Česky   English

ROZHODNUTÍ - Stavební úpravy, přístavba a nástavba polyfunkčního domu Dukelských hrdinů 522/28, Praha 7 – Holešovice

Městská část Praha 7
Úřad městské části
stavební úřad
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

  PRAHA/DATUM

Č.j.: MČ P7 015664/2017/SU/Vm

SZ:  MČ P7 007916/2016/OVT

ob.99, R

Ing. arch. Dagmar Vomlelová 

tel.: 220 14 4127

 

     15. 3. 2017

ROZHODNUTÍ

Úřad městské části Praha 7, stavební úřad, příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost společnosti LA TRINITTE s.r.o., IČ 250 89 723, Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, zastoupené na základě plné moci společností Znamení čtyř – architekti s.r.o., IČ 257 94 591, U Půjčovny 5, 110 00 Praha 1, o vydání rozhodnutí o umístění stavby § 79 a 92 zák. 183/2006 Sb. a o povolení výjimky z § 169 zák. 183/2006 Sb. a čl. 8 vyhl. 26/1999 Sb., týkající se vzájemných odstupů na stavbu nazvanou:

„Stavební úpravy, přístavba a nástavba polyfunkčního domu Dukelských hrdinů 522/28,

Praha 7 – Holešovice“,

na pozemcích parc. č. 1333, 1335, 1336 pro stavbu hlavní

a na pozemku parc. č. 2243 pro napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

k.ú. Holešovice

a po projednání ve společném řízení podle ust. § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl takto:

I. Podle ust. § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) a podle ust. § 92 odst. 2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), žádost o výjimku z ust. § 169 zák. č. 183/2006 Sb. a čl. 8 vyhl. č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (OTPP), ve znění pozdějších předpisů, která se týká vzájemných odstupů pro výše uvedenou stavbu

zamítá.

II. Podle ust. § 67 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád) a podle ust. § 92 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pro výše uvedenou stavbu

zamítá.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

LA TRINITTE s.r.o., IČ 250 89 723, Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1

Odůvodnění

Podáním dne 8. 2. 2016 požádala společnost LA TRINITTE s.r.o., IČ 250 89 723, Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, zastoupená na základě plné moci společností Znamení čtyř – architekti s.r.o., IČ 257 94 591, U Půjčovny 5, 110 00 Praha 1, o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby a o výjimku z odstupových vzdáleností na stavbu „Stavební úpravy, přístavba a nástavba polyfunkčního domu Dukelských hrdinů 522/28, Praha 7 – Holešovice“ podle předložené projektové dokumentace s datem vydání 13. 3. 2014 zpracované oprávněnou osobou autorizovaným architektem Ing. arch. Richardem Sidejem (ČKA 02 967). Dnem podání žádostí byla obě řízení zahájena. Dne 15. 2. 2016 stavební úřad obě řízení usnesením spojil.

Stručná charakteristika stavby:

Předložený záměr navrhuje třípodlažní nástavbu stávajícího objektu v ul. Dukelských hrdinů. Navrhovaná nástavba je dvakrát ustoupena od líce uliční fasády původního domu v poměru 2 : 1. Třetí nejvíce ustupující podlaží má zcela jiný charakter, je celé prosklené. Dvě nižší podlaží, která jsou hmotná, a která mají cihelné pásy mezi okny, navazují na klasické trojosé dělení uliční fasády původního domu. V prostoru dvora záměr počítá s umístěním dvorní dvoupatrové přístavby, která opticky tvoří samostatný objekt ateliérů se stálezelenou střechou, ale je s domem v uliční řadě propojena tří podlažním suterénem. Dvě podzemní podlaží jsou využívány jako garáže a třetí podzemní podlaží bude využíváno pro sklepy a jako technické podlaží. Vjezd do podzemních garáží by měl být novým průjezdem z ulice Dukelských hrdinů.

Projektant:

Ing. arch. Richard Sidej, autorizovaný architekt ČKA 02 967.

Charakteristika pozemků:

Pozemky dotčené stavbou se nacházejí v památkové zóně Dejvice, Bubeneč, Horní Holešovice, nenacházejí se v záplavovém území a kromě pozemku parc. č. 1336 k.ú. Holešovice nejsou registrovány v ZPF. Pozemek parc. č. 1336 k.ú. Holešovice – zahrada je registrován v ZPF.

Návrh byl doložen následujícími doklady a podklady:

1) Doklady prokazující vlastnická (či jiná) práva a to:

- Výpisy z KN l. v. č. 620

- SVM-MHMP  Souhlas č. j. SVM/VP/626813/14/su   ze dne 26. 8. 2014

2) Doklady o jednání s dotčenými orgány a odbornými organizacemi a to:

- MČ P7    Usnesení z 10. Jednání rady městské části    ze dne 2. 2. 2016

- IPR hl.m. Prahy    Vyjádření č. j. 04885/14    ze dne 31. 7. 2014

- OPP-MHMP    Závazné stanovisko č.j. MHMP 2123232/2015    ze dne 14.12. 2015

- UZR-MHMP    Vyjádření č. j. S-MHMP 625766/2014/SUP    ze dne 19. 5. 2014

- OŽP-MHMP    č. j. S-MHMP-0625833/2014/2/OZP/VI    ze dne 15. 5. 2014

- OŽP-MHMP    Stanovisko č. j. S-MHMP-0625841/2014/1/OZP/VI    ze dne 14. 5. 2014

- OŽP-MHMP    Vyjádření č. j. S-MHMP 0625833/2014/1/OZP/VI    ze dne 16. 6. 2014

- OŽP-MHMP    Sdělení č. j. S-MHMP-0825735/2014/OZP/VI/EIA/2426P-1/Pos  ze dne 25. 5. 2014

- RED-MHMP    Závazné stanovisko č. j. S-MHMP 626519/2014/BKR    ze dne 30. 5. 2014

- ODA-MHMP    Závazné stanovisko č. j. MHMP-728839/2014/ODA-O4/Ka ze dne 20.5.2014

- OVT-MČ P7    Vyjádření č. j. MČ P7 15247/2014/OVT/Lub    ze dne 22. 5. 2014

- ODO-MČ P7     Stanovisko č. j. MČ P7/ODO/015246/1020/2014/Ha    ze dne 22. 5. 2014

- ODO-MČ P7    Rozhodnutí č. j. MCP7 ODO/033953-II/2015/Mik    ze dne 27. 8. 2015

- OŽP-MČ P7    Závazné stanovisko č. j. MČ P7 015244/2014/OŽP/Mal    ze dne 19. 5. 2014

- OŽP-MČ P7    Souhlas č. j. 0023885/2014/OŽP/Jan    ze dne 4. 8. 2014

- HZS hl. m. Prahy    Závazné stanovisko č. j. HSAA-5487-3/2014    ze dne 30. 5. 2014

- HS hl. m. Prahy    Závazné stanovisko č. j. HSHMP 22203/2014    ze dne 27. 5. 2014

- MO ČR    Závazné stanovisko č. j. 82860/2015-8201-OÚZ-PHA    ze dne 24. 8. 2015

- MV ČR    Vyjádření     ze dne 2. 7. 2015

- PPD    Souhlas č. j. 2963/Bru/OSDS/2014    ze dne 28. 8. 2014

- PT    Souhlas č. j. Zar/2168/2015    ze dne 12. 8. 2015

- PVS    Souhlas č. j. 3066/15/02    ze dne 7. 9. 2015

- PVK    Souhlas č. j. PVK 21314/OTPČ/14    ze dne 21. 5. 2014

- PRE distribuce    Souhlas č. j. 300026982    ze dne 4. 9. 2015

- PRE distribuce    Smlouva o smlouvě budoucí č. SPP D – 139173   

- DP hl. m. Prahy    Souhrnné stanovisko č. j. 100130/18Z658/783    ze dne 23. 5. 2014

- TSK hl. m. Prahy    Technické stanovisko č. j. TSK/14252/14/2200/Ve    ze dne 12. 8. 2014

- Policie ČR    Stanovisko č. j. KRPA-261981-1/ČJ-2015-0000DŽ    ze dne 23. 6. 2015

- SEI ČR    Souhlas č. j. 255-30.04/14/010.103    ze dne 28. 5. 2014

- SZÚ    č. j. SZÚ/01728/2015    ze dne 9. 6. 2015

- ELTODO Citelum   Souhlas č. j. 2161/14    ze dne 15. 5. 2014

- ELTODO Citelum   Souhlas č. j. VPD_2015_97    ze dne 10. 8. 2015

- ČD-Telematika    Vyjádření č. j. 15594/2015-O    ze dne 6. 8. 2015

- T-Mobil    Vyjádření č. j. E15639/15    ze dne 17. 7. 2015

- Telefonica    Vyjádření č. j. 603767/14    ze dne 26. 5. 2016

- UPC ČR    Vyjádření č. j. 1180/2014    ze dne 14. 5. 2014

- Dial Telecom    Vyjádření č. j. PH328736    ze dne 30. 7. 2015

- NG Praha    Vyjádření č. j. NG/844/2014    ze dne 27. 5. 2014 

- Znalecký posudek č. 7/1464/16  (ve věci odborného posouzení zdravotního stavu, provozní bezpečnosti a návrhu pěstebního opatření u jírovce rostoucího ve vnitrobloku)    ze dne 19. 3. 2016 

- OPP-MHMP    Závazné stanovisko č.j. MHMP 22133358/2016        ze dne 13. 12. 2016

- SUvod-MČ P7    Závazné stanovisko č.j. MČ P7 45930/2016/SU/Hart      ze dne 7. 9. 2016   

3) - Projektová dokumentace v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (DUR) 13. 3. 2014.

- Studie denního osvětlení, proslunění (Ing. Lubor Kopačka) 08/2014

- Stavebně historický průzkum (Mgr. Krušinová) 11/2008

- Stavebně technické průzkumy a diagnostika konstrukcí (ČVUT Praha, Kloknerův ústav) 11/2008

- Akustická studie pro DUR 03/2014

- Radonový průzkum objektu 03/2014

- Výpočet dopravy v klidu dle vyhl. č. 26/1999 Sb.

- Inženýrskogeologický průzkum – hydrogeologický průzkum pro vsakování dešťových vod 8/2016

- Studie denního osvětlení, proslunění – dodatek I (pro byt. j.  č. 4, Šternberkova 19, Praha 7 – Ing. Lubor Kopačka) 05/2016

Účastníci řízení:

Podle ust. § 85 stavebního zákona je účastníkem společného řízení o umístění stavby a výjimce z odstupových vzdáleností navrhovatel a obec, vlastník pozemku nebo stavby, osoby mající jiné věcné právo k těmto nemovitostem a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k   nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohou být přímo dotčena.

Za účastníka byli uznáni:

Znamení čtyř – architekti s.r.o., IČ 257 94 591, U půjčovny 5, 110 00 Praha 1

- vlastník domu č.p. 407:

Orlický Zbyněk, Kyjevská 36/7, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, zastoupený na základě plné moci JUDr. Violetou Jiráčkovou, IČ 661 99 131, Strossmayerovo nám. 1/976, 170 00 Praha 7 – Holešovice (plná moc ze dne 23. 3. 2016 a 24. 2. 2017).

- vlastníci domu č.p. 562:

Městská část Praha 7, zastoupená OMA - ÚMČ, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Resi - P7 s.r.o., IČ 034 19 029, Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1 – Nové Město

- vlastníci domu č.p. 766:

RNDr. Ing. Agh Peter, Šternberkova 766/19, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Černochová Lucie, Chrudimská 2364/4, 130 00 Praha 3 – Vinohrady

Drahorád Milan, Lípová 1409, 286 01 Čáslav – Nové Město

Fučíková Jitka, č.p. 107, 398 04  Rakovice

Kuchtová Petra, Šternberkova 766/19, 170 00 Praha 7 – Holešovice

RNDr. Kvapilík Štěpán, Čimická 823/86d, 182 00 Praha 8 – Bohnice

RNDr. Kvapilíková Jitka, Čimická 823/86d, 182 00 Praha 8 – Bohnice

Ing. Pajer Martin, U Školičky 1912/2, 190 00 Praha 9 – Libeň

Ing. Pajerová Dana, U Dílen 1217, 582 91 Světlá nad Sázavou

Ing. Peka Vladimír, Šternberkova 766/19, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Ing. Peková Helena, Šternberkova 766/19, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Bc. Rusanová Yvonne, Újezdní 120/11, 717 00 Bartovice – Ostrava

Solperová Barbora, Šternberkova 766/19, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Titty s.r.o., IČ 264 57 954, Šternberkova 766/19, 170 00 Praha 7 – Holešovice

- vlastníci pozemků a staveb:

č. parc. 1330, 1332, 1337, 1339/1, 1339/2, 1342/2, 1342/4, 2243 k.ú. Holešovice

č. p. 439, 446, 563, 573, 829

Dále je účastníkem územního řízení obec tj. hl. m. Praha zastoupená IPR (§ 85 odst. 1 stavebního zákona) a ten, komu zvláštní zákon toto postavení přiznává (§ 18 zák. č. 131/2000 Sb.), v daném případě Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7.

V průběhu ústních jednání byly předloženy plné moci k zastupování účastníka řízení pana Zbyňka Orlického (plná moc ze dne 23. 3. 2016 a 24. 2 2017) JUDr. Violetou Jiráčkovou, zapsanou u České advokátní komory pod ev. č. 00235, IČ 661 99 131, Strossmayerovo nám. 1/976, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Oznámení o zahájení řízení a průběhu řízení:

Stavební úřad obdržel dne 8. 2. 2016 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o udělení výjimky z odstupových vzdáleností na stavbu nazvanou „Stavební úpravy, přístavba a nástavba polyfunkčního domu Dukelských hrdinů 522/28, Praha 7 – Holešovice“. Dne 15. 2. 2016 stavební úřad obě řízení usnesením č. j. MČ P7 009485/2016/OVT/Vm, poznamenaným do spisu, spojil. Po kontrole úplnosti podkladů stavební úřad oznámil zahájení společného řízení opatřením č.j. MČ P7 011549/2016/OVT/Vm ze dne 29. 2. 2016 a k projednání návrhu nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 31. 3. 2016.

Do doby ukončení ústního jednání a místního šetření účastníci řízení uplatnily své námitky a připomínky a o průběhu jednání byl sepsán protokol, který je součástí spisu.

Stavební úřad vše posoudil, včetně námitek a připomínek účastníků řízení a na základě toho vyzval žadatele v souladu s § 45 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád), aby předloženou žádost nejpozději do  1 roku doplnil a současně s tím stavební úřad usnesením č.j. 021598/2016/OVT/Vm,(U) ze dne 20. 4. 2016 řízení přerušil.

Žadatel požadované doklady a podklady doplnil dne 21. 12. 2016, splnil tedy stanovenou lhůtu. Stavební úřad opatřením č.j. 005051/2017/SU/Vm ze dne 23. 1. 2017 oznámil pokračování společného řízení a k projednání nařídil další ústní jednání na den 28. 2. 2017. Do ukončení doby ústního jednání účastníci řízení uplatnily své námitky a připomínky a o průběhu jednání byl sepsán protokol, který je součástí spisu.

Posouzení souladu stavby s veřejnými zájmy:

Při posuzování souladu záměru s územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 9. 9. 1999, který nabyl účinnosti 1. 1. 2000, včetně platných změn i změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/86 ze dne 22. 10. 2009 formou obecné povahy č. 6 s účinností od 12. 11. 2009, navrhovaný záměr není v rozporu s funkčním využitím. Záměr se nalézá ve funkční ploše OV – všeobecně obytné území. Dle výkresu č. 36 ÚPn hl. m. Prahy – Bydlení v centrální části města se záměr nachází v území OV - 8 se směrně stanoveným podílem bydlení na 80%.

Soulad s ÚPn byl posouzen odborem stavebním a územního plánu MHMP č.j. S-MHMP 625766/2014/SUP ze dne 19. 5. 2014 se závěrem, že záměr není v rozporu s funkčním využitím vymezené plochy.

Předložená projektová dokumentace byla zpracována 13. 3. 2014. Dle § 85 odst. 3 (přechodná ustanovení) Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (pražské stavební předpisy), kterým se stanovují obecné požadavky na využití území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze, se projektová dokumentace posuzuje dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Vlastní řešení záměru, nesplňuje čl. 8 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 26/1999, týkající se vzájemných odstupů staveb. Dle ust. § 169 odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) lze rozhodnutí o povolení výjimky podle odst. 1-5 §169 stavebního zákona, vydat jen v dohodě nebo se souhlasem dotčeného orgánu, který hájí zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů, kterých se odchylné řešení týká.

Žadatel dostatečně neprokázal důvod zvoleného řešení stavby, především umístění dvorního objektu ateliérů včetně podzemních garáží. Dostatečně neodůvodnil jak je zvolené řešení přínosné pro danou lokalitu, která se podle územního plánu nachází ve stabilizovaném území (Stabilizované území je zastavitelné území, které je tvořeno stávající souvislou zástavbou a stabilizovanou hmotovou strukturou, v němž územní plán nepředpokládá významný rozvoj.) a proč by pro daný záměr měla být výjimka z odstupových vzdáleností povolena. Žadatel dostatečně také neprokázal, že udělení výjimky je ve veřejném zájmu a že je záměr pozitivním přínosem pro okolí a to nejen z hlediska urbanistického a architektonického začlenění do okolní zástavby, ale že je přínosem zejména v oblasti životního prostředí a pro zachování pohody bydlení v dané lokalitě.

Navrhovaný záměr byl zhodnocen jako neodůvodněný a že udělení výjimky není v souladu s veřejnými zájmy. Proto není pro udělení výjimky žádný zákonný důvod a stavební úřad rozhodl tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno. Žádost o rozhodnutí o umístění stavby byla zamítnuta, neboť se váže na konkrétní záměr a musí být vždy individuálně posouzena ve vztahu na architektonické a urbanistické řešení. Jelikož stavební úřad zamítl žádost o udělení výjimky, stává se tento záměr a k němu podaná žádost o rozhodnutí o umístění stavby bezpředmětnou.

Odůvodnění k vypořádání námitek:

Ve stanovené lhůtě v průběhu řízení uplatnili své námitky a připomínky účastníci řízení:

- RNDr. Ing. Peter Agh, Šternberkova 766/19, 170 00 Praha 7 – Holešovice

- Zbyněk Orlický, Kyjevská 36/7, 160 00 Praha 6, zastoupený na základě plné moci JUDr. Violetou Jiráčkovou, zapsanou u České advokátní komory pod č. ev. 00235, advokátní kancelář IČ 661 99 131, Strossmayerovo nám. 1/976, 170 00 Praha 7- Holešovice.

- Jitka Petrovová, Dukelských hrdinů 30, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

- Bc. Yvonne Rusanová, Šternberkova 766/19, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

- Jitka Fučíková, č.p. 107, 398 04 Rakovice (vlastník BJ, Šternberkova 766/19, 170 00 Praha 7 – Holešovice).

- Petra Kuchtová, Šterberkova 766/19, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

- Věra Musilová, Šternberkova 446/17, 170 00 Praha 7 – Holešovice

- Šárka Petrová, Šterberkova 446/17, 170 00 Praha 7 - Holešovice

- MČ Praha 7 (stanovisko MČ Praha 7 formou Usnesení 10. Jednání rady MČ č. 0094/16-R ze dne 2. 2. 2016 a Usnesení 11. jednání rady MČ č. 0151/17-R ze dne 21. 2. 2017).

Protože stavební úřad všem účastníkům řízení, kteří podali námitky, vyhověl v plném rozsahu, upouští v souladu s ust. § 67 odst. 4 od odůvodnění. Na vypořádání námitek se vztahuje výše uvedené odůvodnění rozhodnutí ve věci.

Závěr:

Stavební úřad ÚMČ Praha 7 v řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit své námitky a vyjádřit se k nim.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení podle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru stavebního řádu MHMP prostřednictvím zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni doručení.

Odvoláním lze napadnout pouze výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Helena Lubasová
vedoucí stavebního úřadu

Doručí se účastníkům řízení (viz § 85 staveb. zákona)

A. účastníci - § 85 odst. 1 a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu

Znamení čtyř – architekti s.r.o., IČ 257 94 591, U Půjčovny 5, 110 00 Praha 1

Hl. m. Praha zastoupené IPR; Vyšehradská 57; 128 00 Praha 2

B. účastníci - § 85 odst. 2 stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu a zároveň účastníci řízení o výjimce z vyhl. 26/1999 Sb. pro dvorní objekt

JUDR. Violeta Jiráčková, advokátní kancelář Strossmayerovo nám. 1/976, 170 00 Praha 7 – Holešovice

- zastoupení pro : vlastník domu č.p. 407,  Orlický Zbyněk, Kyjevská 36/7, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

- vlastníci domu č.p. 562:

Městská část Praha 7, zastoupená SVM - ÚMČ,

nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Resi-P7 s.r.o., IČ 034 19 029, Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1 – Nové Město

- vlastníci domu č.p. 766:

RNDr. Ing. Agh Peter, Šternberkova 766/19, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Černochová Lucie, Chrudimská 2364/4, 130 00 Praha 3 – Vinohrady

Drahorád Milan, Lípová 1409, 286 01 Čáslav – Nové Město

Fučíková Jitka, č.p. 107, 398 04  Rakovice

Kuchtová Petra, Šternberkova 766/19, 170 00 Praha 7 – Holešovice

RNDr. Kvapilík Štěpán, Čimická 823/86d, 182 00 Praha 8 – Bohnice

RNDr. Kvapilíková Jitka, Čimická 823/86d, 182 00 Praha 8 – Bohnice

Ing. Pajer Martin, U Školičky 1912/2, 190 00 Praha 9 – Libeň

Ing. Pajerová Dana, U Dílen 1217, 582 91 Světlá nad Sázavou

Ing. Peka Vladimír, Šternberkova 766/19, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Ing. Peková Helena, Šternberkova 766/19, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Bc. Rusanová Yvonne, Újezdní 120/11, 717 00 Bartovice – Ostrava, doručovací adresa: Šternberkova 766/19, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Solperová Barbora, Šternberkova 766/19, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Titty s.r.o., IČ 264 57 954, Šternberkova 766/19, 170 00 Praha 7 – Holešovice

 

C. účastníci - § 85 odst. 1 písm. b) a odst. 2 stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu, kteří nejsou zároveň účastníky řízení o povolení výjimky z vyhl. 26/1999 Sb.

- vlastníci pozemků a staveb:

č. parc. 1330, 1332, 1337, 1339/1, 1339/2, 1342/2, 1342/4, 2243 k.ú. Holešovice

č. p. 439, 446, 563, 573, 829

Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů a oznámení doby vyvěšení)

Dotčené orgány státní správy a správci sítí:

UZR-MHMP

OPP-MHMP

OCP-MHMP

RED-MHMP

ODA-MHMP

OŽP-ÚMČ Praha 7

ODO-ÚMČ Praha 7

HS hl. m. Prahy

HZS hl. m. Prahy

SEI ČR

DP hl.m. Prahy

Na vědomí:

ORZ-ÚMČ Praha 7

Spisy

Referent 

Rozhodnutí.pdf

20.3.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 190 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7