Česky   English

OZNÁMENÍ - Stavba „LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM“ - 2 etapa

Městská část Praha 7
Úřad městské části
stavební úřad
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA/DATUM

MČ P7 062720/2017/SU/Hál

Ing. Hálová/4122

5.12.2017

Ob.4/Holeš.troj/P

OZNÁMENÍ

o zahájení řízení ve smyslu § 44 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, navazujícího řízení ve smyslu § 9b) zák. č. 100/2001Sb, o posuzování vlivů na životní prostředí

Městská část  Praha 7, Úřad městské části, stavební úřad v souladu s § 44 odst. 1 cit. zákona sděluje, že dne 2.11.2017 bylo k žádosti společnosti Holešovický trojúhelník, a.s., IČ 27698327, Perlová 371/5, 110 00 Praha 1, zastoupené společností K – inženýring, s.r.o., IČ 03313743, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 zahájeno řízení o změně stavby před jejím dokončením podle §  118   zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Předmětem žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením je :

  • stavba „LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM“ (dříve GALERIE STROMOVKA) – 2 etapa – 1. podzemní podlaží až 7. nadzemní podlaží v Praze 7 – Holešovicích, mezi ulicemi Strojnická a Veletržní na pozemcích č. parc. 1549/1, 1549/2, 1549/6, 2236/1, 2242, k.ú Holešovice

Navržené změny:

1) Nové řešení fasád reaguje na mnoho četnost relativně odlišných vlivů, se kterými je objekt konfrontován ve svém bezprostředním okolí. Zvolený koncept řešení fasád vychází z hmotového řešení dle platného ÚR. Hlavní plochy fasád jsou členěny pravidelným rastrem prosklených oken a výkladců. Městotvorný charakter fasád více odpovídá umístění objektu v konsolidované zástavbě okolí stavby.

2) Podél ulice Veletržní byla odstraněna objektová rampa z chodníku na úroveň 2.NP. Byla doplněna hmota objektu a vytvořena plnohodnotná uliční fasáda reflektující uliční členění.

3) Podél ulice Veletržní je navržen prosklený parter s průhledem do obchodů, kromě hlavních vstupů do obchodní pasáže a kancelářské části tato fasáda obsahuje i vstupy do jednotlivých obchodních jednotek, vzniká tak „živý" městský parter charakteristický pro tuto lokalitu.

4) Úprava řešení vnitřních komunikačních jader a tras.

Došlo k přesunutí nebo vzniku nových komunikačních jader (schodů) z provozních důvodů a to:

- SCH 1 - (4.PP - 3.NP) z polohy mezi osami 8 - 10 do polohy mezi osami 7 - 9,

- SCH 3 - (3.PP - 2.NP)z polohy 3 - 4 do polohy mezi osami 5 - 6,

- SCH 4 - (2.PP - l.NP) nové schody pro požární únik z přilehlých prostor,

- SCH 5 - (1.PP - 2.NP) nové schody uvnitř objektu, místo dřívějších venkovních schodů.

Některé nově umístěné schody nahradí dřívější schody na fasádě objektu (směrem k Parkhotelu a do Strojnické ulice), objekt je jednodušší a kompaktnější.

S celkovou úpravou řešení vnitřních komunikačních jader a tras dojde v 1.PP-7.NP úpravě vlastních schodišť, výtahových šachet a návazných základních instalačních šachet profesí TZB.

5) Současně s úpravou stavební částí dojde k drobným dispozičním řešení a úpravám v technickém řešení. S novým dispozičním řešením dojde k úpravám v jednotlivých TZB profesích a vedení trasách.

6) S úpravou dispozičních řešení došlo i k úpravě projektu "požární bezpečnost budov".

7) Změna termínu dokončení stavby do 4 let od právní moci rozhodnutí

Stavební úřad nařizuje ústní jednání na den 11.1.2018  v 9.00  hodin   

Místo jednání: Městská část Praha 7, nábř.. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, 2. patro, č.dv. 225

Předmět jednání: projednání výše uvedené žádosti o změnu stavby před jejím dokončením

Podle § 128 odst. 3 stavebního zákona stavební úřad projedná změnu stavby před jejím dokončením s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgán v rozsahu, v jakém se změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. Stavební úřad posoudil navrhované změny stavby před jejím dokončením a usoudil, že navrhovaná změna stavby se dotýká těchto účastníků:  

1) žadatel zastoupený společností K – inženýring, s.r.o., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

2) vlastník pozemku dotčeného stavbou (č.parc. 1549/1, k.ú. Holešovice) – Městská část Praha 7, zastoupená odborem majetku

3) vlastníci a spoluvlastníci pozemků č.parc. a staveb na nich, vše v k.ú. Holešovice:

- č.parc. 1610 s domem čp. 1003

- č.parc. 1552/1 s domem čp. 310

- č.parc. 1551 s domem čp. 201

- č.parc. 1550 s domem čp. 276

- č.parc. 1557 s domem čp. 852

- č.parc. 1549/7 s domem čp. 303

- č.parc. 1549/4 s domem čp.1502

- č.parc. 1611 s domem čp. 842

- č.parc. 1623 s domem čp. 839

- č.parc.1630 s domem čp. 840

- č.parc. 1631 s domem čp. 841

- č.parc. 1635 s domem čp. 590

- č.parc. 1636 s domem čp. 591

- č.parc. 1637/1 s domem čp. 1396

- č.parc. 1638 s domem čp. 1395

- č.parc. 1639 s domem čp. 1394

- č.parc. 1661/1 s domem čp. 505

- č.parc. 1662 s domem čp. 405

- č.parc. 1663 s domem čp. 484

- č.parc. 1666 s domem čp. 530

- č.parc. 1547/4 s domem čp. 935

- č.parc. 1558

- č.parc. 2242

- č.parc. 1548/1

- č.parc. 1548/4

- č.parc. 1549/14

- č.parc. 1549/12

- č.parc. 2236/7

- č.parc.2236/3

- č.parc. 2236/2

- č.parc. 2236/6

- č.parc. 2235

- č.parc. 2234

- č.parc. 2240

- č.parc. 1548/2

- č.parc. 1549/13

- č.parc. 2272

- č.parc. 2241

- č. parc. 1549/6

- č. parc.1549/2

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, jsou účastníci podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona identifikováni číslem parcelním a číslem popisným.

Účastníci řízení mají v souladu s ust. § 36 zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a to v kanceláři č.239, 2. patro  Městské části Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 7/1000, v pondělí nebo ve středu v době 8.30 – 11.30, 12.30 – 18.00 hodin. Stejnou možnost má i veřejnost podle § 9 b) odst. 1 písm. c zák. č 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o navazující řízení podle zák. č. 39/2015 Sb., kterým se mění zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je toto řízení podle § 9 písm. b/1 vyvěšováno na úřední desku po dobu min. 30 dní. Podkladem pro vydání stavebního povolení čj. MČ P7 020733/2016/OVT/Hál ze dne 12.2.2014, které je předmětem změny stavby před jejím dokončením, bylo mimo jiné stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí čj. MHMP – 047624/2004/OZP/VI/EIA/094-8/Zá ze dne 4.8.2005.

Veřejnost může podle § 9 písm. c výše uvedeného zákona v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informace na úřední desce.

S informacemi, zveřejňovanými podle § 16 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších doplňků, se lze seznámit na odboru ochrany prostředí MHMP, který je příslušný k projednání záměru podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších doplňků.

Účastníci řízení mohou v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Ve stejné lhůtě jako účastníci řízení jsou povinny sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy.

Ing. Helena Lubasová
vedoucí stavebního úřadu

Příloha: žádost a doplnění žádosti

Doručí se účastníkům řízení (viz § 109 staveb. zákona)

I. účastníci - § 27 odst. 1a  správního řádu

- K – inženýring, s.r.o., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

- OMA MČ P7

 

II. účastníci - § 27 odst. 2 správního řádu

- Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 (se žádostí o vyvěšení na úřední desce    po dobu 30 dnů a oznámení doby vyvěšení)

 

Dotčené orgány státní správy a správci sítí:

- HS hl.m.P.

- HZS hl.m.P.

- MHMP OPP

- MHMP OCP

- MHMP ODA

- MHMP RED

- OŽP MČ P7

- ODO MČ P7

- Policie ČR – OSDP

- SEI

- OIP

- TSK

 

CO:

- Holešovický Trojúhelník, a.s., Perlová 371/5, 110 00 Praha 1

- Klub za starou Prahu, Mostecká 1, 110 00 Praha 1

- Natura 21, z.s., Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2

- Zelená alternativa, z.s., Váňova 846/2, 589 01 589 01589 01Třešt

- spisy

Oznámení.pdf

Žádost.pdf

Doplnění.pdf

11.12.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 71 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7