Česky   English

OZNÁMENÍ - Stavba „LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM“ - 1.etapa

Městská část Praha 7
Úřad městské části
stavební úřad
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA/DATUM

MČ P7 062714/2017/SU/Hál

Ing. Hálová/4122

20.11.2017

Ob.4/Holeš.troj./P

OZNÁMENÍ

o zahájení řízení ve smyslu § 44 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, navazujícího řízení ve smyslu § 9b) zák. č. 100/2001Sb, o posuzování vlivů na životní prostředí

Městská část  Praha 7, Úřad městské části, stavební úřad v souladu s § 44 odst. 1 cit. zákona sděluje, že dne 2.11.2017 bylo k žádosti společnosti Holešovický trojúhelník, a.s., IČ 27698327, Perlová 371/5, 110 00 Praha 1, zastoupené společností K – inženýring, s.r.o., IČ 03313743, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 zahájeno řízení o změně stavby před jejím dokončením podle §  118   zák. č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Předmětem žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením je :

  • stavba „LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM“ (dříve GALERIE STROMOVKA) na pozemcích č.parc. 1549/1, 1549/2, 1549/6, 2236/1 a 2242, k.ú. Holešovice v Praze 7 při ulicích Strojnická, U Studánky, Veletržní – 1.etapa - zajištění stavební jámy a podzemní parkoviště včetně přípojek vody a kanalizace

Navržené změny:

1) změna termínu dokončení stavby do 4 let od právní moci rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením

2) rozšíření 3.PP směrem k ulici U Studánky o cca 6,95 m (214,4 m2)

Rozšíření se odehraje mezi osamil-3 (1-2); A-F (A-B) (E-F).

Rozšíření 3.PP bude využito pro strojovnu (zmenší se množství jednotek VZT současně umístěných na střeše objektu).

Rozšíření 3.PP se odehrává v rozsahu zastavěné plochy objektu.

3) úprava řešení vnitřních komunikačních jader a tras.

Dojde k přesunutí komunikačních jader (schodů) z provozních důvodů a to:

  • SCH 1 - z polohy mezi osami 8 - 10 do polohy mezi osami 7 - 9,
  • SCH 3 - z polohy 3 - 4 do polohy mezi osami 5 - 6,
  • SCH 4 -vznikly nové schody (2.PP - 3.NP) pro únik z vrchních pater.

Schody nahradí dřívější schody na fasádě objektu (směrem k Parkhotelu).

S celkovou úpravou řešení vnitřních komunikačních jader a tras dojde v 2-4.PP úpravě vlastních schodišť, výtahových šachet a návazných základních instalačních šachet.

4) úprava řešení větrání garáží v 4.PP; 3.PP; 2.PP, změna polohy strojoven

S úpravou řešení komunikačních jader a dispozičních řešení souvisí i změna polohy vzduchotechnických strojoven pro větrání garáží.

Strojovny pro odvětrání garáží se přesunuly v 2.PP - 4.PP k instalační šachtě u výtahů V5; V6    (v poli G-H; 7-9).

Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Podle § 128 odst. 3 stavebního zákona stavební úřad projedná změnu stavby před jejím dokončením s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgán v rozsahu, v jakém se změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. Stavební úřad posoudil navrhované změny stavby před jejím dokončením a usoudil, že navrhovaná změna stavby se nedotýká práv těch účastníků stavebního řízení, kteří byli účastníky podle § 27 odst. 2 správního řádu, ale pouze těch, kteří byli účastníky podle § 27 odst. 1a  správního řádu, tj. žadatel, vlastníci pozemků dotčených stavbou – Městská část Praha 7 a MHMP.

Účastníci řízení mají v souladu s ust. § 36 zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a to v kanceláři č.239, 2. patro  Městské části Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 7/1000, v pondělí nebo ve středu v době 8.30 – 11.30, 12.30 – 18.00 hodin. Stejnou možnost má i veřejnost podle § 9b) odst. 1 písm. c zák. č 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o navazující řízení podle zák. č. 39/2015 Sb., kterým se mění zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je toto řízení podle § 9 písm. b/3 považováno za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu a proto je vyvěšováno na úřední desku po dobu min. 30 dní. Podkladem pro vydání stavebního povolení čj. 19064/07/2964-ob.4/Hál ze dne 27.10.2008, které je předmětem změny stavby před jejím dokončením, bylo mimo jiné stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí čj. MHMP – 047624/2004/OZP/VI/EIA/094-8/Zá ze dne 4.8.2005.

Veřejnost může podle § 9 písm. c výše uvedeného zákona v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informace na úřední desce.

S informacemi, zveřejňovanými podle § 16 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších doplňků, se lze seznámit na odboru ochrany prostředí MHMP, který je příslušný k projednání záměru podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších doplňků.

Stavební úřad zároveň v souladu s ust. § 36 odst. 2 správního řádu vydává toto

Usnesení

Účastníci řízení mají možnost sdělit stavebnímu úřadu své návrhy a stanoviska k věci nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Odůvodnění

Podle ust. § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy.

Poučení:

Proti tomuto usnesení se dle ust. § 76 odst. 5 správního řádu lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru stavebního řádu MHMP podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ve stejné lhůtě jako účastníci řízení jsou povinny sdělit svá stanoviska dotčené orgány.

Ing. Helena Lubasová
vedoucí stavebního úřadu

Příloha: žádost včetně doplnění

Doručí se účastníkům řízení (viz § 109 staveb. zákona)

I. účastníci - § 27 odst. 1a  správního řádu

- K – inženýring, s.r.o., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

- OMA MČ Praha 7

- MHMP EVM

 

II. účastníci - § 27 odst. 2  správního řádu – dotčená veřejnost

- Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 (se žádostí o vyvěšení na úřední desce    po dobu 30 dnů a oznámení doby vyvěšení)

 

Dotčené orgány a správci sítí:

- HS hl.m.P.

- HZS hl.m.P.

- MHMP OPP

- MHMP OCP

- OŽP MČ P7

- ODO MČ P7

- MHMP ODA

- TSK

- Policie ČR

- Telefonica O2 Czech Republic, a.s.; Olšanská 6; 130 00 Praha 3

- Eltodo – Citelum, s.r.o.; Novodvorská 14/1010; 142 01 Praha 4

- Pražská teplárenská, a.s.; Partyzánská 7; 170 00 Praha 7

- Dopravní podnik hl.m.P., a.s.; Sokolovská 217/42; 190 22 Praha 9

- PVK, a.s.; Ke Kablu 971; 102 00 Praha 10

- PVS, a.s.; Cihelná 4/548; 118 00 Praha 1

- Pražská plynárenská distribuce, a.s.; U Plynárny 500; 145 08 Praha 4

- PREdistribuce, a.s.; Na Hroudě 1492/4; 100 05 Praha 10

- Obvodní báňský úřad v Kladně - pracoviště Praha; Kozí 4; P.O.Box 31; 110 56 00 Praha 1

- UPC Česká republika, a.s.; Závišova 5; 140 00 Praha 4

 

Na vědomí:

- Holešovický Trojúhelník, a.s., Perlová 371/5, 110 00 Praha 1

- spisy

Oznámení.pdf

Žádost.pdf

Doplnění.pdf

11.12.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 89 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7