Česky   English

OZNÁMENÍ - Odstranění dvanácti stavebních objektů a trafostanice na pozemku č. parc. 978 a 979 k.ú. Holešovice, ul. Na Maninách, Praha 7

Městská část Praha 7
Úřad městské části
stavební úřad
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

 

 

 

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

PRAHA/DATUM

SZ:SZ MČ P7 063065/2016/SU/Ho

Ing. Holá Michaela/220144130

8.4.2017

Č.J.: MČ P7 021656/2017/SU/Ho

holam@praha7.cz

 


316 hol

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Společnost FINAPRA a.s., IČO 25744941, Poděbradská 173, 190 00  Praha, kterou zastupuje společnost SPEKTRA PRAHA spol. s r.o., IČO 60200774, U smaltovny 245, 170 00  Praha

(dále jen "vlastník stavby") dne 1.12.2016 ohlásil stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu:

  • " Odstranění dvanácti stavebních objektů a trafostanice na pozemku č. parc.  978 a 979  k.ú.   Holešovice, ul. Na Maninách, Praha 7 "

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 978, 979 v katastrálním území Holešovice. Stavební úřad došel k závěru, že ohlášení nebylo  úplné  a  nebyly splněny podmínky pro vydání souhlasu, a rozhodl podle § 128 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") usnesením ze dne 16.12.2016, že ohlášený záměr projedná v řízení.

Podané ohlášení se považuje za žádost o povolení odstranění stavby, řízení je zahájeno dnem podání ohlášení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení o projednání záměru v řízení o odstranění stavby.

Stručný popis stavby:

-    bourání je rozděleno do dvou etap, v první etapě bude demontováno dvanáct objektů  01-12,  v druhé etapě bude po vybudování provizorní trafostanice demontována stávající trafostanice

-    předmětem bourání jsou objekty administrativní, skladové, výrobní  a trafostanice, jedním z objektů je objekt  čp. 316/6

-    bourané objekty jsou jedno až třípodlažní ze standardních konstrukcí- zděné, železobetonové, dřevěné. Střešní konstrukce- dř. krov, ocel. vazníky, železobeton. Střešní krytina- plech, živice.

-    objekty jsou napojeny na stávající přípojky kanalizace, vody, plynu a NN, před demolicí budou objekty od přípojek odpojeny

-    před započetím bourání vlastník stavby zajistí provedení pasportizace všech budov, které sousedí s odstraňovanými objekty včetně přilehlých komunikací, které budou během demolice využívány

-    bourání bude středně těžkou mechanizací s ručním rozebíráním, stavební sutě budou hned odváženy k recyklaci, nerecyklovatelné materiály na příslušné skládky

-    demolované objekty se nachází v záplavovém území, demolice bude provedena způsobem odpovídajícím požadavkům pro stavby v záplavovém území

-    areál staveb je napojen na veřejnou komunikaci stávajícím vjezdem, který bude sloužit pro dopravní obsluhu při demolici

-    najíždění k demolovaným objektům bude přes chodník z ul. Na Maninách na sousedním pozemku č.parc. 2321/1 k.ú. Holešovice, jehož vlastníkem je Hlavní město Praha

Účelem odstranění objektů je výstavba nového bytového domu.

Stavební úřad Městské části Praha 7, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení o povolení odstranění stavby a současně podle § 49 odst. 1 správního řádu nařizuje ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

9. května 2017 (úterý) v 9.00 hodin,

se schůzkou pozvaných u vstupu do areálu objektů.

Stavební úřad žádá účastníky řízení, aby nejpozději při ústním jednání uplatnili své námitky. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městské části Praha 7, úřední dny: Po a St 8 – 18, kancelář 2.patro, č.240).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

   parc. č. 985,  977,  976,  983,  980,  2321/1  v katastrálním území  Holešovice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

   čp. 881, 315, 857 v katastrálním území  Holešovice

Žádost o povolení odstranění staveb byla doložena stanovisky, vyjádřeními a rozhodnutím  dotčených orgánů a organizací:

-    Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne  15.11.2016 č.j.: HSAA-13695-3/2016

-    Závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 3.11.2016 č.j. HSHMP 52182/2016

-    Závazné stanovisko MHMP odboru památkové péče ze dne 4.3.2015 č.j. S-MHMP 1797835

-    Stanovisko Povodí Vltavy, s.p.  ze dne 27.1.2017  č.j.2826/2017-263

-    Koordinované stanovisko a závazné stanovisko Městská část Praha 7, Úřad městské části, odbor životního prostředí ze dne 26.10.2016, č.j. MČ P7 055221/2016/OŽP/Mal

-    Stanovisko Městská část Praha 7, Úřad městské části, odbor dopravy ze dne 21.12.2016  č.j. MČ P7 066871/2016/ODO/Mik

-    Koordinované vyjádření Technické správy komunikací hl.m.Prahy ze dne 3.1.2017 zn. 11/17/5600/Mit

-    Vyjádření Technické správy komunikací hl.m.Prahy Oblastní správa Severozápad, Praha 6 ze dne 27.12.2016 zn. TSK/45805/16

-    Vyjádření PVK a.s. ze dne 8.11.2016 zn. PVK 60297/OTPČ/16

-    Vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s. ze dne 22.11.2016 zn. 2016/OSDS/04831

-    Vyjádření PREdistribuce, a.s. ze dne 10.11.2016 zn. 300037256

-    Rozhodnutí Městské části Praha 7, Úřad městské části, stavební úřad- souhlas dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu  ze dne 24.3.2017  zn. MČ P7 12720/2017/Su/Hart

Žádost o povolení odstranění stavby byla doplněna dne  28.3.2017.

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Helena Lubasová
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:

I. účastníci podle § 27 odst. 1 písm. a)  správního řádu:
- SPEKTRA PRAHA spol. s r.o., IDDS: c3v3k6c
    sídlo: U smaltovny č.p. 245/16, 170 00  Praha 7-Holešovice
    zastoupení pro: FINAPRA a.s., Poděbradská 173, 190 00  Praha
- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IDDS: 48ia97h
    sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město


II. účastníci  podle § 27 odst. 2  správního řádu- doručováno veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce městské části Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, Praha 7

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

   parc. č. 985,  977,  976,  983,  980,  2321/1  v katastrálním území  Holešovice

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

   čp. 881, 315, 857 v katastrálním území  Holešovice   

III. dotčené orgány:

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
    sídlo: Grafická 36, 150 21  Praha 5
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
    sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00  Praha 4-Michle
- PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
    sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
    sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00  Praha 102
- Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
    sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové Město
- Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pobočka Centrum, IDDS: zpqai2i
    sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00  Praha 1-Staré Město
- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h
    sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město
- Městská část Praha 7, odbor dopravy, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00  Praha 7-Holešovice
- Městská část Praha 7, odbor životního prostředí, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00 

   Praha 7-Holešovice
- Technická správa komunikací hl.m.Prahy, oddělení koordinace zvláštního užívání komunikací,

   Řásnovka č.p. 770/8, 110 15  Praha 1
- Technická správa komunikací hl.m. Prahy, Oblastní správa Severozápad, Bubenečská 15, 160 00

   Praha 6, sídlo: Řásnovka č.p. 770/8, 110 15  Praha 1
- Městská část Praha 7, stavební úřad, odd. vodoprávní, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00

   Praha 7-Holešovice


Na vědomí:

- FINAPRA a.s., Poděbradská 173, 190 00  Praha 9- Vysočany, IDDS: nedd4vc

- Spis

Oznámení.pdf

19.4.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 315 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7