Česky   English

OZNÁMENÍ - Stavební úpravy domu čp. 1003 v Praze 7 – Holešovicích, Umělecká 1

Městská část Praha 7
Úřad městské části
stavební úřad
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA/DATUM

MČ P7 0666/2017/SU/Hál

Ing. Hálová/4122

4.12.2017

Čp. 1003 Hol/P

OZNÁMENÍ

o zahájení řízení ve smyslu § 44 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

Městská část  Praha 7, Úřad městské části, stavební úřad v souladu s § 44 odst. 1 cit. zákona sděluje, že dne 22.11.2017 bylo k žádosti pana Jana Hazuky, nar. 7.2.1949, bytem Umělecká 1003/2, 170 00 Praha 7 zahájeno řízení o změně stavby před jejím dokončením podle §  118   zák. č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Předmětem žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením je :

  • stavební úpravy domu čp. 1003 v Praze 7 – Holešovicích, Umělecká 1, spočívající v půdní vestavbě 4 bytů v podkroví domu (6. a 7. nadzemní podlaží), přístavbě výtahové šachtys osazemín hydraulického osobního výtahu a opravě lodžiových prosklených stěn ve dvorní fasádě domu – změna termínu dokončení stavby do 12/2025.

Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští od ohledání na místě a ústního jednání.

Účastníci řízení mají v souladu s ust. § 36 zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a to v kanceláři č.239, 2. patro  Městské části Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 7/1000, v pondělí nebo ve středu v době 8.30 – 11.30, 12.30 – 18.00 hodin

Stavební úřad zároveň v souladu s ust. § 36 odst. 2 správního řádu vydává toto

Usnesení

Účastníci řízení, kterými jsou spoluvlastníci domů čp. 1002 a 1004 v Praze 7 – Holešovicích, mají možnost sdělit stavebnímu úřadu své návrhy a stanoviska k věci nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Poučení:

Proti tomuto usnesení se dle ust. § 76 odst. 5 správního řádu lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru stavebního řádu MHMP podáním učiněným u stavebního úřadu Úřadu městské části Praha 7. Podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ve stejné lhůtě jako účastníci řízení jsou povinny sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy.

Ing. Helena Lubasová
vedoucí stavebního úřadu   

Doručí se účastníkům řízení (viz § 109 staveb. zákona)

I. účastníci - § 27 odst. 1a  správního řádu

- pan Jan Hazuka, Umělecká 1, 170 00 Praha 7

 

II. účastníci - § 27 odst. 2  správního řádu

- Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 (se žádostí o vyvěšení na úřední desce    po dobu 15 dnů a oznámení doby vyvěšení)

 

Dotčené orgány státní správy a správci sítí:

- HS hl.m.P.

- HS hl.m.P.

- MHMP OPP

 

Na vědomí:

- spisy

Oznámení.pdf

05.12.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 63 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7