Česky   English

OZNÁMENÍ - „Nástavba bytového domu Havanská 183/19“

Městská část Praha 7
Úřad městské části
stavební úřad
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA/DATUM

Čj: MČ P7   001453/2018/SU/Vm

SZ: MČ P7  027827/2015/OVT

ob.99, P

Ing. arch. Dagmar Vomlelová 

220 144 127 / vomlelovad@praha7.cz

8.1.2018

OZNÁMENÍ

o pokračování správního řízení

Městská část Praha 7, úřad městské části, příslušný stavební úřad obdržel dne 15.6.2015 žádost paní Jaroslavy Süsslandové, nar. 14.2.1948, bytem Havanská 19, 170 00 Praha 7, zastoupené na základě plné moci panem Janem Medunou, IČ 138 29 611, Přístavní 1100/42, 170 00 Praha 7, o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dnem podání žádosti o vydání rozhodnutí podle § 79 stavebního zákona bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad ve věci vydal územní rozhodnutí, které bylo zrušeno odvolacím orgánem a věc vrácena k novému projednání

Na základě výše uvedeného, stavební úřad Městské části Praha 7, vyzval žadatele v souladu s ust. § 45 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád), aby svoje podání, které nemělo veškeré obsahové náležitosti, doplnil a odstranil nedostatky a zároveň usnesením podle § 64 odst. 1, písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., řízení o umístění stavby přerušil. Stavební úřad obdržel dne 18.5.2017 žádost o prodloužení lhůty k doplnění žádosti z důvodu složitosti technických podmínek stavby a s tím spojené koordinace projektové dokumentace. Stavební úřad žádosti vyhověl a lhůtu pro doplnění prodloužil.

Žadatel dne 22.12.2017 žádost doplnil.

Předmětem žádosti o vydání územního rozhodnutí podle § 79 a 92 zákona 183/2006 Sb. je stavba nazvaná:

„Nástavba bytového domu Havanská 183/19“

na pozemku parc. č. 271 v k.ú. Bubeneč.

Městská část Praha 7, Úřad městské části, stavební úřad dle ust. § 44 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád a dle § 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů oznamuje pokračování územního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání na den:

9.2.2018 v 8:30 hod.

Místo konání:    Úřad MČ Praha 7, Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7,

    místnost č. dv. 233.

Účastníci řízení mají v souladu s ust. § 36 zák. 500/2004 Sb. (správního řádu) možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a to v kanceláři č. 233 ÚMČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, v pondělí nebo ve středu v době od 8.30 – 11.30, 12.30 – 17:30 hodin.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v souladu s ust. § 89 odst. 1 zákona 183/2006 Sb. nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek. Obec uplatňuje námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) zákona 183/2006 Sb., může uplatňovat námitky proti prováděnému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštních právních předpisů zabývá. K námitkám, které překračují výše uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Ing. Helena Lubasová
vedoucí stavebního úřadu

Doručí se:

I. účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu a odvolatel

Jan Meduna – inženýrská činnost, IČ 138 29 611, Přístavní 1100/42, 170 00 Praha 7

    zastoupení pro: Jaroslava Süsslandová, Havanská 183/19, 170 00 Praha 7 – Bubeneč

- Jaroslava Šolarová, Havanská 183/19, 170 00 Praha 7 – Bubeneč

 

II. ostatní

- Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy,

   Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2 – Nové Město

- Městská část Praha 7 (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů a oznámení doby vyvěšení),

    Městská část Praha 7, zastoupená ORZ

    Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Praha 7 – Holešovice č.p. 149, 182, 194, 268, 857

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 270, 272, 277, 293, 294 v katastrálním území Holešovice.

 

III. na vědomí

- Jaroslav Páleníček, Havanská 194/22, 170 00 Praha 7 – Bubeneč

- Spis

- Ref

Oznámení.pdf

09.01.2018 - Administrátor P7 ; Přečteno: 85 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7