Česky   English

OZNÁMENÍ - Nad Královskou oborou 15, Praha 7 - Nástavba a stavební úpravy a přístavba osobního výtahu domu č.p. 278 v k.ú. Bubeneč

Městská část Praha 7
Úřad městské části
stavební úřad
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

 

 

 

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

PRAHA/DATUM

SZ: MČ P7 072415/2017/SU/Pok

Pokorná Alena / 220144131

10.1.2018

Č.J.: MČ P7 002041/2018/SU/Pok

278 Bbč

PokornaA@Praha7.cz

 


OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM

Pan Ing. Vladimír Latocha, nar. 5.6.1960, Nad Královskou oborou 278, 170 00  Praha7 a  Ing. Marcela Latochová, nar. 5.6.1964, Nad Královskou oborou 278, 170 00  Prah  (dále jen "stavebník") podal dne  žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na stavbu:

  • "Nad Královskou oborou 15, Praha 7 - Nástavba a stavební úpravy a přístavba osobního výtahu domu č.p. 278 v k.ú. Bubeneč"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 354 v katastrálním území Bubeneč. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o změně stavby před jejím dokončením. Stavební úřad Úřadu městské části Praha 7 vydal na stavbu stavební povolení pod čj 043215/2011/OVT/02 ze dne 9.12.2011, právní moc dne 13.1.2012; změny stavby před jejím dokončením byly povoleny rozhodnutím pod čj. MMČ P7 001068/2014/OVT/Pok/01, 278 Bbč, právní moc dne 24.3.2014 a dne30.12.2015 pod čj. MČ P7 050372/215/OVT/VAV/01, právní moc dne 6.2.2016.  

Změna stavby před jejím dokončením spočívá v:

-    ve změně termínu dokončení stavby, a to do 31.12.2019.

Stavební úřad Úřadu městské části Praha 7 jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")  a podle vyhl.č.55/2000 Sb., hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů,  oznamuje podle § 118 odst. 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení  řízení o změně stavby před jejím dokončením, ve kterém podle § 112 odst. 2 upouští od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mají v souladu s ust. § 36 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí v kanceláři č. 241   ÚMČ Praha 7, nábř..Kpt.Jaroše 1000, Praha 7, v pondělí nebo ve středu v době od 8.30-11.30, 12.30-18.00 hodin, v jiném čase po předchozí telefonické domluvě.

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Helena Lubasová
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:

I.účastníci podle § 109 písm. a) nebo b) staveb. zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Ing. Vladimír Latocha, Nad Královskou oborou č.p. 278/15, 170 00  Praha 7-Bubeneč
Ing. Marcela Latochová, Nad Královskou oborou č.p. 278/15, 170 00  Praha 7-Bubeneč

II. účastníci - § 109 písm. e) staveb. zákona a § 27 odst. 2 správního řádu:

- vlastníci pozemků čís. parc.352 v k. ú. Bubeneč s budovou č. p. 269  a  čís. parc. 356 v k. ú. Bubeneč s budovou č. p. 170 -   úřední deska  ÚMČ Praha 7 -  doručení účastníkům řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dní

III. dotčené správní úřady:
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
    sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové Město
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pobočka Praha-Centrum, IDDS: zpqai2i
    sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00  Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h
    sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město
Městská část Praha 7, Odbor právní, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00  Praha 7-Holešovice
Městská část Praha 7, Odbor životního prostředí, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00  Praha 7-Holešovice

Na vědomí:
spisy

Oznámení.pdf

11.01.2018 - Administrátor P7 ; Přečteno: 71 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7