Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Pozvánka na 6. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7

V Praze dne  08. 06. 2017

S V O L Á V Á M

6. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7

na pondělí dne 19. června  2017  od 17:00 hodin

do velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu Městské části,
    nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7

    Současně si dovoluji oznámit návrh programu řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7:

  • Pravidelný bod programu zařazený za bod č. 2 – Dotazy a připomínky občanů 1
  • Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu – Dotazy a připomínky občanů 2

 

1.    Zahájení - schválení programu

2.    Volba návrhového a volebního výboru

3.    NÁVRH na schválení dodatku č. 1 ke zřizovací listině pro příspěvkovou organizaci Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7, Na Výšinách 3

4.    NÁVRH na schválení Dodatku č. 2 ke zřizovací listině pro příspěvkovou organizaci Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky, Praha 7, Umělecká 8

5.    Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce června 2017 (RO 65/2017) v celkovém objemu 1 000 000,- Kč (rozpočtově 1 000,0 tis. Kč) za účelem úpravy rozpočtu ORJ 621, OKS - na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti Památník Šoa Praha o.p.s.

6.    NÁVRH na poskytnutí finančního daru a uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha 7 a společností Památník Šoa Praha o.p.s., IČO: 242 72 914 ve prospěch projektu Památník ticha, připomínajícího památku holokaustu na území MČ Praha 7

7.    NÁVRH ke schválení závěrečného účtu a účetní závěrky MČ Praha 7 za rok 2016

8.    NÁVRH na realizaci rozpočtového opatření měsíce června 2017 (RO 64/2017) v celkovém objemu 97 700,- Kč (rozpočtově 97,7 tis. Kč) za účelem úpravy rozpočtu ORJ 701, KST - na realizaci pořízení hmotného investičního majetku v rámci podpory složek integrovaného záchranného systému

9.    NÁVRH na realizaci rozpočtového opatření měsíce června 2017 (RO 63/2017) v celkovém objemu 200 000,- Kč (rozpočtově 200,0 tis. Kč) za účelem úpravy rozpočtu ORJ 516, OSZ - na poskytnutí účelové neinvestiční dotace obecně prospěšné společnosti  - Člověk v tísni.

10.  NÁVRH na uvolnění finančních prostředků z ekologického fondu až do výše 500000,0 Kč na rozvoj městské zeleně na území městské části Prahy 7

11.  NÁVRH ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1. čtvrtletí roku 2017 v rámci hospodářské činnosti - úseku zdaňované činnosti

12.  NÁVRH na odkoupení technologie výměníkové stanice sloužící pro nebytovou jednotku č. 364/101 v domě Kostelní 28/364 od organizace Česká geologická služba, IČO: 00025798, za symbolickou 1,- Kč, z důvodu změny teplonosného média z páry na horkou vodu

13.  NÁVRH na uzavření smluv o zřízení věcného břemene na rozvodné tepelné zařízení v oblasti ulice U Letenské vodárny, se společností Pražská teplárenská a.s.

14.  NÁVRH na stažení žádosti na hl. m. Praha o svěření pozemků parc. č. 2297/6, 2321/2, 1182/3, 1182/4, vše k.ú. Holešovice, v návaznosti na nesouhlasné stanovisko Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy, s následnou žádostí o výpůjčku těchto pozemků

15.  NÁVRH na snížení základního kapitálu společnosti Sedmá ubytovací s.r.o., IČO: 26418274, tvořeného vkladem nemovitosti pozemku parc. č. 763 v k.ú. Holešovice, pod kterým se nachází podzemní objekt garáží svěřený MČ Praha 7, na hl. m. Praha se svěřením správy MČ Praha 7 a započtení vzájemných pohledávek

16.  NÁVRH na řešení žádosti občana MČ Praha 7 na uzavření splátkového kalendáře doručené MČ Praha 7

17.  NÁVRH na poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální, dle žádosti podané v měsíci květnu 2017

18.  NÁVRH na poskytnutí dotací v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2017

19.  INFORMACE o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 5 a 6. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017

20.  INFORMACE o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 7

21. INFORMACE o projednání rozboru hospodaření a účetní závěrky společnosti Sedmá ubytovací s.r.o. za 1.-3. čtvrtletí roku 2016 Radou MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti

22.  INFORMACE o nutných změnách schválené kupní smlouvy se členy SVJ Heřmanova 9/1119, vyplývajících z aktuální legislativy

23.  INFORMACE o přehledu pohledávek vzniklých z nájmu bytu a nebytových prostor a v souvislosti s nimi v období od roku 1995 do roku 2012, které nelze odepsat z titulu probíhajícího soudního řízení či výkonu rozhodnutí 

24.  INFORMACE  o situaci v Pečovatelském centru a o činnosti dočasně pověřeného ředitele PhDr. Josef Dušek v období od 1. 3. 2017

25. INFORMACE o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi  5. a  6.  zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017

26. INFORMACE o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 5. a 6. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017

27. INFORMACE o činnosti Výboru pro Výchovu a vzdělávání Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 5. a 6. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017

28.  Dopisy, adresované Z MČ P7

29.  Různé

30.  Závěr   

 

Mgr. Jan Čižinský   
starosta městské části Praha 7

Online přenos můžete sledovat zde:
https://www.youtube.com/watch?v=szT49AlF0Ng

 

Návrhy usnesení Zastupitelstva      

   

 

   
       
   

   

       

 

 

 

 

 

   
08.06.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 819 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7