Česky   English

ZÁMĚR SOUTĚŽE č.780

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00  Praha 7

zastoupený vedoucím Odboru majetku, na základě plné moci ze dne 21.02.2017

O Z N A M U J E

Ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hl. m. Praze (zákon č. 131/2000 Sb.) v platném znění

Z Á M Ě R   S O U T Ě Ž E    č. 780

 

Předmět soutěže: pronájem nebytové jednotky č. 521 o velikosti  98,00 m², v 1. PP s doporučeným účelem užívání jako pracovna - atelier a č. 522 o velikosti  21,90 m², v 1. PP s doporučeným účelem užívání jako kancelář v domě č.p. 241, U Studánky 29, vše k.ú. Bubeneč, na dobu určitou 7 let, za minimální nájemné 14.988 Kč/ měsíc/předmět nájmu (tj. 1.500 Kč/m²/rok).

Do doby vypořádání podílového spoluvlastnictví domu U Studánky 29/241 (Radou MČP7 schválen záměr  zrušení a vypořádání podíl. spoluvlastnictví) bude vznik nájemního vztahu podmíněn souhlasem menšinových spoluvlastníků. Forma soutěže: nabídky mohou uchazeči podávat na předepsaném formuláři v zalepené obálce na podatelnu Úřadu MČ Praha 7, více informací na http://praha7.cz/O-Praze-7/Pronajmy-nebytovych-prostor-/Dlouhodobe-pronajmy .

Prohlídka: nutné domluvit telefonicky se správní firmou 7U s.r.o., na kontaktním telefonu: 774 440 606.

Kauce: uchazeči musí složit kauci ve výši 3.000,- Kč na účet    č. 6015-2000870339/0800, variabilní symbol 5417780

Hodnocení: otevírání a hodnocení obálek probíhá pravidelně vždy na veřejném jednání Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory, v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 7 č. 225, nebo 227. Oznámení o hodnocení je zveřejněno vždy 15 před konáním komise. Následně rozhodne Rada MČ Praha 7 o uzavření nájemní smlouvy.

Kontakt: pro informace se obracejte na Odbor majetku Úřadu MČ Praha 7,    tel.: 220 144 232, 604 590 908.

Přílohy:

 

Prosíme uchazeče, aby se podrobně seznámili s pravidly soutěže na výše uvedeném internetovém odkazu. V případě nesplnění podmínek soutěže nebude nabídka dále hodnocena a bude z posuzovaných nabídek vyřazena.

02.10.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 536 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7