Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor správních agend - oddělení eGovernmentu

Zprostředkovaná identifikace

Postup při vyřizování záležitosti

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE

dle § 10 zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Služba Zprostředkovaná identifikace vychází ze zákona č. 253/2008 Sb., který řeší opatření zabraňující zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pokud účastník obchodního vztahu musí prokázat svoji totožnost takzvaně ‘‘tváří v tvář‘‘ a přitom se k určitým obchodním jednáním nemůže dostavit osobně, tak právě v těchto případech lze využít služby Zprostředkované identifikace. Účelem této služby je tedy, za podmínek stanovených zákonem, jednoznačně identifikovat osoby obchodního vztahu a tím zamezit nelegálním tokům peněz, které by mohly pocházet z trestné činnosti prostřednictvím fiktivních osob či firem.

Zprostředkovanou identifikaci mohou klienti využít při obchodních jednáních u tzv. povinných osob (§ 2 odst. 1, 2, 3), tj. u osob, které musí za určitých podmínek klienta vždy jednoznačně ztotožnit, jsou to zejména banky, spořitelní a úvěrová družstva, finanční instituce jako například investiční společnosti, platební instituce, poskytovatelé leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžních půjček, pojišťovny, směnárny, kasina, obchodníci s nemovitostmi, některé právní profese, bazary
a zastavárny a také jakýkoli podnikatelský subjekt před uskutečněním obchodu mimo obchodní vztah pokud dosáhne hodnoty nad 15 000 EUR.

Výstupní dokument Zprostředkované identifikace, získává status veřejné listiny, a jako taková může být přímo použita k prokázání identifikace jak u povinných osob v České republice, tak i v některých cizích státech, které mají s Českou republikou uzavřenu úmluvu o zrušení požadavků ověřování cizích veřejných listin.

VYŘIZUJE

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND - oddělení eGovernmentu

nábř. Kpt. Jaroše 1000 dveře číslo 33, Informační centrum Milady Horákové 2, Informační centrum Dělnická 44

 

ÚŘEDNÍ HODINY

pracoviště Úřad MČ Praha 7, Nábř. kpt. Jaroše 1000, Praha 7, přízemí dveře č. 33
tel.: 220 144 268, 233 370 024

Pondělí

7.30 - 12.30

13.30 - 18.00

Úterý

7.30 - 11.30

12.30 - 15.00

Středa

7.30 - 12.30

13.30 - 18.00

Čtvrtek

7.30 - 11.30

12.30 - 15.00

Pátek

7.30 - 11.30

12.00 - 14.00

pracoviště Milady Horákové 2, Praha 7
tel.: 233 370 715, 233 376 732

Pondělí

7.30 - 11.30

12.30 - 15.00

Úterý

7.30 - 12.30

13.30 - 18.00

Středa

7.30 - 11.30

12.30 - 15.00

Čtvrtek

7.30 - 12.30

13.30 - 18.00

Pátek

7.30 - 12.00

12.30 - 14.00

pracoviště Dělnická 44, Praha 7
tel.: 283 871 735, 283 871 772

Pondělí

7.30 - 11.30

12.30 - 15.00

Úterý

7.30 - 12.30

13.30 - 18.00

Středa

7.30 - 11.30

12.30 - 15.00

Čtvrtek

7.30 - 12.30

13.30 - 18.00

Pátek

7.30 - 12.00

12.30 - 14.00

 

KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (podání žádosti a další náležitosti)

Zprostředkovaná identifikace vždy vyžaduje osobní účast identifikované osoby popřípadě zmocněnce u notáře nebo na kontaktním místě veřejné správy  - Czech Point

Identifikovaná osoba může být: fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba zastoupená na základě plné moci, podnikající fyzická osoba zastoupená na základě plné moci, právnická osoba, právnická osoba zastoupená na základě plné moci.

 

JAKÉ DOKLADY MUSÍTE PŘEDLOŽIT

A - IDENTIFIKACE FYZICKÉ OSOBY

 • Předkládá se platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu), podle kterého je možné provést ztotožnění.
 • K prokázání některých zjištěných údajů je možno předložit další podpůrné doklady (např. jiný průkaz totožnosti, rodný list, potvrzení pobytu, atd.).
 • Fyzická osoba provozující podnikatelskou činnost, která má být účastníkem obchodu jako podnikatel, předkládá také doklad, ze kterého je možné zjistit její obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení a IČ.

 

B - IDENTIFIKACE FO ZASTOUPENÉ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI

 • Předkládá se platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu).
 • Jestliže za fyzickou osobu jako účastníka obchodu (zmocnitele) vystupuje jako zmocněnec:

a)    jiná fyzická osoba

Provede se identifikace zmocněnce podle ustanovení o identifikaci fyzické osoby dle bodu A.

K veřejné listině o identifikaci se připojí originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

b)    právnická osoba

Provede se identifikace zmocněnce podle ustanovení o identifikaci právnické osoby dle bodu C.

K veřejné listině o identifikaci se připojí originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné zastupovat zmocněnou právnickou osobu, kterou pověřuje konkrétní fyzické osoby, aby místo ní jednaly za zmocnitele.

Identifikace všech fyzických osob, které mohou místo zmocněnce jednat v konkrétním obchodu za zmocnitele, se provede podle ustanovení o identifikaci fyzické osoby dle bodu A.

 

C - IDENTIFIKACE PRÁVNICKÉ OSOBY

 • Předkládá se platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu).
 • Identifikační údaje právnické osoby se zjišťují z platného rejstříku, v němž je právnická osoba povinně evidována (např. Obchodní rejstřík, Rejstřík živnostenského podnikání, eventuálně jejich cizozemské podoby u právnických osob registrovaných v zahraničí) nebo jiného platného dokladu prokazujícího její existenci. Takový doklad musí být důvěryhodný, v originále nebo úředně ověřené kopii. Je-li doklad starší než 6 měsíců, je jeho věrohodnost podstatně snížena.
 • Předkladatel bude vždy dotázán, zda jsou všechny údaje uváděné v dokladu platné v době jeho předložení. Pokud došlo ke změně, která není z dokladu patrna, je nutné ji doložit dalšími doklady (např. potvrzením vystaveným právnickou osobou).
 • Pokud není z předložených dokladů zřejmé, kdo je většinovým společníkem nebo ovládající osobou, je nutno tuto skutečnost doložit jiným dokumentem (např. zápisem z jednání orgánů právnické osoby, potvrzením vystaveným touto právnickou osobou).
 • Fyzická osoba, která bude jménem právnické osoby jednat v konkrétním obchodu, jenž je důvodem k identifikaci, se identifikuje dle výše uvedeného bodu A. Pokud oprávnění této fyzické osoby jednat za právnickou osobu nevyplývá
  ze zákona a z dokladů o identifikaci právnické osoby (např. statutární orgán nebo jeho člen, prokurista zapsaný
  v obchodním rejstříku, likvidátor atd.), je nutno toto oprávnění doložit potvrzením právnické osoby, podepsaným statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo jiným dokladem (např. rozhodnutím soudu o jmenování likvidátora).
 • Pokud zástupce právnické osoby jedná na základě plné moci, je povinen předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (v originále nebo úředně ověřené kopii). Plná moc bude připojena k veřejné listině o identifikaci.

 

D - IDENTIFIKACE PRÁVNICKÉ OSOBY ZASTOUPENÉ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI

Předkládá se platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu).

V tomto případě se provede identifikace:

a) právnické osoby, která je účastníkem obchodu (zmocnitele) v plném rozsahu dle výše uvedeného bodu B

b) zmocněné právnické osoby dle výše uvedeného bodu B.

c) všech fyzických osob, které místo zmocněnce mohou jednat v konkrétním obchodu za zmocnitele dle výše uvedeného bodu A.

 

K veřejné listině o identifikaci se kromě kopií dokladů, z nichž se zjišťují identifikační údaje zmocněnce a osob, které místo něho mohou jednat v konkrétním obchodu za zmocnitele, připojí originály nebo úředně ověřené kopie plných mocí s úředně ověřenými podpisy:

a) zmocnitele

b) osoby oprávněné zastupovat zmocněnou právnickou osobu, kterou pověřuje konkrétní fyzické osoby, aby místo ní jednaly za zmocnitele.

 

Pokud o zprostředkovanou identifikaci účastníků transakce žádá povinný subjekt prostřednictvím úřadu, účastníci musí být povinným subjektem na žádosti jmenovitě uvedeni a žádost musí vždy obsahovat jednoznačně sdělený účel identifikace.

 

ODMÍTNUTÍ SEPSÁNÍ VEŘEJNÉ LISTINY O IDENTIFIKACI

Sepsání veřejné listiny o identifikaci může osoba oprávněná k jejímu sepsání odmítnout, jestliže:

Doklady předložené k identifikaci nejsou důvěryhodné například:

 • doklad není celistvý
 • doklad je poškozený nad obvyklou míru běžného používání
 • doklad je neplatný např. z důvodu omezení lhůty platnosti
 • údaje v dokladu nesou známky neoprávněného zásahu (přepisování nebo opravy)
 • fotografie nebo vyobrazení držitele nesou známky úpravy, výměny nebo obdobného zásahu
 • fotografie nebo vyobrazení držitele neodpovídá jeho skutečnému vzhledu v době identifikace
 • doklad z jiných důvodů vzbuzuje podezření z padělání.

Z jednání identifikovaného vyplývá (mimo zastoupení na základě plné moci), že nejedná svým jménem nebo že zastírá, že jedná za jinou osobu.

Z žádosti nevyplývá jednoznačně konkrétní účel identifikace.

Z informací, které má pracovník orgánu oprávněného k sepsání veřejné listiny o identifikaci, vyplývá, že:

 • jednající osoba uvádí nepravdivé údaje
 • tato veřejná listina má být jakýmkoli způsobem zneužita k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo k financování terorismu.

 

KDE ZÍSKÁTE FORMULÁŘE

Při návštěvě kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT) se formuláře nevyžadují. Potřebné údaje se vyplňují přímo do systému.

 

SPRÁVNÍ POPLATKY

Za provedení identifikace se hradí správní poplatek ve výši  200Kč.

 

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Pokud jsou splněny zákonem stanovené požadavky, vyhotoví se veřejná listina o identifikaci osoby bezprostředně po podání žádosti.

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY

253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Související právní předpisy

365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

634/2004 Sb., o správních poplatcích

500/2004 Sb., správní řád (část IV)

 

Opravné prostředky a jak se uplatňují

Vzhledem k postupu podle části IV. Správního řádu opravné prostředky nejsou stanoveny. Lze využít institut stížnosti dle § 175 správního řádu proti postupu správního orgánu.

 

Aktualizace: 1. 4. 2017

24.04.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1058 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7