2 usnesení (ukazatele rozpočtu). Zapojením Financování bude dosaženo vyrovnaného rozpočtu pro rok 2018;

  2. že návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2018 byl sestaven v návaznosti na ukazatele a objem finančních prostředků pro MČ Praha 7 podle rozpisu finančních vztahů hl. m. Prahy k MČ Praha 7 - v návaznosti na usnesení ZHMP č. 31_1 ze dne 30.11.2017 (příloha č. 13 usnesení).

 3. souhlasí
  1. Se střednědobým rozpočtovým výhledem MČ Praha 7 pro období 2018 - 2023 v rozsahu přílohy č. 5 usnesení.

  2. S návrhem rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2018 a to dle závazných ukazatelů uvedených v příloze č. 2 usnesení, který je navrhován v objemu finančních prostředků následovně:

   - celkový objem příjmů 243 074 tis. Kč

   - celkový objem výdajů 735 618,1 tis. Kč

   - rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) 492 544,1 tis. Kč.

  3. S Financováním (vyrovnání rozpočtu) v částce  492 544,1 tis. Kč

   Zapojením položky financování je dosaženo vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2018.

  4. S návrhem rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací do roku 2020 (příloha č. 8 usnesení).

  5. S návrhem finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 7 (vedlejší hospodářská činnost) na rok 2018 (včetně 7U s.r.o.)  a to v rozsahu příloh č. 9, 10 a 11 usnesení.

  6. Se zmocněním R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v rámci kapitálových (investičních) výdajů (mezi jednotlivými ORJ) u investičních akcí evidovaných v rozpočtu MČ Praha 7.

  7. Se zmocněním R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v rámci kapitálových (investičních) a běžných výdajů a to mezi jednotlivými ORJ navzájem (v členění dle příslušných Odpa. a Pol. rozpočtové skladby), včetně přesunů na nově vzniklé ORJ při jejich vytvoření a přesunů z ORJ při jejich zrušení. 

  8. Se zmocněním R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů mezi kapitálovými (investičními) a běžnými výdaji evidovanými v rozpočtu MČ Praha 7 (i mezi jednotlivými ORJ navzájem) a to včetně zapojení neinvestičních a investičních rezerv vytvořených v rozpočtu MČ Praha 7.

  9. Se zmocněním R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zapojení zdrojů z VHČ do rozpočtu MČ Praha 7 a to za účelem krytí výdajů kapitálových (investiční výdaje) i běžných (neinvestiční výdaje) podle platných položek rozpočtové skladby.

  10. Se zmocněním R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zapojení finančních prostředků pro tvorbu SFZ do rozpočtu MČ Praha 7 a to včetně případných dalších úprav v rámci rozpočtu SFZ - v souladu s aktuálně platnými stanovami SFZ (Sociálního fondu zaměstnavatele). 

  11. Se zmocněním R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přidělení a úprav investičních a neinvestičních příspěvků zřizovatele (případně účelových investičních a neinvestičních dotací) zřízeným příspěvkovým organizacím.

  12. Se zmocněním vedoucího OFI ke schvalování rozpočtových úprav charakteru změn rozpisu rozpočtu (přesuny mezi Odpa. a Pol. podle platné rozpočtové skladby) u běžných výdajů a kapitálových (investičních) výdajů v rámci jedné ORJ, kdy se nemění celkový objem rozpočtu (kapitálových nebo běžných výdajů) příslušné ORJ (závazný ukazatel rozpočtu) a dále ke schvalování rozpočtových opatření - přesunů mezi běžnými a kapitálovými výdaji v rámci jedné ORJ, kdy dochází ke změně závazného ukazatele rozpočtu.   

  13. S návrhem usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 ke schválení

   střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2023, návrhu rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2018, návrhu rozpočtů pro rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 7 do roku 2020 a návrhu finančního plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 7 na rok 2018 (včetně 7U s.r.o.).

 4. ukládá
  1. ZAS STA Pavel Vyhnánek, M.A.

   • Předložit na jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 ke schválení návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2023, návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2018, návrh rozpočtů pro rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 7 do roku 2020 a návrh finančního plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 7 na rok 2018 (včetně 7U s.r.o.)

    Termín: 29.1.2018

Seznam příloh:

11.01.2018 - Administrátor P7 ; Přečteno: 81 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7