Česky   English
Úřad městské části > Úřední deska > Oddělení personální práce

Výběrové řízení - Vedoucí technického oddělení (OMA)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 7

zastoupená tajemníkem Úřadu MČ P7

vyhlašuje dne 12. června 2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Vedoucí technického oddělení (OMA)

Sjednaný druh práce: vedoucí technického oddělení – odbor majetku; s místem výkonu práce Praha 7; v platové třídě 10. 

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

  • fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
  • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
  • svéprávnost a bezúhonnost

Další požadavky:

Požadované

vzdělání

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

Požadované

Znalosti

- znalost majetkových práv zák. č. 89/2012 Sb. a navazujících   právních předpisů

- znalost zákona č. 131/2000 Sb. a obecně závazné vyhlášky HMP č.  55/2000 Sb.

- min. 2 roky praxe ve veřejné správě, či jiné obdobné instituci výhodou

- výkon vedoucí funkce, případně zastupující funkce, min. po dobu 2 let

- vzdělání ve stavebním směru výhodou

Další dovednosti,

Schopnosti

- znalost MS Office

- výhodou znalost práce s programy: e-spis, MISYS, GINIS, Codexis, iDES, AiP Safe

Náležitosti přihlášky dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

a) jméno, příjmení a titul uchazeče,

b) datum a místo narození uchazeče,

c) státní příslušnost uchazeče,

d) místo trvalého pobytu uchazeče,

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je potřeba připojit:

  • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Pro jmenování vedoucího úředníka se vyžaduje splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Přihlášky s požadovanými doklady je možné osobně doručit v úředních hodinách do podatelny Úřadu MČ Praha 7 nebo zaslat na níže uvedenou adresu nejpozději do 12.07.2017 na adresu:

Městská část Praha 7
Úřad městské části Praha 7
Odbor personálních činností
Nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00  Praha 7

Zasláním životopisu (přihlášky) do výběrového řízení udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Obálku označte slovy:

„Výběrové řízení – Vedoucí technického oddělení (OMA)“.

Předpokládaný vznik pracovního poměru je 01.08.2017.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne 8.6.2017

Mgr. Radomír Špok
tajemník Úřadu MČ P7

Výběrové řízení.pdf

Přihláška do výběrového řízení

9.6.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 378 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7