Česky   English

Pořádání akce ve veřejném prostranství na pozemních komunikacích

Veřejná prostranství na území Hlavního města Prahy jsou v majetku Hlavního města Prahy, pokud nejsou svěřena do majetku jednotlivým městským částem, a ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy.

Obecné informace a pojmy v rámci pořádání akcí

Každý pořadatel akce je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

 

Každý pořadatel je povinen dodržovat právní předpisy vztahující se na danou aktivitu v dané lokalitě.

Je třeba si vyřídit:

Povolení akce

 

Pro povolení pořádání akce ve veřejném prostoru na náměstích, vozovkách, chodnících v Praze 7 (mimo Řezáčovo a Ortenovo nám., a park v ul. Tusarova) je třeba vyřídit:

Žádost o souhlas se zvláštním užíváním.doc

 

Místní poplatky

 

  • pokud je na akci vybíráno vstupné - ohlašovací povinnost, poplatek ze vstupného

Příslušný k vyřízení: Úřad městské části Praha 7, Odbor finanční  - oddělení místních  poplatků
Informace k ohlášení zde

Formulář ke stažení

 

  • veřejné prostranství - ohlašovací povinnost, poplatek za zábor veřejného prostranství

Příslušný k vyřízení: Úřad městské části Praha 7, Odbor finanční  - oddělení místních poplatků
Informace k ohlášení zde

Formulář ke stažení

 

Ohlášení akce – informativní funkce

   

Po vydání povolení pořádání akce, ohlaste tuto informaci Odboru kultury a sportu, ÚMČ Praha 7, který informuje Policii ČR, MP, HZS. Informace o ohlášení akce naleznete zde obecné informace k ohlášení akcí.

Ohlášení proveďte nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se opakujících akcí týden před konáním první akce) Odboru kultury a sportu Úřadu MČ Praha 7 potřebné údaje na formuláři, který můžete podat v listinné formě na podatelnu ÚMČ Praha 7 nebo zaslat v elektronické podobě ve formě skenu podepsaného formuláře
na e-mail: podatelna@praha7.cz.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost podávají fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Povolení akce

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Obchodní oddělení

Řásnovka 770/8

110 15 Praha 1

Telefon: 257 015 144

E-mail: radek.petrasek@tsk-praha.cz

 

Úřad městské části Praha 7

Odbor dopravy

oddělení silničního správního úřadu

nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

 

Irena Kratochvílová - kontakt

 

Pondělí a středa     7.30–11.30 a 12.30–18.00

Úterý, čtvrtek a pátek   po předchozí domluvě

 

Místní poplatky

 

Úřad městské části Praha 7
Odbor finanční

odd. místních poplatků
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

 

Lenka Nachtmannová - kontakt

 

Pondělí a středa     7.30–11.30 a 12.30–18.00

Úterý, čtvrtek a pátek   po předchozí domluvě

 

Ohlášení akce

 

Úřad městské části Praha 7
Odbor kultury a sportu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

 

Bc. Lukáš Fátor – kontakt

 

Pondělí a středa     7.30–11.30 a 12.30–18.00

Úterý, čtvrtek a pátek   po předchozí domluvě

Manuál pro užívání veřejného prostranství

V odkazu naleznete stručný Manuál, který vytvořil spolek Auto*Mat, z.s. jako návod pro pořadatele sousedské akce Zažít město jinak.  

Manuál pro organizátory aktivit ve veřejném prostoru, vás provede administrativními kroky nezbytnými pro realizaci akce ve veřejném prostoru Prahy 7.

Za správnost návodu odpovídá:

Bc. Lukáš Fátor, vedoucí Odboru kultury a sportu

Právní předpisy:

  • Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
  • Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  • Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku ze vstupného

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.08.2017

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

 

11.09.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 462 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7