Česky   English
Úřad městské části > Úřední deska > Oddělení personální práce

Poptávkové řízení -Projektový/á manažer/ka - kancelář starosty a tajemníka (KST)

Městská část Praha 7- Úřad městské části Praha 7

zastoupená tajemníkem Úřadu MČ P7

přijme

Projektového/vou manažera/ku

Sjednaný druh práce: projektový/á manažer/ka, s místem výkonu práce Praha 7, v platové třídě 10.   

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení

Plný pracovní úvazek

Požadavky na uchazeče:

 • fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • svéprávnost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Další požadavky:

 

Požadované

vzdělání

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském, bakalářském programu nebo vyšší odborné vzdělání

Požadované

znalosti

 • zkušenosti s přípravou, realizací a administrací projektů financovaných z evropských fondů min. 3 roky
 • zkušenosti s finančním řízením projektů min. 3 roky
 • znalost problematiky projektového řízení
 • znalost prostředí MS 2014+
 • základní znalost účetnictví výhodou
 • znalost problematiky sociálního bydlení výhodou

Náplň práce

 

 • řízení projektu ve všech jeho fázích, vedení a řízení projektového týmu, stanovení časového a finančního plánu realizace projektu, řízení změn v projektu, zajištění předání výstupů z projektu.
 • koordinaci postupů prací a návaznost činností v jednotlivých úkolech, pravidelné reportování o stavu realizace projektu včetně zpráv o realizaci projektu, zpracování kompletní dokumentace k projektu
 • finanční řízení projektu
 • řízení všech dostupných zdrojů v projektu, zodpovídá za řízení přidělených finančních prostředků projektu, ve spolupráci s projektovým týmem zodpovídá za finanční plánování a controlling (sestavování rozpočtu, tvorba finančního plánu, připravuje žádosti o platbu, poskytuje součinnost při externích kontrolách, nastavuje vnitřní kontrolní mechanismy)
 • stanovuje pravidla a dohled nad řízením finančních rizik

Náležitosti přihlášky:   

a) jméno, příjmení a titul uchazeče

b) datum a místo narození uchazeče

c) státní příslušnost uchazeče

d) místo trvalého pobytu uchazeče

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je potřeba připojit:

 • Strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • Motivační dopis
 • Reference od jednoho předchozího zaměstnavatele

Přihlášku včetně strukturovaného životopisu, motivačního dopisu a reference od předchozího zaměstnavatele je možné osobně doručit v úředních hodinách do podatelny Úřadu MČ Praha 7 nebo zaslat  na níže uvedenou adresu, případně zaslat i e-mailem na pouzarovae@p7.mepnet.cz nejpozději do 25.8.2017

Městská část Praha 7
Úřad městské části Praha 7
odd. personálních činností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

Zasláním životopisu (přihlášky) do poptávkového řízení udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného poptávkového řízení.

 

Obálku označte slovy: „Poptávkové řízení – pozice – Projektový/á manažer/ka - kancelář starosty a tajemníka (KST)“   

Předpokládaný vznik pracovního poměru 1.9.2017

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne: 9. 8. 2017

Mgr. Radomír Špok
tajemník Úřadu MČ P7

Poptávkové řízení.pdf

Přihláška do výběrového řízení

9.8.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 792 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7