Česky   English

ZÁMĚR SOUTĚŽE č. 767

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00  Praha 7

na základě usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0308/17-R ze dne 28.03.2017

O Z N A M U J E

Ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hl. m. Praze (zákon č. 131/2000 Sb.) v platném znění

Z Á M Ě R   S O U T Ě Ž E    č. 767

 

Předmět soutěže: pronájem nebytové jednotky č. 1.11 (součástí předmětu nájmu jsou společné části domu: hygienické zázemí pro personál, odpadové hospodářství, čekárna, sdílené WC pouze pro pacienty odběrového pracoviště a diabetologie) v domě č.p. 683, Františka Křížka 22, v k.ú. Holešovice, o velikosti  15,60 m², v 1.NP, s tím, že musí být dodržen účel užívání jako odběrové pracoviště a nájemce musí dodržet veškeré zákonné podmínky k provozování účelu užívání na dobu určitou 7 let, za minimální nájemné 20.000,- Kč/ měsíc/předmět nájmu (tj. 15.385,- Kč/m²/rok).

Forma soutěže: nabídky mohou uchazeči podávat na předepsaném formuláři v zalepené obálce na podatelnu Úřadu MČ Praha 7, více informací na http://praha7.cz/O-Praze-7/Pronajmy-nebytovych-prostor-/Dlouhodobe-pronajmy .

Kauce: uchazeči musí složit kauci ve výši 3.000,- Kč na účet    č. 6015-2000870339/0800, variabilní symbol 5417766

Hodnocení: na toto výběrové řízení se vztahují běžná pravidla, pokyny a formuláře jako na ostatní soutěže nebytových prostor, pouze s těmito výjímkami:

-    při výběrovém řízení nejsou upřednostněni žadatelé z Prahy 7

-    vyhodnocení neprovede Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory

-     hodnotícími kritérii jsou pouze výše nabídnutého nájmu (70 %) a nabízené služby (30 %)

předpokládaný začátek nájemního vztahu je 21.8.2017

Termín otevírání a hodnocení obálek je stanoven na den 19.6.2016 v 15:00, místnost č. 225, Úřad Městské části Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7

Kontakt: pro informace se obracejte na Odbor majetku Úřadu MČ Praha 7,    tel.: 220 144 232, 604 590 908 ve věcech smluvních, tel. 777 772 483 ve věcech provozních.

 

Prosíme uchazeče, aby se podrobně seznámili s pravidly soutěže na výše uvedeném internetovém odkazu. V případě nesplnění podmínek soutěže nebude nabídka dále hodnocena a bude z posuzovaných nabídek vyřazena.

29.03.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 832 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7