Česky   English

VÝZVA - Nástavba domu č.p. 586 - nároží ul. U Studánky a Umělecká

Městská část Praha 7
Úřad městské části
stavební úřad
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

  PRAHA/DATUM

Č.j.: MČ P7 068989/2017/SU/Vm

SZ:  MČ P7 059605/2015/OVT

Ob. 99, R

Ing. arch. Dagmar Vomlelová 

220 14 4127 / vomlelovad@praha7.cz

 

4.12.2017

VÝZVA

Žadatel, pan Martin Appl, Dolní Dobrouč č.p. 352, PSČ 561 02, zastoupený na základě plné moci Ing. Jiřím Marešem, České družiny 31, 160 00 Praha 6, podal dne 16.10.2015 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Předmětem žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby podle § 79 a § 92 zák. 183/2006 Sb. (stavební zákon), je stavba nazvaná:

„Nástavba domu č.p. 586 – nároží ul. U Studánky a Umělecká“,

na pozemku parc. č. 1588, k.ú. Holešovice,

ul. Umělecká 586/9, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Po provedeném řízení bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. MČ P7 026907/2016/OVT/Vm, sp. zn. MČ P7 059605/2015/OVT/ob.99 ze dne 13.5.2016, které nabylo právní moci dne 29.6.2016. Proti rozhodnutí bylo podáno odvolání. V odvolacím řízení bylo napadené územní rozhodnutí dne 4.10.2017 zrušeno rozhodnutím č.j. MHMP 1555685/2017 Odborem stavebního řádu MHMP (odvolacím orgánem)  a věc vrácena k novému projednání. Na základě výše uvedeného rozhodnutí odvolacího orgánu, které je pro stavební úřad Městské části Praha 7 závazné, stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zák. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává statut hl. m. Prahy

vyzývá

žadatele v souladu s ust. § 45 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, aby nejpozději do 15.6.2018 předloženou žádost doplnil o:

·    Aktuální závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, zejména Odboru památkové péče MHMP, Odboru ochrany prostředí MHMP, Hasičského záchranného sboru Hl. m. Prahy, Odboru dopravy ÚMČ Praha 7 a dále aktuální vyjádření správců sítí.

·    Projektovou dokumentaci v souladu s ust. § 28 odst. 2 vyhl. 268/2009 Sb., který se týká nutnosti zřízení výtahu pro byty se vstupy v úrovni pátého a vyššího nadzemního podlaží.

·    Řešení dopravy v klidu podle vyhl. 501/2006 Sb a vyhl. 268/2009 Sb.

USNESENÍ

Městská část Praha 7, úřad městské části, odbor výstavby jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zák. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává statut hl. m. Prahy současně s výzvou k odstranění nedostatků podle § 64 odst. 1, písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu společné řízení o povolení stavby:

přerušuje.

Odůvodnění

Žádost neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, neboť nebyly doloženy doklady uvedené ve výše uvedené výzvě, respektive byla doložena vyjádření a stanoviska, která byla vydána k jiné dokumentaci pro územní řízení (projektová dokumentace z 12/2015, stanoviska a vyjádření byla vydána před tímto datem).

Stanoviska dotčených orgánů v souladu s ust. § 86 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou jedním z podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v souladu s ust. § 86 odst. 2 písm. e) stavebního zákona je jedním z podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci.

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto o přerušení řízení a stavebník vyzván k doplnění žádosti. Pokud nebudou nedostatky podání ve stanovené lhůtě odstraněny, územní řízení bude zastaveno.

 Poučení o odvolání: Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru stavebního řádu MHMP prostřednictvím zdejšího odboru. Podle § 76 odst. 5 cit. zákona odvolání nemá odkladný účinek. 

Ing. Helena Lubasová
vedoucí stavebního úřadu Doručí se účastníkům řízení (viz § 85 staveb. zákona)

1. účastníci - § 85 odst. 1 stavebního zákona

Ing. Jiří Mareš, České družiny 31, 160 00 Praha 6

zastoupení pro: Appl Martin, Dolní Dobrouč 352, 561 02 Dolní Dobrouč

Hl. m. Praha zastoupené IPR; Vyšehradská 57; 128 00 Praha 2

 

2. účastníci - § 85 odst. 2 stavebního zákona

Appl  Martin, Dolní Dobrouč 352, 561 02 Dolní Dobrouč

zastoupení pro: Folprech Jakub, Umělecká 586/9, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Folprecht Michal, Nad Šálkovnou 1527/7, 147 00 Praha 4 - Braník

Kučaba Michael, U transformátoru 159, 251 66 Senohraby

Marešová Tereza, Umělecká 586/9, 170 00 Praha 7

Prášek Petr, Družstevní 71, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Bonka Hana, Květnice 71, 250 84 Sibřina

Bonka Ivan, Květnice 71, 250 84 Sibřina

Čížek Martin, Umělecká 586/9, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Kaňovská Šárka, č.p.60, 384 22 Chlumany

Ing. Navrátil Aleš, Sochařská 343/16, 170 00 Praha 7 - Bubeneč

Teplý Jiří, Peklo 70, 516 01 Vamberk

Teplá Jana, Peklo 70, 516 01 Vamberk

You Weiran, Umělecká 586/9, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Městská část Praha 7, Úřední deska,

nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00  Praha 7 – Holešovice, 

zastoupení pro:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1563, 1564, 1587, 1589 katastrálním území Holešovice.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Praha 7 - Holešovice č.p.  585, 587, 618, 850.

 

Dotčené orgány státní správy a správci sítí:

OPP – MHMP

OCP – MMHMP

ODO – MČ Praha 7

OŽP – MČ Praha 7

HS hl. m. Prahy

HZS hl. m. Prahy

 

Na vědomí:

Spis

Ref.

Výzva.pdf

07.12.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 53 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7