Česky   English

ROZHODNUTÍ - "Nástavba a stavební úpravy " bytového domu č.p. 135 v k.ú. Bubeneč, U Studánky 20

Městská část Praha 7
Úřad městské části
stavební úřad
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

 

 

 

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

PRAHA/DATUM

SZ: MČ P7 030322/2017/SU/Pok

Pokorná Alena/220144131

2.8.2017

Č.J.: MČ P7 043327/2017/SU/Pok

PokornaA@Praha7.cz

 

ROZHODNUTÍ

DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Stavební úřad Městské části Praha 7, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 129 odst. 2 a 3 a § 111 až 114 stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby, kterou dne 24.5.2017 podala:

  • společnost Casa 20 s.r.o., IČO 24192813, Dlouhá 719, 110 00  Praha 1, kterou zastupuje Jitka Lazarčíková, nar. 14.6.1960, Schnirchova 1253, 170 00  Praha

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle § 129 odst. 2 a 3 a § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í    p o v o l e n í

na stavbu:

  • "Nástavba a stavební úpravy " bytového  domu č.p. 135 v k.ú. Bubeneč, U Studánky 20, v Praze 7

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 504 v katastrálním území Bubeneč, kterým stavbu dodatečně povoluje.

Stavba obsahuje:

-    nástavbu domu cca o 1,40 m, ve dvorní dvoupodlažní nástavbě 5.NP a 6.NP byly zřízeny 4 bytové jednotky, přístavba výtahu ke dvorní fasádě včetně přístavby nového obvodového zdiva v místě původních dřevěných pavlačových stěn, zřízení balkonů ve dvorní fasádě ve 2.NP - 5.NP, v 6.NP byly zřízeny lodžie, snížení úrovně průjezdu a snížení úrovně terénu ve dvoře o cca 1,8 m, provedení nového vstupního schodiště do 1.NP, stavební úpravy sklepních prostor v1.PP a stavební úpravu stávajících bytů  v 1.NP - 4.NP

kdy bylo provedeno:

-    v 1.PP  – odstranění základů pod původní přístavbou WC ve dvorní fasádě; vybourání dvou otvorů v nosných zdech, kolmých na uliční obvodovou zeď o tl. 650 mm o rozměrech 2445/2000     a 3000/2000 mm; nově byla provedena přístavba ke dvorní fasádě – rozšíření od původní obvodové zdi o cca 2000 mm včetně nových základů pod nové obvodové zdivo a výtahovou šachtu o rozměrech 2000/2000 mm a s otvorem 2500/2150 mm (pro nová vrata);  stavební úpravy spočívající v instalaci sádrokartonových příček pro zřízení sklepních kojí (nebytové jednotky); snížení úrovně podlahy stávajícího průjezdu směrem ke dvorní fasádě domu o cca 1500 mm; z 1.PP do 1.NP provedení nového vstupního domovního schodiště  

-    v 1.NP – odstranění přístavby 2x WC ve dvorní fasádě, včetně dřevěných pavlačí; vybourání otvorů v nosné zdi tl. 730 mm (původní obvodová) o šířce 1100 mm a 2700 mm na výšku 2400 mm; vybourání otvorů ve středové nosné zdi 2x o šířce 1100 mm/2050 mm a 1x otvor v nosné zdi 900/2050 mm; provedena přístavba ve dvoře - rozšíření o část původních pavlačí cca 2000 mm, výstavba nového obvodového zdiva tl. 450 mm s osazenými francouzskými okny 1000/2400 mm a 1949/2400 mm; přístavba výtahové šachty 2000/2000 mm; provedeny dělící konstrukce pro zřízení 2 bytových jednotek se soc. zařízením a jedné nebytové jednotky (ateliér) se soc. zařízením

-    ve 2.NP – odstranění přístavby 2x WC ve dvorní fasádě, včetně dřevěných pavlačí; vybourání otvorů v nosné zdi tl. 570 mm (původní obvodová) o šířce 2x 1000 mm, 2280 mm a 2315 mm na výšku 2400 mm;  provedena přístavba ve dvoře  - rozšíření domu o část původních pavlačí cca 2000 mm, včetně nového obvodového zdiva tl. 450 mm s osazenými francouzskými dveřmi 1x 1000/2400 mm, 2x 1949/2400, 2274/2400 mm a 2149/2400 mm;  přístavba výtahové šachty 2000/2000 mm, včetně zřízení 2x balkonů o dl. cca 3890 a dl. 3100 a šířce cca 2100 mm na ocel. konstrukci; povedeny dělící konstrukce pro úpravu 2 bytových jednotek se soc. zařízením

-    ve 3.NP – odstranění přístavby 2x WC ve dvorní fasádě, včetně dřevěných pavlačí; vybourání otvorů v nosné zdi tl. 570 mm (původní obvodová) o šířce 990 mm, 1210 mm, 2160 mm a 2315 mm na výšku 2400 mm; provedena přístavba ve dvoře  - rozšíření domu o část původních pavlačí cca 2000 mm, včetně výstavby nového obvodového zdiva tl. 450 mm s osazenými francouzskými okny 1000/2400 mm, 2x 1949/2400 mm, 2274/2400 mm, 2149/2400 mm; přístavba výtahové šachty 2000/2000 mm, včetně zřízení 2x balkonů o dl. cca 3890 a dl. 3100 a šířce cca 2100 mm na ocel. konstrukci; provedeny dělící konstrukce pro úpravu 2 bytových jednotek se soc. zařízením

-    ve 4.NP - odstranění přístavby 2x WC ve dvorní fasádě, včetně dřevěných pavlačí; vybourání otvorů v nosné zdi tl. 570 mm (původní obvodová) o šířce 960 mm, 1210 mm, 2160 mm a 2315mm na výšku 2400 mm; provedena přístavba ve dvoře  - rozšíření o část původních pavlačí cca 2000 mm, včetně výstavby nového obvodového zdiva tl. 450 mm s osazenými francouzskými okny 1000/2400 mm, 2x 1949/2400 mm, 2274/2400 mm, 2149/2400 mm; provedena přístavba výtahové šachty 2000/2000 mm, včetně zřízení 2x balkonů o dl. cca 3890 a 3100 mm a šířce cca 2100 mm na ocel. konstrukci; provedeny dělící konstrukce pro úpravu 2 bytových jednotek se soc. zařízením

-    5.NP – odstranění 2 komínových těles 1200 /500 a 1900/500 mm, odstranění obvodového dvorního zdiva o tl. cca 450 mm, odstranění stávajícího dřevěného krovu a přístupového schodiště do prostoru půdy; provedena nástavba a přístavba ve dvorní části domu - rozšíření o cca 2000 mm, včetně výstavby nového obvodového zdiva tl. 450 mm´ s osazenými francouzskými dveřmi 1000/2400 mm, 2x 1949/2400 mm, 2274/2400 mm, 1849/2400 mm; vybudování nového domovního schodiště, přístavba výtahové šachty 2000/2000 mm, zřízení 2x balkonů o dl. cca 3890 a 3100 mm a šířce cca 2100 mm na ocel. konstrukci; provedena nová střešní konstrukce navýšená cca o 1400 mm na úroveň + 23,190 m ( + 0 = 220,51 Bpv), včetně  změny sklonu střechy, směrem do ulice osazeny 4x dvojice střešních oken o velikosti 800/1400 mm; provedeny dělící konstrukce pro zřízení 2 nových bytových jednotek

-    6.NP – vestavba nosné konstrukce podlahy 6.NP s novým domovním schodištěm na úrovni + 19,60 m, nové obvodové zdivo tl. 450 mm s osazenými francouzskými okny 2980/2400 mm, 2x 100/2400 mm, 1109/2400 mm a 3320/2400 mm; zřízení teras 2990/1840 mm a 3320/1880 mm na úrovni + 19,60 m, provedena nová střešní konstrukce navýšená cca o 1400 mm na úroveň + 23,190 m ( + 0 = 220,51 Bpv), včetně změny jejího sklonu směrem do dvorní části; osazena střešní okna ve druhé uliční střešní rovině o velikosti  2x 1 okno 600/800 mm a 2x 2 dvojice 600/800 mm; přístavba výtahové šachty 2000/2000 mm; provedena dělící konstrukce pro zřízení 2 nových nebytových jednotek.

Stanoví podmínky pro dokončení stavby:

1.    Stavba bude dokončena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Kamil Dvoráček, ČKAIT 0009326 – pozemní stavby, v červenci 2016, a která se předává stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2.    Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebníci po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě do doby dokončení stavby.

3.    Stavba bude provedena stavebním podnikatelem (osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů), který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, a je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

4.    Stavebník stavebnímu úřadu doručí nejméně 7 dnů před zahájením stavby:

- název a sídlo stavebního podnikatele včetně dokladu o jeho oprávnění k činnosti (výpis z obchodního rejstříku, resp. živnostenský list)

- jméno a příjmení stavbyvedoucího včetně kontaktu a oprávnění o jeho autorizaci (podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění)

- oznámení termínu zahájení stavby (den, měsíc a rok)

- každá změna stavebního podnikatele nebo stavbyvedoucího v průběhu stavby bude neprodleně oznámena stavebnímu úřadu.

5.    Stavba bude dokončena do 31.12.2018.

6.    Všechna francouzská okna a okna dvorního průčelí budou rozdělena příčlemi tak, aby působila jako čtyřdílná a šestidílná. Bude zpracován návrh členění oken a francouzských oken a předložen k posouzení MHMP OPP v samostatném správním řízení.

7.    Dvorní stěny budou opatřeny kazetovým obkladem evokující historické pavlačové stěny. Bude zpracován návrh dřevěného obkladu a předložen MHMP OPP k posouzení v samostatném správním řízení.

8.    Ateliérová okna budou mít kovovou subtilní konstrukci. Okna budou do střechy osazena tak, aby rámy vystupovaly nad roviny střešní krytiny cca 100 mm. Otvíravá pole budou ve spodní řadě a budou umístěna ob jedno pole. Rámy pevného zasklení budou mít šířku cca 55 mm. Výkresy detailům ateliérových oken budou předloženy k posouzení MHMP OPP v samostatném správním řízení.

9.    Budou zpracovány výkresy detailů stávajících (výchozích historických) a navrhovaných oken uličního průčelí. Výkresy budou předloženy k posouzení MHMP OPP v samostatném správním řízení.

10.    Po ukončení stavebních prací předložte Odboru životního prostředí, ÚMČ Praha 7 doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné.

11.    Při stavební činnosti a demoličních pracích musí být minimalizována prašnost zejména při manipulaci suti a sypkými materiály.

12.    Požární pásy budou tvořeny konstrukcemi s požární odolností a budou včetně povrchových úprav z materiálů třídy reakce na oheň A1, A2.

13.    Okno v místnosti 13.2 bude provedeno analogicky, jako v místnosti 12.2.

14.    Prosklené konstrukce s požární odolností budou neotevíravé.

15.    Před zahájením montáže bude HZS hl. m. Prahy předložena realizační projektová dokumentace elektrické požární signalizace.

16.    Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude provedena koordinační funkční zkouška EPS a ovládaných zařízení.

17.    Před započetím užívání stavby musí být Hygienické stanici hl. m. Prahy předložen doklad podložený měřením hluku, provedeném držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace, prokazující, že při provozu výtahu není překročen v chráněných vnitřních prostorech staveb, v obytných místnostech , hygienické limity v hladině maximálního akustického tlaku A LAmax 30 dB stanovený pro dobu od 22.00 do 6.00 hodin, při obsahu tónové složky LAmax 25 dB pro dobu od 22.00 do 6.00 hodin. 

18.    Před započetím užívání stavby musí být Hygienické stanici hl. m. Prahy předloženo měření z provozu klimatizačních jednotek v chráněných vnitřních  a venkovních prostorech, provedeném držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

-    Casa 20 s.r.o., Dlouhá 719, 110 00  Praha 1; Albertino Fernando Gomes da Fonseca, nar. 23.10.1886, Largo do Facho, 4825-005 Agrela STS, Portugalská republika; Veronika Vardžáková, nar. 28.3.1981, U studánky 135, 170 00  Praha 7; Amirbek Azamovich Usmanov, nar. 25.3.1956, U studánky 135, 170 00  Praha 7;Syinagul Malikovna Usmanova, nar. 22.8.1961, U studánky 135, 170 00  Praha 7;
Lucia Martinková, nar. 24.12.1982, Mlynská 188/67, 05914 Spišský Štiavnik, Slovenská republika;
Ondrej Tichý, nar. 22.9.1988, Seberíniho 3196/12, 821 03 Bratislava, Slovenská republika;
Marek Bulíček, nar. 26.3.1974, Žitomírská 639, 101 00  Praha 10; Peter Breyl, nar. 30.10.1985,    U studánky 139, 170 00  Praha 7; Zuzana Breyl, nar. 19.9.1986, U studánky 139, 170 00  Praha 7;
Petr Paščenko, nar. 16.9.1984, Čechova 225, 170 00  Praha 7; Ján Grofčík, nar. 12.9.1977, Osadní 869, 170 00  Praha 7; Miroslava Grofčíková, nar. 1.12.1977, Osadní 869, 170 00  Praha 7; Pavel Šmejkal, nar. 28.8.1982, U studánky 139, 170 00  Praha 7; Veronika Šmejkalová, nar. 4.10.1985,    U studánky 139, 170 00  Praha 7; Michal Šustr, nar. 17.10.1969, Šaldova 219, 186 00  Praha 8; Lenka Šustrová, nar. 29.3.1973, Šaldova 219, 186 00  Praha 8; Vendula Vaculová, nar. 7.7.1995, Na Chmelnici 2323, 688 01  Uherský Brod; Ing. Anton Nodžák, nar. 3.6.1969, U studánky 139, 170 00  Praha 7; Olesea Nodzak, nar. 20.3.1987, U studánky 139, 170 00  Praha 7; Milena Řezníčková, nar. 29.4.1956, U studánky 135, 170 00  Praha 7; Ing. Václava Kmentová, nar. 12.10.1972, U studánky 135, 170 00  Praha 7; Kostiantyn Shatokhin, nar. 23.10.1868, Komandarma Korka 56, byt č. 97, 61195 Charkov, Ukrajina; Yana Shatokhina, nar. 22.8.1868, Komandarma Korka 56, byt č. 97, 61195 Charkov, Ukrajina; Maksym Shatokhin, nar. 7.11.1890, Komandarma Korka 56, byt č. 97, 61195 Charkov, Ukrajina; Kristina Kaštánková, nar. 26.12.1986, U studánky 135, 170 00  Praha 7;    Ing. Oxana Savina, nar. 3.11.1985, Ke kapslovně 2855, 130 00  Praha 3.

Odůvodnění:

Stavební úřad při výkonu stavebního dozoru dne 5.12.2014  zjistil, že stavebník provádí stavbu bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu, a proto dne 7.4.2015 pod čj. MČ P7 043863/2014/OVT/St/01/01/03, č.p.135 Bbč/P  zahájil řízení podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona o nařízení odstranění stavby.

Stavebník požádal dne 24.5.2017  pod čj. 030322/2017 podle § 129 odst. 2 stavebního zákona o dodatečné povolení stavby a předložil podklady předepsané k žádosti o stavební povolení a žádosti o územní rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že stavebník předložil podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení  a územní rozhodnutí, stavební úřad podle § 129 odst. 2 stavebního zákona přerušil řízení o nařízení odstranění stavby a vedl řízení o podané žádosti.

Doklad o vlastnictví stavby č.p. 135 v k.ú. Bubeneč byl pořízen dálkovým přístupem z KN dne 19.6.2017  LV č. 6817. Stavebník uzavřel smlouvu o právu provést stavbu s jednotlivými vlastníky jednotek domu ve dnech 19.1.2015 - 6.1.2017.

Stavebník udělil plnou k jeho zastupování v řízení Ing. Jitce Lazarčíkové, nar. 14.6.1960, bytem Schnirchova 1253/3, v Praze 7 dne 13.2.2015.   

Stavební úřad opatřením ze dne 20.6.2017 pod čj. MČ P7 035679/2017/SU/Pok oznámil zahájení řízení    o dodatečném povolení stavby všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a ve věci  nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 27.7.2017, o jehož výsledku byl sepsán protokol.    Z provedeného ohledání na místě byla pořízena fotodokumentace , která je nedílnou součástí protokolu ze dne 27.7.2017. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo oznámení o zahájení řízení    o dodatečném povolení stavby doručováno prostřednictvím úřední desky MČ Praha 7 ve dnech od 22.6.2017 do 10.7.2017.

Projektovou  dokumentaci ve 2 vyhotoveních zpracoval -  Ing. Kamil Dvořáček, ČKAIT 0009326 – pozemní stavby – stavební část, ZTI, vytápění, VZT, elektroinstalace; Ing. Rostislav Štěpán, ČKAIT 1400199 – stavebně konstrukční řešení.

Při ohledání na místě bylo zjištěno, že sklon provedeného schodišťového ramene je v rozporu s ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – kapitola 6 – odst. 6.1.1 – kdy v obytných domech, uvnitř prostorů určených ke shromáždění osob a únikových schodišť by měl být v rozmezí 25o – 35o, sklon schodiště je vetší jak 35o;   předložený výkres schodiště je v souladu s ČSN.

K žádosti byly předloženy tyto doklady:

- závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy – pobočka centrum Praha 7 ze dne 27.5.2015

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 5.9.2016 pod čj. HSAA-9284-4/2016

- vyjádření k souladu s ÚPN ze dne 22.6.2016 pod čj. MČ Praha 7 033364/OVT/Vm

- závazné stanovisko MČ Praha 7, ÚMČ, odbor životního prostředí ze dne 16.6.2015 pod čj. MČ P7 027677/2015/OŽP/Mal

- stanovisko MČ Praha 7, ÚMČ Praha 7 – odbor dopravy ze dne 8.7.2015 pod čj. MČ P7/ODO/027676/1123/2015/Ha

- vyjádření MHMP – odboru územního rozvoje ze dne 18.6.2015 pod čj. S-MHMP 999836/2016/UZR

- sdělení MHMP – OOP  ze dne 12.9.2016 pod čj. MHMP 1405417/2016/EIA/3408P/Lin, že stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení

- stanovisko MHMP OPP ze dne 6.9.2016 pod čj. MHMP 1526823/2016 ochrany přírody k ovlivnění evropských významných lokalit  a ptačích oblastí

- vyjádření MHMP OPP ze dne 26.6.2015 pod SZn. S-MHMP-078860/2015/OCP/VI

- usnesení MHMP – odboru památkové péče ze dne 16.5.2016 pod čj. MHMP 823703/2016 o vyloučení část žádosti ze společného řízení  - navrhované stavební úpravy

- zápis z výkonu správního dozoru ve věci provádění prací s vydaným závazným stanoviskem MHMP – OPP podm. 1 a 2 závazného stanoviska pod čj. MHMP 819404/2015 ze dne 17.5.2016

- závazné stanovisko MHMP – OPP ze dne 17.5.2016 pod čj. MHMP 819404/2016 – ve věci provedených stavebních úprav

- závazné stanovisko MHMP – OPP ze dne 18.5.2016 pod čj. MHMP 880578/2016 ve věci navrhovaných stavebních úpravy v domě č.p. 135 v k.ú. Bubeneč

- vyjádření Policie ČR  ze dne 18.8.2016 pod čj. KRPA-274762-1/ČJ-2016-0000DŽ k připojení na komunikaci

- rozhodnutí MČ Praha 7, ÚMČ, odboru dopravy ze dne 12.9.2016 pod čj. MČ P7 ODO/046670/1529/2016/Ha  povelení vjezdu na komunikaci

- smlouva o způsobu připojení PREdistribuce a.s.  ze dnů 11.2016 – 9.1.2017

- Orientační inženýrskogeologický průzkum na pozemku č. 504 z dubna 2015

- Průkaz energetické náročnosti budovy ze dne 7.4.2015zpracovaná Ing. Michalou Havlovou

- Studie proslunění a denního osvětlení zpracovaná Doc. Ing. Janem Kaňkou, Ph.D., ČKAIT 0002846 – pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení.

   

Stavební úřad v provedeném řízení o dodatečném povolení stavby přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavebník prokázal, že stavba není v rozporu s ustanoveními § 129 odst. 3 stavebního zákona a proto ji lze dodatečně povolit.

 

Podmínky pro dokončení stavby, které byly převzaty ze závazných stanovisek či vyjádření dotčených orgánů:

-     pod čís. 6. a 7. byly převzaty ze závazného stanoviska MHMP odboru památkové péče ze dne 17.6.2016 pod čj. MHMP 819404/2016

-    pod čís. 8. a  9.  byly převzaty ze závazného stanova MHMP odboru památkové péče ze dne 18.5.2016 pod čj. MHMP 880578/2016

-    pod čís. 10. a 11. byly převzaty ze závazného stanoviska MČ Praha 7, ÚMČ odboru životního prostředí ze dne 16.6.2016 pod čj. MČ P7 027677/2016/OŽP/Mal

-    pod čís. 12. – 16. byly podmínky převzaty ze závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru hl. m.Prahy – ODP2 ze dne 5.9.2016 pod čj. HSAA-9284-4/2016

-    pod čís. 17  a  18. byla převzata ze závazného stanoviska Hygienické stanice hl. m. Praha – pobočka centrum Praha 7 ze dne 27.5.2015 pod čj. HSHMP 20605/2015 a ze sdělení při ústním jednání.

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

 

Dalšími účastníky stavebního řízení jsou:

-    vlastníci pozemku parc. čís. 506 se stavbou č.p. 227 v k.ú. Bubeneč

-    vlastníci pozemku parc. čís. 505 se stavbou č.p. 139 v k.ú. Bubeneč

-    vlastníci pozemku parc. čís. 503 se stavbou č.p. 123 v k.ú. Bubeneč

-    vlastníci pozemku parc. čís. 502 se stavbou č.p. 129 v k.ú. Bubeneč

-    Obec: Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy; Vyšehradská 2077/57; 128 00 Praha 2; IDDS: c2zmahu

-    Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7; zast. odborem rozvoje ÚMČ Praha 7.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-    při ústním jednání s ohledáním na místě ze dne 247.7.2017 byly vzneseny námitky pí Mgr. Evy Konvalinové, bytem U studánky 139/22, Praha 7 -  kdy nesouhlasí s novým stavem objektu č.p. 135 v k.ú. Bubeneč, U studánky 20, vzhledem k nástavbě do výšky i směrem do vnitrobloku budova stíní budově U studánky 20, díky čemuž některé byty musely být zkolaudovány jak o ateliéry. I když byla vyloučena výstavba garáží ve vnitrobloku, dům je očividně připraven k průjezdu aut do vnitrobloku, kde je již jedna garáž vybudována. Dále se obává, že bude místo garáží vytvořeno parkovací stání, což vzhledem k hluku, prachu i zplodin z automobilových výfuků

K výše uvedené námitce stavební úřad uvádí, že přístavba domu směrem do vnitrobloku byla provedena cca o 200 mm, přístavba výtahové šachty je v místě původní přístavby soc. zařízení, které bylo provedeno průběžně po celé výšce domu. Střecha domu je navýšena o 1300 mm, nástavba sousedního domu U studánky 139/22 byla rovněž navýšena o cca 1300 mm. Zmíněné ateliéry v domě č.p. 139/22 byly zkolaudovány jako ateliéry z  důvodu, že svými parametry nesplňovaly požadavek na minimální plochu bytu při jedné obytné místnosti, tj. 16 m dle vyhl. čís. 268/ 2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Uvedená stavba „garáže“ je postavena na sousedním pozemku čís. parc. 505, náležící domu č.p. 139 v k. ú. Bubeneč, U studánky 22, a není tedy předmětem tohoto řízení.

Součástí předložených dokladů k dodatečnému povolení stavby byla předložena Studie proslunění a denního osvětlení  - posouzení nových bytů a zastínění okolních budov zpracovaná Doc. Ing. Janem Kaňkou, Ph.D. v květnu 2017, kde v závěru je konstatováno: „Návrh nástavby bytové ho domu č.p. 135  U studánky 20 je z hlediska proslunění bytů a denního osvětlení obytných místností v souladu s platnými předpisy. Novostavba nezastíní nadměrně okolní objekty ani z hlediska oslunění a ani z hlediska denního osvětlení“.

Z projektové dokument vyplývá, že ve vnitrobloku je navržena pouze zeleň na upraveném terénu. Dle sdělení stavebníka byla navržena úprava trénu vzhledem k tomu, že stávající úroveň pozemku čís. parc. 504 je k okolním úrovním dvorků ve vnitrobloku navýšena. Úprava terénu je navazující na upravený průjezd v domě č.p. 135/20. Snížení terénu umožní realizaci a průběžnou údržbu zeleně v prostoru stávajícího dvora a zamezí sesuvy okrajové zeminy nebo stékání vody ke stěně domu č.p. 135/20, ke kterým by mohlo docházet při ponechání stávajícího terénu. Při ponechání stávající úrovně terénu by nebylo možné ani plnohodnotné provedení terénních úprav, které by umožnili zazelenění daného prostoru. Terénní úpravou se také výšková kóta dvora přiblíží kótě ostatních přiléhajících pozemků a nebude je výrazně převyšovat jako je tomu nyní.

Navrhovaná změna stavby je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999, a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve znění pozdějších změn. Plocha, na kterou se přístavba umisťuje, je klasifikována jako OB - čistě obytné území, ve kterém je umístění změny stavby s funkcí bydlení přípustné.

Navrhovaná změna stavby je z hlediska funkčního v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválený, usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 105 ze dne  9.9.1999 a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve znění pozdějších změn, neboť ve znění změny územního plánu č. Z 1000/00, která byla schválena usnesením ZHMP č. 30/86 ze dne 22.10.2009, je funkční plocha, kde je prováděna změna stavby před jejím dokončením, klasifikována jako OB – čistě obytné, kde je výjimečně přípustné funkční využití i pro administrativu, při zachování dominantního podílu bydlení.

Z hlediska objemového záměr hloubkou traktu, která je stávající i výškou nástavby nepřekračuje parametry stávající okolní zástavby. Dotváří tak, stávající blokovou nástavbu a nenarušuje uliční frontu.

Záměr je v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území, zejména § 23, který stanoví obecné požadavky na umisťování staveb. Jedná se o změnu stavby (nástavbu a přístavbu malého rozsahu), která nemá vliv na zástavbu a využití sousedních pozemků.

Záměr je v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby zejména v části druhé týkající se technických požadavků na stavby.

Stavební úřad upozorňuje:

Na stavbě mohou být použity jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie a ochrana tepla (§ 156 stavebního zákona)

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení požadavků vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle vládního nařízení č. 272/2011 Sb., o ochraně  zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení. Případné zvláštní užívání veřejného prostranství je nutno předem projednat na odboru dopravy  Městská část Praha 7, Úřad městské části, nábř. kpt. Jaroše 7/1000, Praha 7 (nejen uložení materiálu či lešení).

Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu § 122 zákona 183/2006 Sb., proto je stavebník povinen v souladu s ust. § 119 zákona 183/2006 Sb. podat stavebnímu úřadu žádost o udělení kolaudačního souhlasu se všemi náležitostmi podle vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Zhotovitel stavby musí od dodavatelů staveb. materiálů a výrobků, popř. technologie vyžadovat prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků podle § 13 zák. č. 22/1997 a § 11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily dodatečnému  povolení stavby.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ve stavebních pracích nesmí být pokračováno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Po nabytí právní moci stavební úřad zastaví řízeni o nařízení odstranění stavby.

Ing. Helena Lubasová
vedoucí stavebního úřadu

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Správní poplatek v celkové výši činí  10.000,- Kč, VS: 3005005505.

Správní poplatek byl stanoven na základě poznámky č. 7 položky 17 zák. č. 634/2004Sb. (zákona o správních poplatcích v platném znění), která stanoví, že položky za územní rozhodnutí a stavební povolení se ve společném řízení sčítají, přičemž správní poplatek za vydání územního rozhodnutí činí podle pol. 17, odst.1/a zák. č. 634/2004 Sb. 5000,- Kč a správní poplatek za vydání st. povolení činí podle pol. 18, odst.1/b (s přihlédnutím k poznámce č.2) zák. č. 634/2004Sb.  5000,- Kč.

Příloha pro stavebníka (popř. zmocněnce)

- ověřená dokumentace stavby

- štítek „Stavba povolena“

Obdrží:

I. účastníci podle  § 85, odst. 1, písm.a), § 109 písm. a) nebo b) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a)  správního řádu

 účastníci (dodejky)
Jitka Lazarčíková, Schnirchova č.p. 1253/3, 170 00  Praha 7-Holešovice
    zastoupení pro: Casa 20 s.r.o., Dlouhá 719, 110 00  Praha 1
Albertino Fernando Gomes da Fonseca, U studánky č.p. 135/20, 170 00  Praha 7
    trvalý pobyt: Largo do Facho 1, 4825-005 Agrela STS, Portugalská republik
Veronika Vardžáková, U studánky č.p. 135/20, 170 00  Praha 7-Bubeneč
Amirbek Azamovich Usmanov, U studánky č.p. 135/20, 170 00  Praha 7-Bubeneč
Syinagul Malikovna Usmanova, U studánky č.p. 135/20, 170 00  Praha 7-Bubeneč
Lucia Martinková, U studánky č.p. 135/20, 170 00  Praha 7
    trvalý pobyt: Mlynská 188/67, 05914 Spišský Štiavnik, Slovenská republika
Ondrej Tichý, U studánky č.p. 135/20, 170 00  Praha 7
    trvalý pobyt: Seberíniho 3196/12, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Marek Bulíček, Žitomírská č.p. 639/1, Praha 10-Vršovice, 101 00  Praha 101
Peter Breyl, U studánky č.p. 139/22, 170 00  Praha 7-Bubeneč
Zuzana Breyl, U studánky č.p. 139/22, 170 00  Praha 7-Bubeneč
Petr Paščenko, Čechova č.p. 225/10, 170 00  Praha 7-Bubeneč
Ján Grofčík, Osadní č.p. 869/32, 170 00  Praha 7-Holešovice
Miroslava Grofčíková, Osadní č.p. 869/32, 170 00  Praha 7-Holešovice
Pavel Šmejkal, IDDS: 3v2svka
    trvalý pobyt: U studánky č.p. 139/22, 170 00  Praha 7-Bubeneč
Veronika Šmejkalová, U studánky č.p. 139/22, 170 00  Praha 7-Bubeneč
Michal Šustr, IDDS: ax3cye4
    trvalý pobyt: Šaldova č.p. 219/1, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86
Lenka Šustrová, IDDS: bd3rzch
    trvalý pobyt: Šaldova č.p. 219/1, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86
Vendula Vaculová, Na Chmelnici č.p. 2323, 688 01  Uherský Brod 1
Ing. Anton Nodžák, U studánky č.p. 139/22, 170 00  Praha 7-Bubeneč
Olesea Nodzak, U studánky č.p. 139/22, 170 00  Praha 7-Bubeneč
Milena Řezníčková, U studánky č.p. 135/20, 170 00  Praha 7-Bubeneč
Ing. Václava Kmentová, U studánky č.p. 135/20, 170 00  Praha 7-Bubeneč
Kostiantyn Shatokhin, U studánky č.p. 135/20, 170 00  Praha 7-Bubeneč
    trvalý pobyt: Komandarma Korka 56, byt č. 97, 61195 Charkov, Ukrajina
Yana Shatokhina, U studánky č.p. 135/20, 170 00  Praha 7-Bubeneč
    trvalý pobyt: Komandarma Korka 56, byt č. 97, 61195 Charkov, Ukrajina
Maksym Shatokhin, U studánky č.p. 135/20, 170 00  Praha 7-Bubeneč
    trvalý pobyt: Komandarma Korka 56, byt č. 97, 61195 Charkov, Ukrajina
Kristina Kaštánková, U studánky č.p. 135/20, 170 00  Praha 7-Bubeneč
Ing. Oxana Savina, Ke kapslovně č.p. 2855/1, 130 00  Praha 3-Žižkov

 

II. účastníci  podle § 85,  odst. 1, písm.b), odst. 2, § 109 písm. c), d), e), f) a g) stavebního zákona a  § 27 odst. 2 správního řádu:

-    vlastníci pozemku parc. čís. 506 se stavbou č.p. 227 v k.ú. Bubeneč

-    vlastníci pozemku parc. čís. 505 se stavbou č.p. 139 v k.ú. Bubeneč

-    vlastníci pozemku parc. čís. 503 se stavbou č.p. 123 v k.ú. Bubeneč

-    vlastníci pozemku parc. čís. 502 se stavbou č.p. 129 v k.ú. Bubeneč

-    Obec: Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl.m.Prahy; Vyšehradská 2077/57; 128 00 Praha 2; IDDS: c2zmahu

-    Městská část Praha 7, nábř.Kpt.Jaroše 1000/7; Praha 7, zast. odborem rozvoje ÚMČ Praha 7

Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů a oznámení doby vyvěšení)

III. Dotčené orgány:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h
    sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pobočka Centrum, IDDS: zpqai2i
    sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00  Praha 1-Staré Město
Městská část Praha 7, odbor životního prostředí, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00  Praha 7-Holešovice
Městská část Praha 7, odbor dopravy, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00  Praha 7-Holešovice
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, odd. ODP2, IDDS: jm9aa6j
    sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové Město

Na vědomí:

spisy + PD

Rozhodnutí.pdf

10.8.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 179 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7