Česky   English
Úřad městské části > Úřední deska > Oddělení personální práce

Výběrové řízení - Referent místních poplatků - odbor finanční (OFI)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 7

zastoupená tajemníkem Úřadu MČ P7

vyhlašuje dne 07.08.2017 výběrové řízení na obsazení  pracovního místa

Referent místních poplatků -  Odbor finanční (OFI)

Sjednaný druh práce: Referent místních poplatků -  Oddělení místních poplatků, Odbor finanční (OFI), s místem výkonu práce Praha 7, v platové třídě  9.

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • svéprávnost a bezúhonnost

Další požadavky:

Požadované

vzdělání

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

Požadované

znalosti

Základní znalost právních předpisů:

 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • orientace v oblasti místních poplatků
 • předchozí praxe oblasti místních poplatků výhodou
 • velmi dobré komunikační dovednosti a vyjadřovací schopnosti v písemném i verbálním projevu

Další dovednosti,

schopnosti

 • znalost práce na PC na uživatelské úrovni (MS Office, GINIS)
 • pečlivost a samostatnost, schopnost zvládat zátěžové situace
 • ZOZ a praxe v oboru výhodou.

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:   

a) jméno, příjmení a titul uchazeče,

b) datum a místo narození uchazeče,

c) státní příslušnost uchazeče,

d) místo trvalého pobytu uchazeče,

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je potřeba připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčují bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihláškus požadovanými doklady  je nutno doručit do konce pracovní doby na podatelnu Úřadu MČ Praha 7 nejpozději do 30.08.2017 na adresu:

Zasláním životopisu (přihlášky) do výběrového řízení udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Městská část Praha 7
Úřad městské části Praha 7
Odbor personálních činností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení - pozice – Referent místních poplatků (OFI)“

Předpokládaný vznik pracovního poměru 01.10.2017

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne : 04.08.2017

Mgr. Radomír Špok
tajemník Úřadu MČ P7

Výběrové řízení.pdf

Přihláška do výběrového řízení

3.8.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 495 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7