Česky   English
O Praze 7 > Volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 - informace o voličských průkazech

Pokud volič nebude moci volit v místě svého trvalého bydliště, má možnost ode dne vyhlášení voleb požádat o vydání voličského průkazu, který jej opravňuje k zápisu do zvláštního seznamu voličů v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Žádost o vydání voličského průkazu pro voliče s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 7 lze podat u Úřadu městské části Praha 7, odboru správních agend, některým z níže uvedených způsobů:

  • v listinné podobě - s úředně ověřeným podpisem voliče *
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

    Písemná žádost musí být doručena nejpozději do 13.10. 2017 do 16 hodin.

  • osobně na odboru správních agend ÚMČ Praha 7, kancelář č. 275, 2. patro, a to nejpozději do 18.10.2017 do 16 hodin. V tomto případě bude s žadatelem po prokázání totožnosti platným dokladem sepsán úřední záznam.

Voličský průkaz lze vydat nejdříve 5. 10. 2017, a to buď osobně žadateli  nebo poštou na adresu, kterou žadatel uvede v žádosti, případně osobě, kterou žadatel k převzetí voličského průkazu pověří plnou mocí s úředně ověřeným podpisem žadatele.

 

ID datové schránky Městské části Praha 7: r44b2x7

* Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v pl. znění je ověření podpisu osvobozeno od správního poplatku.

 

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat o hlasování mimo volební místnost  (o přenosnou hlasovací schránku, s níž se zástupci okrskové volební komise dostaví do místa jeho bydliště).

Žádat lze na odboru správních agend na tel. číslech: 22014 4139 nebo 22014 4144.

11.10.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1407 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7