Česky   English

OZNÁMENÍ - Stavební úpravy v podkroví 7.NP domu č.p. 1393 v k.ú. Holešovice, Františka Křížka 25

Městská část Praha 7
Úřad městské části
stavební úřad
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

 

 

 

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

PRAHA/DATUM

SZ: MČ P7 072326/2017/SU/Pok

Pokorná Alena / 220144131

9.1.2018

Č.J.: MČ P7 001745/2018/SU/Pok

1393 Hol

PokornaA@Praha7.cz

 


OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM

Pan David Černý, nar. 4.1.1992, Vlkova 627, 130 00  Praha 3 (dále jen "stavebník") podal dne 20.12.2017 žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na část stavby:

  • stavební úpravy v podkroví 7.NP domu č.p. 1393 v k.ú. Holešovice, Františka Křížka 25,    v Praze 7, prováděné za účelem zřízení  mezonetových bytových jednotek, včetně pochozích teras

-    změna stavby se týká bytové jednotky čís. 1393/15 (v levé části podkroví)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1641 v katastrálním území Holešovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o změně stavby před jejím dokončením. Stavební úřad Úřadu městské části Praha 7 vydal na stavbu stavební povolení spis. zn. dne 15.4.2014 pod čj. MČ P731313/2013/Pok/01, 1393 Hol, právní moc dne 23.5.2014, dne 2.2.2016 pod čj. MČ P7 006646/2016/OVT/Pok byla povolena změna stavby před jejím dokončením na část stavby, spočívající v termínu dokončení bytové jednotky čís. 1393/15. Na část stavby – bytová jednotka čís. 1393/14, byl vydán kolaudační souhlas dne 6.11.2014 pod čj. MČ P7 024222/2014/OVT/Pok/02/02, 1393 Hol. Dne 15.12.2016 pod čj. MČ P7 065898/2016/SU/Pok byla povolena změna stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení termínu dokončení bytové jednotky čís. 1393/15, právní moc dne 25.1.2017.

Změna stavby před jejím dokončením spočívá v:

-    v termínu dokončení bytové jednotky čís. 1393/15, a to do 31.12.2018.

Stavební úřad Úřadu městské části Praha 7 jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")  a podle vyhl.č.55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů,  oznamuje podle § 118 odst. 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení  řízení o změně stavby před jejím dokončením, ve kterém podle § 112 odst. 2 upouští od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy    do 10 dní od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mají v souladu s ust. § 36 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí v kanceláři č. 241   ÚMČ Praha 7, nábř..Kpt. Jaroše 1000, Praha 7, v pondělí nebo ve středu v době od 8.30-11.30, 12.30-18.00 hodin, v jiném čase po předchozí telefonické domluvě. Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Helena Lubasová
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:

I. účastníci podle § 109 písm. a) nebo b) staveb. zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
David Černý, Vlkova č.p. 627/34, 130 00  Praha 3-Žižkov
Ing. Martina Berdychová, Františka Křížka č.p. 1393/25, 170 00  Praha 7-Holešovice
Vilém Novák, Františka Křížka č.p. 1392/23, 170 00  Praha 7-Holešovice
MUDr. Renata Mészárosová, Bydžovská č.p. 185, Praha 9-Klánovice, 190 14  Praha 914
Natálie Lišková, Vršovické náměstí č.p. 1013/3, Praha 10-Vršovice, 101 00  Praha 101
Jan Cvetkov, IDDS: urz7tnx
    trvalý pobyt: Na výšinách č.p. 890/12, 170 00  Praha 7-Bubeneč
Daniel Staněk, Františka Křížka č.p. 1393/25, 170 00  Praha 7-Holešovice
Ing. Jaroslav Dohnal, Letenská č.p. 655, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1
Jana Dohnalová, Letenská č.p. 655, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1
Petr Karas, Františka Křížka č.p. 1392/23, 170 00  Praha 7-Holešovice
Věra Novák Straková, Františka Křížka č.p. 1392/23, 170 00  Praha 7-Holešovice
Marcel Kabát, Mozambická č.p. 622/4, 160 00  Praha 6-Vokovice
Věra Zemanová, Sarajevská č.p. 1017/4, 120 00  Praha 2-Vinohrady
Michal Čech, Františka Křížka č.p. 1392/23, 170 00  Praha 7-Holešovice
Lenka Čechová, Františka Křížka č.p. 1392/23, 170 00  Praha 7-Holešovice
Karolina Pešičková, Prokopova č.p. 248/3, 390 01  Tábor 1
Mgr. Martin Pokorný, U smaltovny č.p. 1369/23, 170 00  Praha 7-Holešovice
Mgr. Alena Pokorná Bičáková, PhD., U smaltovny č.p. 1369/23, 170 00  Praha 7-Holešovice
Milada Hradcová, Františka Křížka č.p. 1393/25, 170 00  Praha 7-Holešovice
Milada Balounová, Veletržní č.p. 823/69, 170 00  Praha 7-Holešovice
Karel Král, Františka Křížka č.p. 1393/25, 170 00  Praha 7-Holešovice
Taťána Králová, Františka Křížka č.p. 1393/25, 170 00  Praha 7-Holešovice
Doc.MUDr. Robert Jech, Ph.D., Františka Křížka č.p. 1393/25, 170 00  Praha 7-Holešovice
Smiljana Jechová, Františka Křížka č.p. 1393/25, 170 00  Praha 7-Holešovice
PaedDr. Karel Tušek, Františka Křížka č.p. 1392/23, 170 00  Praha 7-Holešovice
Jitka Tušková, Františka Křížka č.p. 1392/23, 170 00  Praha 7-Holešovice
Konstantina Stamidu, Františka Křížka č.p. 1392/23, 170 00  Praha 7-Holešovice
Ing. Jiří Sulovský, Františka Křížka č.p. 1393/25, 170 00  Praha 7-Holešovice
Ivana Sulovská, Františka Křížka č.p. 1393/25, 170 00  Praha 7-Holešovice
Milena Bambulová, Františka Křížka č.p. 1393/25, 170 00  Praha 7-Holešovice
Pavel Borovička, Františka Křížka č.p. 1392/23, 170 00  Praha 7-Holešovice
Jindřiška Borovičková, Františka Křížka č.p. 1392/23, 170 00  Praha 7-Holešovice
Milan Pfingstner, Františka Křížka č.p. 1392/23, 170 00  Praha 7-Holešovice
Anna Pfingstnerová, Františka Křížka č.p. 1392/23, 170 00  Praha 7-Holešovice
PhDr. Mike Perry, Františka Křížka č.p. 1392/23, 170 00  Praha 7-Holešovice
Ing. Jan Švancer, Františka Křížka č.p. 1392/23, 170 00  Praha 7-Holešovice
Ing. Kateřina Švancer, Františka Křížka č.p. 1392/23, 170 00  Praha 7-Holešovice
Renata Franková, Františka Křížka č.p. 1393/25, 170 00  Praha 7-Holešovice
Tomáš Svoboda, Františka Křížka č.p. 1392/23, 170 00  Praha 7-Holešovice
Sylva Svobodová, Františka Křížka č.p. 1392/23, 170 00  Praha 7-Holešovice
David Klika, Františka Křížka č.p. 1392/23, 170 00  Praha 7-Holešovice
Jana Kliková, Františka Křížka č.p. 1392/23, 170 00  Praha 7-Holešovice
Městská část Praha 7, Odbor majetku, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00  Praha 7-Holešovice

 


Dotčené správní úřady:
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
    sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové Město
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pobočka Praha-Centrum, IDDS: zpqai2i
    sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00  Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h
    sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město

 


Na vědomí:
spis

Oznámení.pdf

10.01.2018 - Administrátor P7 ; Přečteno: 77 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7