Česky   English

ZÁMĚR zřízení bezúplatného práva stavby na pozemcích parc. č. 303, 304, 305, vše k.ú. Holešovice, pro Českobratrskou církev evangelickou

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  7
nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7   

po projednání v Zastupitelstvu MČ P7 - usnesení č. 0163/17-Z

ze dne 06.11.2017

oznamuje a zveřejňuje

Z Á M Ě R

bezúplatného smluvního zřízení práva stavby - budovy základní školy - k pozemkům ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 7, parc. č. 303, 304, 305, vše v k.ú Holešovice, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 825 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, ve prospěch stavebníka Českobratrská církev evangelická, IČO: 00445223, Jungmannova 22/9, Praha 1, v souladu s ust. § 1244 zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník, na dobu určitou do 31.10.2116, vkladem do katastru nemovitostí

a

uzavření smlouvy o zřízení práva stavby - budovy základní školy - mezi MČ Praha 7 a stavebníkem Českobratrská církev evangelická, IČO: 00445223, Jungmannova 22/9, Praha 1, k pozemkům parc. č. 303, 304, 305, vše v k.ú. Holešovice, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 825 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, ve prospěch stavebníka, v souladu s ust. § 1244 zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník, bezúplatně, na dobu určitou do 31.10.2116 s následným vkladem do katastru nemovitostí

dle § 89 odst. 2 písm. l) zákona č.131/2000 Sb. o hl. m. Praze.

14.11.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 64 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7