Česky   English

Ohlášení ohňostroje

Upozornění:

 • toto ohlášení ohňostroje nemá účinek povolení akce, jedná se pouze o zákonnou ohlašovací povinnost
 • toto ohlášení ohňostroje nenahrazuje ohlášení k místním poplatkům ze vstupného, veřejného prostranství či ohlášení dle práva shromažďovacího

Ohňostroj – ustanovení § 32 zákona č. 206/2015 Sb. ze dne 23. července 2015 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů

 

(1) Ohňostrojem se rozumí současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3 nebo T1. Za ohňostroj se nepovažuje odpalování pyrotechnických výrobků do hmotnosti 10 kg čistého obsahu výbušných látek celkem.

 

(2) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí jsou povinny ohlásit provedení ohňostroje příslušnému obecnímu úřadu a příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejpozději 2 pracovní dny před jeho provedením.

 

(3) Ohlášení ohňostroje podle odstavce 2 musí mít písemnou formu a spolu s ním se předkládá i písemný souhlas vlastníka pozemku, na jehož pozemku se bude odpalovat, popřípadě souhlas vlastníků, správců nebo uživatelů dalších dotčených nemovitostí s provedením ohňostroje. Ohlášení obsahuje

 

a) údaje o osobě provádějící ohňostroj a kontaktní telefon,

b) místo provádění ohňostroje,

c) datum a čas začátku přípravy, datum a čas provedení ohňostroje a dobu jeho trvání,

d) množství a druhy používaných pyrotechnických výrobků,

e) způsob zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku, včetně map nebo schémat, zachycujících odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků, zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po jejich odpálení.

 

(4) Ohňostroj musí být proveden hospodářským subjektem nebo osobou s odbornou způsobilostí, a to v souladu s ohlášenými údaji podle odstavce 3 písm. a) až d) a za dodržení opatření ohlášeného podle odstavce 3 písm. e).

 

Ohňostroje a ohňostrojné práce dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 Sb. hl. m. Prahy

§4

(1) Provedení ohňostroje17) nebo ohňostrojné práce18), která nepodléhá povolovací povinnosti19), je na území hlavního města Prahy zakázáno:

a)    v památkové rezervaci v hlavním městě Praze20),

b)    na řece Vltavě, na ostrovech v jejím toku a na pozemcích sousedících s korytem tohoto vodního toku, a to v šířce do 50 metrů od břehové čáry21);

c)    v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči22) nebo od domovů pro seniory anebo od domovů pro osoby se zdravotním postižením23).

 

(2) Zákaz podle odstavce 1 neplatí pro dny 1. ledna, 1. května, 8. května, 15. května, 5. července, 28. září, 28. října, 17. listopadu a 31. prosince.

 

18) § 33 odst. 1 zákona o pyrotechnice

19) § 34 odst. 8 zákona o pyrotechnice

20) § 2 nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze

21) § 44 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

22) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

23) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 

Informace pro občany k používání pyrotechnických výrobků za území MČ Praha 7

 

V Praze 7 lze odpalovat pyrotechnické výrobky kategorie F1, F2, F3 nebo T1, případně kategorie 1, 2 nebo 3 anebo třídy I nebo II viz níže pouze na Výstavišti Praha mezi hlavním vchodem a Křižíkovou fontánou, a to v době od 10.00 do 22.00 hodin.

 

Toto omezení neplatí pro dny 1. ledna a 31. prosince. Omezení neplatí rovněž pro odpalování prskavek, konfet, dětských, dortových a jiných obdobných fontán, pokud jsou jako pyrotechnické výrobky zařazeny do kategorie F1, případně kategorie 1.

 

Zábavní pyrotechnika se dělí na

 • kategorii F1, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velmi malé nebezpečí a má zanedbatelnou úroveň hluku, a která je určena pro použití na omezených plochách, včetně zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř obytných budov,
 • kategorii F2, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí a má nízkou úroveň hluku a která je určena pro venkovní použití na omezených plochách,
 • kategorii F3, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje středně velké nebezpečí, je určena pro venkovní použití na otevřených prostranstvích a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví,
 • kategorii F4, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velké nebezpečí, je určena pro použití pouze osobami s odbornou způsobilostí a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví.

Divadelní pyrotechnika

 • kategorie T1, do níž patří divadelní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Ohlášení podávají fyzické a právnické osoby, které ohňostroj provádějí.

Jaké jsou podmínky a postup pro ohlášení:

Osoba provádějící ohňostroj ohlásí ohňostroj nejméně 2 dny před konáním akce Odboru kultury a sportu Úřadu MČ Praha 7, viz sekce formuláře Prahy 7 – Odbor kultury a sportu.

 

Ohlášení musí obsahovat:

 • kompletně a řádně vyplněný formulář ohlášení
 • písemný souhlas vlastníka pozemku, na jehož pozemku se bude odpalovat, popřípadě souhlas vlastníků, správců nebo uživatelů dalších dotčených nemovitostí s provedením ohňostroje
 • mapy nebo schémata, zachycující odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků, zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po jejich odpálení

Sankce za porušení ohlašovací povinnosti obecnímu úřadu

Fyzická osoba se jako osoba s odbornou způsobilostí dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 32 neohlásí konání ohňostroje.

Za přestupek se uloží pokuta do 500 000 Kč.

V blokovém řízení lze uložit pokutu do 5 000 Kč.

 

Právnická a podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 32 neohlásí konání ohňostroje.

Za správní delikt se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7
Odbor kultury a sportu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

 

Bc. Lukáš Fátor - ved. odboru
dv. č. 213, 2. patro budovy úřadu
tel.: 220 144 013
e-mail: FatorL@praha7.cz

 

Úřední hodiny:

pondělí, středa 7.30 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jakým způsobem akci ohlásit:

Vyplněné ohlášení zašlete jedním z níže uvedených způsobů:

 • datovou schránkou:  r44b2x7
 • v listinné podobě - na adresu Městská část Praha7, Úřad městské části, Odbor kultury a sportu, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
 • v elektronické podobě e-mailem – podepsané dokumenty ve formě skenu - e-mail: podatelna@praha7.cz

Formulář je k dispozici v sekci formuláře Prahy 7 – Odbor kultury a sportu.

Právní předpisy:

Zákon č. 206/2015 Sb. ze dne 23. července 2015 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů.

 

Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 20/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

 

Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 4/2017 Sb. hl. m. Prahy o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

06.10.2017

07.11.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 288 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7